กำหนดการของโครงการ

10 - เมษายน - 2561

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

 


ลำดับ รายละเอียด ช่วงเวลา

1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2561

1. เปิดการรับสมัครออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ในการนำเสนอผลงานรอบที่สอง ช่วงที่สอง รอบชิงชนะเลิศ
2. กรอกใบสมัคร online เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
3. สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 16 มีนาคม 2561


2 ประกาศรายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 20 มีนาคม 2561

3 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการยืนข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงาน 23 มีนาคม 2561

4 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 1 30 มีนาคม 2561

1. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 30 ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
2. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกแก่ผู้พัฒนาผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง


5 ส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พร้อมยืนยันการเข้าร่วมค่าย Workshop 1 ภายใน 10 พฤษภาคม 2561

ผู้พัฒนาผลงานทั้ง 30 ผลงาน ส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับปรุง พร้อมรายละเอียดของแผนการดำเนินงาน และงบประมาณ

6 อบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1) พร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 2 22 – 28 พฤษภาคม 2561

1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 30 ผลงาน จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาทิ Project Management / UI & UX / Branding / Marketing ฯลฯ
2. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกปรับปรุงแผนงานตามที่ได้รับการอบรม พร้อมส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับรุง ครั้งที่ 2
3. นำเสนอไอเดียและแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานจำนวน 10-15 ผลงาน


7 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 2 8 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ พร้อมแจ้งผลการคัดเลือก
ให้ผู้พัฒนาเจ้าของผลงานนั้นๆ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง


8 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 1) มิถุนายน 2561

9 อบอรมเสริมศักยภาพพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 2) พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการจัดการโครงการ อาทิ SCRUM / AGILE
2. กรรมการ และ Coaching เปิดคลินิคเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ (Coaching) ในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
3. ลงนามสัญญาการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร


10 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง
(พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 2) พร้อมส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 1
กรกฎาคม 2561

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจาก Coacher
และผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
3. ส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 1


11 อบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 3) พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ ครั้งที่ 1
2 – 5 สิงหาคม 2561

1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการรักษาลิขสิทธิ์ของผลงาน (IP)
2. นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและการปรับปรุงผลงานตามที่ได้รับการ Coaching ต่อคณะกรรมการ


12 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 3) สิงหาคม – กันยายน 2561

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้


13 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 1 พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ สิงหาคม 2561

ทีมโค้ช และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คิดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และการนำผลงานไปทดสอบทดลองใช้ในพื้นที่ ชุมชน หรือองค์กร ตามที่ได้วางแผนการพัฒนาผลงานไว้
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1)


14 นำเสนอผลงานรอบสาธารณชน ในงานประชุมวิชาการประจำปี เนคเทค 2561 และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการครั้งที่ 2 * กันยายน 2561

1. ผลงานที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน นำผลงานจัดแสดงต่อสาธารณะชน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (NECTEC ACE 2018)
2. นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและการปรับปรุงผลงานตามที่ได้รับการ Coaching ต่อคณะกรรมการ


15 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง
(พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 4)
* กันยายน - ธันวาคม 2561

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
3. ส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 2


16 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 2 พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ * พฤศจิกายน 2561

ทีมโค้ช และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คิดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และการนำผลงานไปทดสอบทดลองใช้ในพื้นที่ ชุมชน หรือองค์กร ตามที่ได้วางแผนการพัฒนาผลงานไว้
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2)


17 พิธีปิดโครงการ มอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานล่าสุดต่อคณะกรรมการ * ธันวาคม 2561

***อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารและจัดดำเนินการโครงการฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ