เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

     1. ต้องทำการกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ทันตามกำหนดวันและเวลา ของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคประจำในแต่ละโครงการ 

                       
     2. ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ร่วมการนำเสนอผลงานในรอบที่ 2 เป็นต้นไป จากโครงการประกวด/แข่งขัน NSC 2017, YSC 2017 และ YECC 2017
     3. ให้สิทธิ์รุ่นพี่ของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ภายในการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15: IT 2016" ที่ผ่านมา สามารถนำผลงานมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยทำการสมัครให้ตรงตามภูมิภาคที่สังกัดและตามช่วงเวลาการเปิดรับสมัครของแต่ละภูมิภาคที่กำหนดไว้ตามตารางด้านล่างนี้
     4. ในแต่ละผลงาน อนุญาตให้มีสมาชิกร่วมพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นเยาวชนที่เคยร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" มาแล้วได้เพียง 1 คนเท่านั้น และสามารถจัดหาสมาชิกร่วมพัฒนาต่อยอดผลงานได้ร่วมแล้วไม่เกินทีมละ 6 คน โดยในแต่ละคนต้องมีหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจน
     5. เป็นผลงานที่ต้องการพัฒนาต่อยอดจากการประกวดแข่งขันตาม ข้อที่ 1. เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ ต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล (End User) อาทิ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น ฯลฯ (กรณีมี End User ที่ทดลอง/ทดสอบผลงานอยู่แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
     6. แต่ละผลงานต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร
     7. ผู้พัฒนาผลงานทุกคนในทีมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรมต่างๆ ได้ครบตามตามที่โครงการฯ กำหนด

ทั้งนี้ หากมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมที่ไม่อยู่้ในทั้ง 7 ข้อข้างต้นนี้ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะทำงานโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 เป็นที่สิ้นสุดตามแต่ละกรณี

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
     แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ิ     1. ช่วงการนำเสนผลงานในรอบที่สองของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคประจำแต่ละโครงการ โดยการสมัครผ่านใบสมัครออนไลน์เท่านั้น ซึ่งมีระยะเวลาในการสมัครตามตารางด้านล่างนี้
     2. ช่วงเวลาของการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: IT 2017" ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ บูธของโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

     กำหนดวันสมัครเข้าร่วมโครงการรอบแรกของโครงการ NSC 2017


ศูนย์ประสานงานภูมิภาควันที่นำเสนอผลงานรอบที่สอง
ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัคร

ภาคใต้ [มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560


ภาคเหนือ [มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560


ภาคตะวันออก [มหาวิทยาลัยบูรพา]วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560


ภาคตะวันตก [มหาวิทยาลัยศิลปากร]วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560


ภาคกลาง [สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560


     กำหนดวันสมัครเข้าร่วมโครงการรอบแรกของโครงการ YSC 2017


ศูนย์ประสานงานภูมิภาควันที่นำเสนอผลงานรอบที่สองช่วงเวลาในการเปิดรับสมัคร

1) ภาคเหนือ [มหาวิทยาลัยนเรศวร]วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560

2) ภาคกลาง [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560

5) ภาคใต้ [มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560