ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560


         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนจากเวทีประกวดแข่งขัน ไปสู่การ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานได้จริง ทั้งด้านเกษตรกรรม ชุมชน การศึกษา สุขภาพ และอุตสาหกรรม เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยผลงานของเยาวชนที่ร่วมโครงการจะได้การ Coaching แบบมืออาชีพจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ต่อยอด ในด้านที่เกี่ยวข้อง กับงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมโอกาสในการได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ

วิสัยทัศน์ [VISION]
         โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างพันธมิตร และภาคี ด้านการศึกษา การพัฒนาทุนมนุษย์ ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ บ่มเพาะ และพัฒนาต่อยอดผลงานด้านวิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ หรือปัญหาของสังคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเยาวชน ให้มีศักยภาพ กล้าคิด กล้าทำ ผลงานที่คุณค่า แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางบริบทของสังคม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพ ไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน