กำหนดการของโครงการ

10 - กุมภาพันธ์ - 2560


ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 10 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2560

1. เปิดการรับสมัครออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ในการนำเสนอผลงานรอบที่สอง ช่วงที่สอง รอบชิงชนะเลิศ
2. กรอกใบสมัคร online เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
3. สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 17 มีนาคม 2560


ประกาศรายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 21 มีนาคม 2560
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการยืืนข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงาน30 มีนาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 131 มีนาคม 2560

1. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 30 ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
2. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกแก่
ผู้พัฒนาผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง


ส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พร้อมยืนยันการเข้าร่วมค่าย Workshop 1
ภายใน 7 เมษายน 2560

ผู้พัฒนาผลงานทั้ง 30 ผลงาน ส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับปรุง พร้อมรายละเอียดของแผนการดำเนินงาน และงบประมาณ

อบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1)
พร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 2

25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560

1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 30 ผลงาน จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาทิ Project Management / UI & UX / Branding / Marketing ฯลฯ
2. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกปรับปรุงแผนงานตามที่ได้รับการอบรม พร้อมส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับรุง ครั้งที่ 2
3. นำเสนอไอเดียและแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานจำนวน 10-15 ผลงาน


ทำสัญญาข้อตกลงในการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 1 (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 1) พฤษภาคม 2560

1. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ พร้อมแจ้งผลการคัดเลือก
ให้ผู้พัฒนาเจ้าของผลงานนั้นๆ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง
2. ลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร


อบอรมเสริมศักยภาพพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 2)
พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ

26 - 28 พฤษภาคม 2560

1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการจัดการโครงการ อาทิ SCRUM / AGILE
2. กรรมการ และ Coaching เปิดคลินิคเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ (Coaching) ในการพัฒนาต่อยอดผลงาน


พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง
(พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 2) พร้อมส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 1
มิถุนายน 2560

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจาก Coacher และผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
3. ส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 1


นำเสนอผลงานรอบสาธารณชนครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการประจำปี เนคเทค 2559 12 กันยายน 2559
อบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 3)
พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ ครั้งที่ 1
30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560
1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการรักษาลิขสิทธิ์ของผลงาน (IP)
2. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน
และตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
3. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
4. นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและการปรับปรุงผลงานตามที่ได้รับการ Coaching ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง
(พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 3)
กรกฎาคม 2560
1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
อบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 4)
พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ
4 - 6 สิงหาคม 2560
1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
3. ทีมโค้ชและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1)
นำเสนอผลงานรอบสาธารณชน ในงานประชุมวิชาการประจำปี เนคเทค 2560
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการครั้งที่ 2
* กันยายน 2560

1. ผลงานที่รับการพิจาณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน นำผลงานจัดแสดงต่อสาธารณะชน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพอวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
2. นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและการปรับปรุงผลงานตามที่ได้รับการ Coaching ต่อคณะกรรมการ
3.
รับมอบทุนสนับสนุนงวดที่สอง และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง
(พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 4)
* กันยายน - ธันวาคม 2560

ทีมโค้ช และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คิดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และการนำผลงานไปทดสอบทดลองใช้ในพื้นที่ ชุมชน หรือองค์กร ตามที่ได้วางแผนการพัฒนาผลงานไว้
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2)


พิธีปิดโครงการ มอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานล่าสุดต่อคณะกรรมการ
* ธันวาคม 2560
* อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารและจัดดำเนินการโครงการฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ