รายชื่อผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง

 
ข้อมูลผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ของผลงานที่รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานได้จริง
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ปี 2562


No. ทีม รหัส ประเภท ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัด คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น สถานะ

1 1 TK7001 GAME Gunman and the Witch มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพมหานคร นาย ปัญญ์ ปิติเจริญธรรม ปัน ผู้พัฒนา

2 นาย วิชยุตม์ เหลืองทวีกุล นิว ผู้พัฒนา

3 นาย นภสินธุ์ งามสงวนประภา นาย ผู้พัฒนา

4 นาย จีรธำรง นาคประชา มุ้ย ผู้พัฒนา

5 นางสาว ภาวิกา คำภาวงศ์ บุ๋ม ผู้พัฒนา

6 นาย ศิวัช สุขศรี อ๋อง อาจารย์ที่ปรึกษา

7 2 TK7003 GAME Kings of Dungeon
(คิงส์ ออฟ ดันเจียน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ นาย รดิศ ค้าไม้ ภูมิ ผู้พัฒนา

8 นาย พงศ์ภัค เกษมศรี ณ อยุธยา ไบร์ท ผู้พัฒนา

9 นาย ศรัณญ์ ซือสุวรรณ ทัช ผู้พัฒนา

10 นาย นิรัช ศรีใจมูล ไอซ์ ผู้พัฒนา

11 นางสาว อภิสรา ตั้งเป็นหนึ่ง ไอซ์ ผู้พัฒนา

12 นาย กานต์ ปทานุคม กานต์ อาจารย์ที่ปรึกษา

13 3 TK7011 GAME Big Boss เจ้านายจอมโหด โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นาย พัชรพล สัณฐิติกุล เป็นต่อ ผู้พัฒนา

14 นางสาว พรนภัส เกตุปลั่ง เฟิร์น ผู้พัฒนา

15 นางสาว อุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย เหมียว ผู้พัฒนา

16 นาย ภูมิพัฒน์ ชัยประเสริฐสุด บอส ผู้พัฒนา

17 นางสาว จารุภา อุทัยธรรม ผักกาด อาจารย์ที่ปรึกษา

18 4 TK7015 GAME Play Plern Learn Ground โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง นางสาว ฤทัยมาตา ขวัญเกตุ หรรษา ผู้พัฒนา

19 นาย ศักดิ์ชัย เปาอินทร์ ก๊อง ผู้พัฒนา

20 นาย เกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล ย้ง ผู้พัฒนา

21 นาย ธีรวัฒน์ ปิ่นสุวรรณ์ เบียร์ ผู้พัฒนา

22 นาย กวินวิชญ์ พุ่มสาขา ตอง อาจารย์ที่ปรึกษา

23 5 TK7017 Media Education เพื่อนรักพิทักษ์เลือด
(Blood Buddy)
โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นางสาว ญาณิศา ภัสสรสมบัติ บุ๋น ผู้พัฒนา

24 นางสาว ธรรณชนก ทรงชัย มีน ผู้พัฒนา

25 นาย ธนกฤษ สวนใต้ เอิร์ธ ผู้พัฒนา

26 นาย วาริส หลักทอง สปาย ผู้พัฒนา

27 นางสาว จารุภา อุทัยธรรม ผักกาด อาจารย์ที่ปรึกษา

28 6 TK7018 Electronics Pluk Kla โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น นาย วิศวะ โชติพันธุ์พงศ์ กาย ผู้พัฒนา

29 นาย อภิสิทธิ์ ถาวรฤทธิ์ ตาล ผู้พัฒนา

30 นาย ภัทรกวี จรูญโรจน์ ณ อยุธยา นนท์ ผู้พัฒนา

31 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สืบเลย ไอคอน ผู้พัฒนา

32 นาย พงศกร จันสนิท บิ๊ก ผู้พัฒนา

33 นาย เดชาวัฒน์ ร้อยดา พลับ ผู้พัฒนา

34 นาย นพคุณ สืบเลย นพ อาจารย์ที่ปรึกษา

35 7 TK7021 Food
& Agriculture
SUPER SHRIMP โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ นางสาว ปิยะธิดา อินทะนัย น้ำมนต์ ผู้พัฒนา

36 นางสาว เกษศรินทร์ แก้วสมุทร์ เกษ ผู้พัฒนา

37 นางสาว กมลชนก บุญศรี ฝน ผู้พัฒนา

38 นางสาว นางสาวคริมา เหมาะหมาย ข้าวฟ่าง ผู้พัฒนา

39 นางสาว ปวันรัตน์ ดวงตะวัน ปริม ผู้พัฒนา

40 นางสาว รสสุคนธ์ โพธ์งาม ขิม ผู้พัฒนา

41 นาย เจตนิพิฐ แท่นทอง เก้ง อาจารย์ที่ปรึกษา

42 8 TK7023 Electronics iCrab
ระบบควบคุมบ่อเลี้ยงปูนาอัจฉริยะ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม นาย นภกร ทรัพย์สอาด นอร์ท ผู้พัฒนา

43 นาย กรณ์ดนัย เมษาคุณ แมน ผู้พัฒนา

44 นาย ชัยชนม์ ศิริรัตน์ เต้ ผู้พัฒนา

45 นาย กีรติ โคทังคะ เอมาย ผู้พัฒนา

46 นางสาว จิรสุตา นาโสก มิ้น ผู้พัฒนา

47 นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย อ๊อด อาจารย์ที่ปรึกษา

48 9 TK7024 Food
& Agriculture
มีดกรีดยางสายฟ้า
(Thunder Rubber Tapper)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ นางสาว ตะวันฉาย ดีพันธ์ น้ำ ผู้พัฒนา

49 นาย วราเทพ ลาวงษ์ อั้ม ผู้พัฒนา

50 นาย ภาณุวิชญ์ บุญประกอบ บาส ผู้พัฒนา

51 เด็กชาย กิตติพิชญ์ ภักติยาวรรตน์ เจได ผู้พัฒนา

52 นางสาว ปรียาภร ผิวผ่อง กัน ผู้พัฒนา

53 นางสาว ปรียาภัทร์ ผิวผ่อง กร ผู้พัฒนา

54 นาย พีระ บุญฉลาด พี อาจารย์ที่ปรึกษา

55 10 TK7026 Food
& Agriculture
Magic silk โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ นาย พยุงทรัพย์ ประสาระเอ ดาร์ฟ ผู้พัฒนา

56 นางสาว พรวลัย หวังมี บิว ผู้พัฒนา

57 นางสาว วรัญญา ทองเนื้อสุก มายด์ ผู้พัฒนา

58 นางสาว วัชราภรณ์ แสนนา เปิ้ล อาจารย์ที่ปรึกษา

59 11 TK7029 Media Education เจ้าจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาย ศิริสัก เดชะวรานนท์ ลัคกี้ ผู้พัฒนา

60 นางสาว ศิลาลักษ์ จิระสุข ดรีม ผู้พัฒนา

61 นางสาว สิริกาญจน์ ทองระอา บิว ผู้พัฒนา

62 นางสาว อาทิติยา เผ่าผม ค่าย ผู้พัฒนา

63 นางสาว สุกัญญา วราพุฒ แป้ง ผู้พัฒนา

64 12 TK7036 Electronics Intelligent toilet system วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ นาย ทวีวัฒน์ มะลิวรรณ จ็อด ผู้พัฒนา

65 นาย กิรติ คำธิ มะระ ผู้พัฒนา

66 นาย จักรพงษ์ สุพรมวัน เบล ผู้พัฒนา

67 นาย ปรมินทร์ โพธิ์นอก ฟอร์ด ผู้พัฒนา

68 นาย ธนพล โนนน้อย คิว ผู้พัฒนา

69 นาย ภูมินทร์ ประกอบแสง ต่าย อาจารย์ที่ปรึกษา

70 13 TK7037 Electronics clean oyster วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นาย ภานุรุจ นิลรัตน์ แม็ค ผู้พัฒนา

71 นาย สรวิศ สิกธรรม เต้ ผู้พัฒนา

72 นาย สิทธิพร จันทานิตย์ ลีโอ ผู้พัฒนา

73 นาย ณัฏธพงศ์ คุณวิจิตร ไอซ์ ผู้พัฒนา

74 นาย เชรษฐา สาวันดี เจ๋ง ผู้พัฒนา

75 นาย ภานุวัฒน์ อักษรคง ซัน ผู้พัฒนา

76 นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ เกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา

77 14 TK7038 Media Education D.I.Y. PAPER PIANO โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช นางสาว รวิพร รอดภัย ซีน ผู้พัฒนา

78 นางสาว กันธิมา บุญเกิด น้ำ ผู้พัฒนา

79 นาย วชิรวิญช์ ไชยณรงค์ แฟร์ ผู้พัฒนา

80 นาย วิชานนท์ ชนะผล ฟิวส์ ผู้พัฒนา

81 นางสาว วรา แซ่อุ่ย กิ๊ฟ ผู้พัฒนา

82 นาย ชนาธิป วงศ์น้อย เต้ย ผู้พัฒนา

83 นาย ปิยะ พละคช เอส อาจารย์ที่ปรึกษา