กำหนดการ ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 3)

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ปี 2562
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

    

 

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
       เวลา                     รายละเอียด
09.30 – 10.00 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
10.00 – 10.45 น.    ชี้แจงรายละเอียดค่าย Workshop 3
                            โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
                                     ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.45 – 11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “Go to the Future”
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.    “ทรัพย์สินทางปัญญา รู้ก่อนรักษาสิทธิ์ได้ก่อน”
                            โดย    คุณรัตนากร แสนศักดิ์
                                     ที่ปรึกษา งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPM) สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
                                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “Midterm Reflection”
17.30 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น   
18.15 – 20.30 น.    “Basic Infographic”
                            โดย    คุณกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
                                     เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานจัดการความรู้ (KMS)
                                     ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
                                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
       เวลา                     รายละเอียด
07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    "ซื้อเพราะอะไร? เหตุผล VS โดนใจ"
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     นักวิจัย ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 1)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 2)
17.30 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น   
18.15 – 20.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 3)
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
       เวลา                     รายละเอียด
07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 1)
                            สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับปรุง แก้ไข การพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู้ผู้ใช้งานได้จริง
                            โดย    ทีม Coach ของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
                                      ดร.กัลยา อุดมวิทิต             คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์    คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร
                                      คุณอรุณพร ธนโพธิวิรัตน์      คุณสิรินทร อินทร์สวาท        คุณสิทธิชัย ชาติ
                                      ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์        คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ        คุณศศิน เทียนดี
                                      ดร.ธิปภร ธนกุลวรภาส         คุณธเนศ ม่วงทอง               คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                      ดร.คทา จารุวงศ์รังสี            คุณวิศรวัส จันทวีสมบูรณ์      คุณบุญชัย เจริญด้วยศีล
                                      ดร.พนิตา เมนะเนตร            ดร.อัษฎางค์ แตงไทย          ดร.อนันต์ ดำรงรัตน์
                                      ดร.ขวัญชีวา แตงไทย          คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช       คุณอัครพล สร้อยสังวาลย์
                                      คุณกัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์    คุณจินตนา พัฒนาธรชัย        คุณขวัญดารา มธุรส
                                      คุณสิบแสน สุขสุชะโน         คุณวิศรุต เกียรติบุญศรี         คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์
                                      คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร         คุณอุบลวรรณ เสือเดช          คุณรัตนภรณ์ แผลงชีพ  
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 2)
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 3)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.00 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 4)
17.00 น.                เสร็จสิ้น Workshop 3 เดินทางกลับภูมิลำเนา