การเตรียมตัวเข้าอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน [Workshop1]

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมอบรมฯ
     ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" กำหนดให้หัวหน้าทีมและสมาชิกผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุกทีม เพื่อทำการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม และเสริมความคิด แนวคิด ในการพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยให้สิทธิ์ทีมละ 4 ท่าน (หัวหน้าทีม รวมสมาชิก 3 ท่าน และครู/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เท่านั้น) ในการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยให้หัวหน้าทีมหรือผู้แทน เข้ากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เมื่อทีมงานได้ข้อมูลจากการยืนยันเข้าร่วมอบรมฯ และหมดเวลาในการกรอกแบบตอบรับแล้ว ทีมงานจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และ Facebook ของโครงการฯ ในวันที่ 12 เมษายน 2560 กรณีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากทีมใดติดปัญหาเรื่องเวลาในการดินทาง หรืออื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิทธิชัย (โบ้) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ (กรณีจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ รบกวนไม่เกินเวลา 19.00 น. นะครับ)

สถานที่ วันเวลา ในการจัดอบรมฯ
สถานที่จัดงาน : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทางมายังจุดนัดหมาย วันที่ 25 พ.ค. 2560 : แผนที่
วันที่จัดอบรมฯ : กำหนดจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง และรับทุนสนับสนุนการพัฒนาย่อยอดโครงการ
2. กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ด้วย ให้เตรียมเอกสารของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย ตามข้อที่ 1.

การสนับสนุนค่าเดินทาง
1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำคัญ)
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง เท่านั้น
3. กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล จะให้การสนับสนุนค่าเดินทางโดยยึดเกณฑ์ ในข้อที่ 2 เป็นสำคัญ

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมอบรมฯ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 8-9 วัน รบกวนเป็นชุดสุภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา
4. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)