เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

     1. ต้องทำการกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ทันตามกำหนดวันและเวลาของการรับสมัคร

                       
     2. ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ร่วมการนำเสนอผลงานในรอบที่ 2 เป็นต้นไป จากโครงการประกวด/แข่งขัน NSC 2019, YSC 2019, YECC 2019 และผลงานจากกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษา
     3. ในแต่ละผลงาน อนุญาตให้มีสมาชิกร่วมพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นเยาวชนที่เคยร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" มาแล้วได้เพียง 1 คนเท่านั้น และสามารถจัดหาสมาชิกร่วมพัฒนาต่อยอดผลงานได้ร่วมแล้วไม่เกินทีมละ 6 คน โดยในแต่ละคนต้องมีหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจน
     4. เป็นผลงานที่ต้องการพัฒนาต่อยอดจากการประกวดแข่งขันตาม ข้อที่ 2. เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ ต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล (End User) อาทิ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น ฯลฯ (กรณีมี End User ที่ทดลอง/ทดสอบผลงานอยู่แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
     5. แต่ละผลงานต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร
     6. ผู้พัฒนาผลงานทุกคนในทีมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรมต่างๆ ได้ครบตามตามที่โครงการฯ กำหนด

    ทั้งนี้ หากมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมที่ไม่อยู่ในทั้ง 6 ข้อข้างต้นนี้ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะทำงานโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 เป็นที่สิ้นสุดตามแต่ละกรณี


การสมัครเข้าร่วมโครงการ
    

    เปิดรับสมัครในช่วงเวลาของการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18: IT 2018" ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ บูธของโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"


คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกผลงานที่สมัคร จะต้องทำการถ่ายทำคลิปวิดีโอ ความยาว 5-7 นาที ในการนำเสนอผลงาน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
     1.1 ผลงานที่สมัครเข้าร่วมคืออะไร ได้ไอเดีย หรือแรงบันดาจใจมาจากอะไร
     1.2 พัฒนาผลงานนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์อะไร / ใครได้ประโยชน์
     1.3 อธิบายการทำงาน/การใช้งาน/การเล่น มาให้เข้าใจ
     1.4 กรณีมีการนำไปทดลอง ทดสอบ การใช้งานกับผู้ใช้งานจริง รบวกนช่วยยกตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี)
2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่สมัครในช่วงการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18: IT 2019" ทางโครงการฯ อำนวยความสะดวกโดยจะมีทีมงานไปดำเนินการถ่ายคลิปวิดีโอให้ ดังนั้น ให้เตรียมตัวและเตรียมผลงานให้พร้อมสำหรับการถ่ายทำด้วยครับ

***กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับสมัคร ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ