กำหนดการค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)

19 - เมษายน - 2562

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤศภาคม 2562
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

           
           
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562           
เวลา                                รายละเอียด
13.00 – 15.30 น.        รายงานตัวและลงทะเบียน   
                                ณ หน้าห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   
15.30 – 15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง   
15.45 – 17.15 น.        กิจกรรมนันทนาการ “ทำความรู้จักกัน”   
17.15 – 18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น พร้อมเก็บสัมภาระที่ห้องพักที่จัดเตรียมไว้ให้   
18.30 – 20.30 น.        แนะนำโครงการฯ และชี้แจงการเขียน Proposal & Presentation   
                                โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                         นักวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
20.45 น.                    กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย   
           
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562           
เวลา                                รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.        รับประทานอาหารเช้า   
08.15 – 08.30 น.        ลงทะเบียน   
08.30 – 09.00 น.        พิธีเปิดค่ายอบรมฯ   
                                กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการอบรมฯ   
                                โดย    ดร.อลิสา คงทน
                                         รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.30 – 10.15 น.        “พลังเปลี่ยนโลก” Part 1   
                                โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                         ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.15 – 10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง   
10.30 – 12.15 น.        “พลังเปลี่ยนโลก” Part 2   
12.15 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 15.30 น.        "เคล็ดไม่ลับ... ฉบับต่อกล้าฯ"   
                                โดย    อ.ศศิน เทียนดี
                                         อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
15.30 – 15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง   
15.45 – 17.15 น.        กิจกรรมนันทนาการ “เมื่อเธอกับฉันมาเป็นเพื่อนกัน”   
17.15 – 18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น   
18.30 – 20.30 น.        “สร้างสรรค์อย่างไรภายใต้ข้อแม้”   
                                โดย    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                         นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
20.45 น.                    กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย   
           
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562           
เวลา                                รายละเอียด
07.00 – 07.30 น.        กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ”   
07.30 – 08.15 น.        รับประทานอาหารเช้า   
08.15 – 08.30 น.        ลงทะเบียน   
08.30 – 10.15 น.        “สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนแรก “ล้วงความลับ”   
                                โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                         นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.15 – 10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง   
10.30 – 12.15 น.        ทหารเสือคนที่สอง “ภาพลักษณ์โดนใจ” และทหารเสือคนที่สาม “กติกาผู้นำ”   
                                โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                         นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12.15 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 15.30 น.        “เชื่อมโยงพวกเราไปสู่ ...”   
                                โดย    อ.ศศิน เทียนดี
                                         อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
15.30 – 15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง   
15.45 – 17.00 น.        กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อน พี่ น้องกันทั้งฉันและเธอ”   
17.00 – 17.45 น.        รับประทานอาหารเย็น   
17.45 – 20.30 น.        “Consultation Time”   
                                โดย    ทีมโคชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
20.45 น.                    กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย   
           
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562           
เวลา                                รายละเอียด
07.00 – 07.30 น.        กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ”   
07.30 – 08.15 น.        รับประทานอาหารเช้า   
08.15 – 08.30 น.        ลงทะเบียน   
08.30 – 10.15 น.        “การบริหารโครงการเบื้องต้น (Project Management)” Part 1   
                                โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                         นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.15 – 10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง   
10.30 – 12.15 น.        “การบริหารโครงการเบื้องต้น (Project Management)” Part 2   
12.15 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 15.30 น.        “เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”   
                                โดย    อ.จรีพร กิตติวิมล
                                         Professional Trainer & Life Coaching
                                         อ.ธีรศักดิ์ งามโรจนวณิชย์
                                         Senior Project Manager บริษัท จิตจารี จำกัด
15.30 – 15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง   
15.45 – 17.00 น.        กิจกรรมนันทนาการ “เราผูกพันกันเสมอ ทั้งเธอและฉัน”   
17.00 – 17.45 น.        รับประทานอาหารเย็น   
17.45 – 20.30 น.        “Consultation Time”   
                                โดย    ทีมโคชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
20.45 น.                    กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย   
           
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562           
เวลา                                รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.        รับประทานอาหารเช้า   
08.15 – 08.30 น.        ลงทะเบียน   
08.30 – 09.00 น.        พิธีการ   
                                กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวเปิดการพิจารณาคัดเลือกผลงาน   
                                เพื่อให้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน   
                                โดย    คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                         ผู้อำนวยการฝ่ายอวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน
                                         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
08.30 – 10.30 น.        เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 1 – 7   
                                นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการโครงการฯ   
10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45 – 12.15 น.        เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 8 – 17   
                                นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการโครงการฯ   
12.15 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 15.30 น.        เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 18 – 30   
                                นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการโครงการฯ   
15.30 – 15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง   
15.45 – 16.15 น.        พิธีปิดการพิจารณาคัดเลือกฯ   
16.15 – 16.45 น.        เดินทางกลับภูมลำเนา