พิธีปิด โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร