ข้อกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

     โครงการ/โครงงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านเข้ารอบแรก หากยังคงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาต่อยอดผลงาน และต้องการได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ผู้พัฒนาโครงการ/โครงงานต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาผลงานให้สำเร็จตามกำหนดการของโครงการ คลิกดูรายละเอียดของกำหนดการที่นี่ [คลิก]
     ดังนั้น เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และสามารถพัฒนาผลงาน ไปจนสิ้นสุดการดำเนินการของโครงการได้ ทางโครงการฯ จะโอนเงินทุนสนับสนุนงวดแรก 50% ให้ หลังจากที่ได้อบอรมเสริมศักยภาพพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 2) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 แล้วเท่านั้น 


เงื่อนในการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

1. เมื่อยืนยันที่จะเข้าร่วมการอบรมและการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานแล้ว ผู้พัฒนาโครงการจะต้องยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการฯ ดังนี้
    1.1 ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ [กำหนดการของโครงการ]
    1.2 ยินดีเข้าร่วมการอบรมและนำเสนอผลงานตามกำหนดเวลาที่โครงการฯ กำหนดไว้ทุกครั้ง
    1.3 ยินดีให้ทำการเรียกเงินทุนสนับสนุนคืนทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงาน หรือมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด
    1.4 ผู้พัฒนาผลงานจะต้องส่งข้อเสนอพัฒนาต่อยอดผลงาน (ฉบับสมบูรณ์) สำหรับใช้ในการรับทุนสนับสนุน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตามรายละเอียดในข้อที่ 3. โดยทำการส่งมายังผู้ประสานงานหลักโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ภายในวันที่กำหนด ใน 2 รูปแบบคือ 1. รูปแบบไฟล์เอกสาร (soft file) ส่งมายังอีเมล (ยึดวัน-เวลาในอีเมลเป็นสำคัญ) และ 2. รูปแบบของรูปเล่ม (hard copy) จำนวน 1 เล่ม (ยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยทำการส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ตามวันและเวลาที่โครงการกำหนด

          โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
          งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
          ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

2. สิทธิ์ในผลงาน
     ผลงานของทุกๆ โครงการ/โครงงานที่เข้าร่วม โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ผู้พัฒนาผลงาน/เจ้าของผลงาน ถือว่าผลงาน/ชิ้นงาน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนาผลงาน/เจ้าของผลงานนั้นๆ โดยที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จักเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการนำข้อมูล/ผลงาน/ชิ้นงาน สำหรับในการประชาสัมพันธ์ หรือนำเสนอต่อสาธารณะเท่านั้น

3. ข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงาน ในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” (ค่ายอบรมฯ Workshop1)
    1. ชื่อผลงาน
    2. รายละเอียดของผู้พัฒนาผลงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา
        - ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา มาชิกในทีม พร้อมระบุหัวหน้าทีม และหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในทีม
        - ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
        - ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัดของสมาชิกทุกคนในทีม
        - ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

        ตัวอย่าง :
            หัวหน้าทีมผู้พัฒนา
            ชื่อ-สกุล : นายยินดี มีความสุข , ชื่อเล่น : กอล์ฟ
            กำลังศึกษาในระดับชั้น : ปริญญาตรี ปีที่ 2
            สถาบันการศึกษาที่สังกัด : มหาวิทยาลัย...
            eMail : yindee@xxxxl.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-xxx-xxxx
            ความรับผิดชอบในการผลงาน : ...

            สมาชิกผู้ร่วมพัฒนา คนที่ 1
            ..........

            อาจารย์ที่ปรึกษา
            ชื่อสกุล : ดร.สิทธิกร พัฒนาผลงาน , ชื่อเล่น : กร
            ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา : รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์
            สังกัด : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
            สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัย...
            eMail : sittikornp@xxxx.ac.th , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-xxx-xxxx

            ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก (ที่สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้)
            เลขที่ ......

    3. ขอบเขตในการพัฒนาผลงาน
    4. กลุ่มเป้าหมาย
    5. หน่วยงาน/องค์กร ที่จะร่วมพัฒนาผลงาน (ถ้ามี)
    6. รายละเอียดของผลงาน : อธิบายลักษณะของผลงาน รูปแบบการใช้งาน การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เป็นต้น
    7. แผนการพัฒนาผลงาน : อธิบายแผนการต่อยอดพัฒนาผลงาน ใส่รายละเอียดของแผนงาน เช่น ขั้นตอนการทำงาน ชื่อผู้รับผิดชอบ และจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนาผลงานในแต่ละช่วง
    8. งบประมาณ : รายละเอียดของงบประมาณในการใช้พัฒนาต่อยอดผลงาน ตลอดระยะเวลาในการพัฒนาผลงาน
    9. เอกสารอ้างอิง : แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ประกอบการพัฒนาผลงานที่เชื่อถือได้ และมีตัวตนชัดเจน

4. ข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงาน สำหรับการรับทุนสนับสนุน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" (ฉบับสมบูรณ์)
(เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายทุนสนบสนุน)
    ก). หน้าปก และปกรอง ตามรายละเอียดดังนี้ [คลิก]
    ข). บทคัดย่อ : อธิบายที่มาโครงการ/ผลิตภัณฑ์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิมได้ ระบุประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อตนเอง/ต่อสังคม/ต่อเศรษฐกิจ/ต่อสิ่งแวด ล้อม และระบุประโยชน์ของโครงการที่ตนเองจะได้รับ
    ค). สารบัญ
    1. ชื่อผลิตภัณฑ์/ผลงาน
    2. รายละเอียดของผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา
        - ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา มาชิกในทีม พร้อมระบุหัวหน้าทีม และหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในทีม
        - ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
        - ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัดของสมาชิกทุกคนในทีม
        - ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

        ตัวอย่าง :
            หัวหน้าทีมผู้พัฒนา
            ชื่อ-สกุล : นายยินดี มีความสุข , ชื่อเล่น : กอล์ฟ
            กำลังศึกษาในระดับชั้น : ปริญญาตรี ปีที่ 2
            สถาบันการศึกษาที่สังกัด : มหาวิทยาลัย...
            eMail : yindee@xxxxl.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-xxx-xxxx
            ความรับผิดชอบในการผลงาน : ...

            สมาชิกผู้ร่วมพัฒนา คนที่ 1
            ..........

            อาจารย์ที่ปรึกษา
            ชื่อสกุล : ดร.สิทธิกร พัฒนาผลงาน , ชื่อเล่น : กร
            ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา : รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์
            สังกัด : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
            สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัย...
            eMail : sittikornp@xxxx.ac.th , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-xxx-xxxx

            ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก
            เลขที่ ......
 
    3. ขอบเขต : อธิบายข้อจำกัดของผลิภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่ทำงานได้
    4. วัตถุประสงค์
    5. กลุ่มเป้าหมาย : อธิบายถึงกลุ่มลูกค้าและเงื่อนไขของลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์, ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ คือใคร, ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ คือใคร
    6. หน่วยงานหรือองค์กรที่จะร่วมพัฒนาผลงาน/นำไปใช้/นำไปขาย : ระบุผู้ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการผลิต , ด้านวิธีการจัดจำหน่าย, ด้านการส่งผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อให้ถึงมือผู้ซื้อ
    7. รายละเอียดของผลงาน : อธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ การใช้งาน การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เป็นต้น
    8. แผนการพัฒนา : อธิบายแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใส่รายละเอียดของแผนงาน เช่น ขั้นตอนการทำงาน ชื่อผู้รับผิดชอบและจำนวนวัน
    9. แผนการนำผลงานไปใช้งาน/ออกสู่ตลาด : อธิบายวิธีวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ, ระบุสถานที่วางจำหน่าย , ระบุการทำโปรโมชั่นให้กับผลิตภัณฑ์/บริการ
    10. แผนงบประมาณ : รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้การพัฒนาโครงการสำเร็จได้
    11. การวิเคราะห์ SWOT
    12. ประโยชน์ที่ได้รับ : ระบุประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อตนเอง/ต่อสังคม/ต่อเศรษฐกิจ/ต่อสิ่งแวด ล้อม และระบุประโยชน์ของโครงการที่ตนเองจะได้รับ
    13. เอกสารอ้างอิง : แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ประกอบการพัฒนาผลงานที่เชื่อถือได้ และมีตัวตนชัดเจน