ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมพิธีปิด โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

ข้อกำหนดในการเข้าร่วม
     ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" กำหนดให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน และผู้ร่วมพัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน ต้องเข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และการนำเสนอสรุปผลในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2562 ทุกผลงาน เพื่อมานำเสนอผลของการพัฒนาต่อยอดผลงาน ที่แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่ได้ให้ไว้กับโครงการ ตามข้อตกลงการรับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการ โคช และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำสำหรับนำไปพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต และให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยให้สิทธิ์ผลงานละ 7 ท่าน (เฉพาะหัวหน้าโครงการ หรือผู้พัฒนาโครงการไม่เกิน 6 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน รวมเป็นทั้งสิ้น 7 ท่านต่อทีมเท่านั้น ตามรายชื่อที่ได้ประกาศไว้) ในการเข้าร่วมครั้งนี้ ให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานหรือผู้แทน กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กรณีผู้เข้าร่วมค่ายฯ จากผลงานใด ติดปัญหาเรื่องเวลาในการดินทาง หรืออื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนวลปรางค์ (หน่อย) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2328 ในวันและเวลาราชการ กรณีติดต่อทาง Social media รบกวนภายในเวลา 09.00 - 20.00 น. ของทุกวัน


 รูปแบบการจัดงานพิธีปิดฯ
1. ในวันแรก จะเป็นการถอดบทเรียนการเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ดำเนินการถอดบทเรียนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
2. ในวันที่สอง จะเป็นการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ โคช และผู้เชี่ยวชาญ (แบบการจัดแสดงผลงานเมื่อครั้งในงาน NECTEC ACE 2019 ที่ผ่านมา) เพื่อรับคำแนะนำสำหรับการนำไปพัฒนา ปรับปรุงผลงานต่อไปในอนาคต และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร ประจำโครงการฯ
ปล. รบกวนทุกทีมนำอุปกรณ์ตกแต่งพื้นที่จัดแสดงผลงาน มาจัดแต่งได้ตามอัธยาศัย และเหมาะสม

สถานที่ วันเวลา ในการจัดงาน
สถานที่จัดงาน: ในวันที่ 11 ธันวาคม 62 ณ ห้อง 403 และ ห้อง 405 ชั้น 4 / ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ลาน Event ชั้น 2  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร 14) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก: บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง: แผนที่
วันที่จัดค่ายฯ: กำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วม
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนในทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง 1 ฉบับ  และ ดำเนินการเรื่องการขอความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (รายละเอียดตาม ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์)

การสนับสนุนค่าเดินทาง
1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำคัญ)
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง เท่านั้น

การเตรียมตัวในการเข้าร่วม
1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนเตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางค่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าร่วมงานฯ 2 วัน (รบกวนเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)