กำหนดการ ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 2)

  15 - 05 - 2562

 

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ปี 2562
ระหว่างวันที่ 7-12มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
    เวลา                       รายละเอียด
10.00 – 12.15 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
12.15 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.    ชี้แจงรายละเอียดของการจัดค่ายฯ สัญญา และทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
14.00 – 15.15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อนพี่น้อง มาพบกัน”
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.00 น.    “สื่อสารวิทย์ฯ อย่างไรให้รู้เรื่อง”
                           โดย    ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี
                                     นักวิจัย ทีมวิจัยการวินิจฉัยระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน
                                     ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
                           และ    คุณธเนศ ม่วงทอง
                                     เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
                                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 20.30 น.    การนำข้อมูลขึ้นเวปไซต์ SCBF เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงาน
                           โดย    คุณณัฐวุฒิ สุภประกร
                                     เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
                           และ    คุณรุ่งนภา จินดาโสม
                                     เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์
                                     ฝ่ายสื่อสาร มูลนิธิสยามกัมมาจล
20.45 น.               เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
    เวลา                       รายละเอียด
07.30 – 08.00 น.    นันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ”
08.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า และลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง UI/UX (Part 1)”
                           โดย    คุณณัฏฐ์ เพ็ญชาติ
                                    CEO at Ahancer
                           และ    คุณธาปนี ศรีสวัสดิ์
                                    UX Designer at Ahancer
                           พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากร
                                    คุณวิชญา สุรตริยานนท์
                                    คุณนนทชัย สุรตริยานนท์
                                    คุณอภิสิทธิ์ ไวยโภคา
                                    คุณอริญชย์ วิชญะวิลาส
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง UI/UX (Part 2)”
12.15 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง UI/UX (Part 3)”
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “กระชับสัมพันธ์พี่กับน้อง”
17.00 – 17.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
17.45 – 20.30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง UI/UX (Part 4)”
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
    เวลา            รายละเอียด
07.30 – 08.00 น.    นันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ”
08.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า และลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง UI/UX (Part 5)”
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง UI/UX (Part 6)”
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.30 น.    “Design Thinking” (Part 1)
                            โดย    ทีมงาน Good Factory
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อนพี่น้องดวงใจหนึ่งเดียว”
17.00 – 17.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
17.45 – 20.30 น.    “Design Thinking” (Part 2)
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
    เวลา                       รายละเอียด
07.30 – 08.00 น.    นันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ”
08.00 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า และลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    “Design Thinking” (Part 3)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    “Design Thinking” (Part 4)
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.45 น.    “How to create powerful connected to other people”
                            โดย    อาจารย์จรีพร กิตติวิมล
                                      อาจารย์ธีรศักดิ์ งามโรจนวณิชย์ และทีมงาน
15.45 – 16.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 – 17.15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “กลมเกลียวสัมพันธ์พี่น้องผองเพื่อน”
17.15 – 18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 1)
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
    เวลา                       รายละเอียด
07.45 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 2)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 3)
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.45 น.    Coaching/Clinic (Part 1)
                            โดย    ทีมโค้ชประจำโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7
                                     ดร.กัลยา อุดมวิทิต             คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์      คุณอรุณพร ธนโพธิวิรัตน์
                                     คุณสิรินทร อินทร์สวาท        ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์           คุณจินตนา พัฒนาธรชัย
                                     คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ        ดร.คทา จารุวงศ์รังสี              ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                     ดร.อัษฎางค์ แตงไทย          ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์           ดร.ขวัญชีวา แตงไทย
                                     คุณวิโรชา ดุลยางกูร            คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร            คุณอุบลวรรณ เสือเดช
                                     คุณรัตนภรณ์ แผลงชีพ         คุณสิทธิชัย ชาติ                   คุณนวลปรางค์เฉลิมพักตร์
                                     ดร.ธิปภร ธนกุลวรภาส         คุณศศิน เทียนดี                    คุณวิศรวัส จันทวีสมบูรณ์
                                     คุณธเนศ ม่วงทอง               คุณศิริพร ปานสวัสดิ์               คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช
                                     คุณพงษ์พิพัฒน์ เตชะพันธุ์     คุณกัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์       คุณขวัญดารา มธุรส
                                     คุณบุญชัย เจริญด้วยศีล        ดร.พนิตา เมนะเนตร              คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร

15.45 – 16.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “มิลืมเลือนเพื่อนพี่น้อง เรารักกัน”
17.0017.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
17.45 – 20.30 น.    Coaching/Clinic (Part 2)
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
    เวลา                       รายละเอียด
07.45 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    Coaching/Clinic (Part 3)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    Coaching/Clinic (Part 4)
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.45 น.    Coaching/Clinic (Part 5)
                            โดย    ทีมโค้ชประจำโครงการ
15.45 – 16.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00 น.    Coaching/Clinic (Part 5)
17.15                    เดินทางกลับภูมิลำเนา

*****************************