เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

     1. ต้องทำการกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ทันตามกำหนดวันและเวลา ของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคประจำในแต่ละโครงการ 

                       
     2. ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ร่วมการนำเสนอผลงานในรอบที่ 2 เป็นต้นไป จากโครงการประกวด/แข่งขัน NSC 2018, YSC 2018, YECC 2018 และ MIC 2017
     3. ให้สิทธิ์รุ่นพี่ของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ภายในการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: IT 2017" ที่ผ่านมา สามารถนำผลงานมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยทำการสมัครให้ตรงตามภูมิภาคที่สังกัดและตามช่วงเวลาการเปิดรับสมัครของแต่ละภูมิภาคที่กำหนดไว้ตามตารางด้านล่างนี้
     4. ในแต่ละผลงาน อนุญาตให้มีสมาชิกร่วมพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นเยาวชนที่เคยร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" มาแล้วได้เพียง 1 คนเท่านั้น และสามารถจัดหาสมาชิกร่วมพัฒนาต่อยอดผลงานได้ร่วมแล้วไม่เกินทีมละ 6 คน โดยในแต่ละคนต้องมีหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจน
     5. เป็นผลงานที่ต้องการพัฒนาต่อยอดจากการประกวดแข่งขันตาม ข้อที่ 1. เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ ต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล (End User) อาทิ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น ฯลฯ (กรณีมี End User ที่ทดลอง/ทดสอบผลงานอยู่แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
     6. แต่ละผลงานต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาท่านแรก จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยอาจารย์ที่ปรึกษาในลำดับที่ 2 อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถเข้าร่วมให้คำปรึกษาและยินดีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลงานของผู้สมัครได้
     7. ผู้พัฒนาผลงานทุกคนในทีมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรมต่างๆ ได้ครบตามตามที่โครงการฯ กำหนด

ทั้งนี้ หากมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมที่ไม่อยู่้ในทั้ง 7 ข้อข้างต้นนี้ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะทำงานโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 เป็นที่สิ้นสุดตามแต่ละกรณี

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
     แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ิ     1. ช่วงการนำเสนผลงานในรอบที่สองของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคประจำแต่ละโครงการ โดยการสมัครผ่านใบสมัครออนไลน์เท่านั้น ซึ่งมีระยะเวลาในการสมัครตามตารางด้านล่างนี้
     2. ช่วงเวลาของการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17: IT 2018" ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ บูธของโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

     กำหนดวันสมัครเข้าร่วมโครงการรอบแรกของโครงการ NSC 2018

ศูนย์ประสานงานภูมิภาควันที่นำเสนอผลงานรอบที่สองช่วงเวลาในการเปิดรับสมัคร
ภาคใต้ [มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคเหนือ [มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคตะวันออก [มหาวิทยาลัยบูรพา]วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคตะวันตก [มหาวิทยาลัยศิลปากร]วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคกลาง [สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561


     กำหนดวันสมัครเข้าร่วมโครงการรอบแรกของโครงการ YSC 2018


ศูนย์ประสานงานภูมิภาควันที่นำเสนอผลงานรอบที่สองช่วงเวลาในการเปิดรับสมัคร

1) ภาคเหนือ [มหาวิทยาลัยนเรศวร]วันที่ 24 มกราคม 2561วันที่ 24-26 มกราคม 2560

2) ภาคกลาง [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]
วันที่ 26 มกราคม 2561วันที่ 26-28 มกราคม 2560

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]
วันที่ 23 มกราคม 2561วันที่ 23-25 มกราคม 2560

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]วันที่ 18 มกราคม 2561วันที่ 18-20 มกราคม 2560

5) ภาคใต้ [มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]
วันที่ 19 มกราคม 2561วันที่ 19-21 มกราคม 2560

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกผลงานที่สมัคร จะต้องทำการถ่ายทำคลิปวิดีโอ ความยาว 5-7 นาที ในการนำเสนอผลงาน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
     1.1 ผลงานที่สมัครเข้าร่วมคืออะไร ได้ไอเดีย หรือแรงบันดาจใจมาจากอะไร
     1.2 พัฒนาผลงานนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์อะไร / ใครได้ประโยชน์
     1.3 อธิบายการทำงาน/การใช้งาน/การเล่น มาให้เข้าใจ
     1.4 กรณีมีการนำไปทดลอง ทดสอบ การใช้งานกับผู้ใช้งานจริง รบวกนช่วยยกตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี)
2. โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่สมัครในรอบนำเสนอผลงานรอบที่ 2 หากไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ให้ทำการส่ง Link คลิปวิดีโอ ที่ Upload ผ่านทาง YouTube มายัง eMail : ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2561
3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่สมัครในช่วงการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17: IT 2018" ทางโครงการฯ อำนวยความสะดวกโดยจะมีทีมงานไปดำเนินการถ่ายคลิปวิดีโอให้ ดังนั้น ให้เตรียมตัวและเตรียมผลงานให้พร้อมสำหรับการถ่ายทำด้วยครับ

***กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับสมัคร ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ