รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

* หมายเหตุ:
      1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
      2. สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามแผนการพัฒนาที่ได้แจ้งไว้กับทางโครงการฯ ผ่านข้อเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอผลงานล่าสุดที่ได้ส่งไว้เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562

      3. ผลงานใดที่ติดปัญหาในด้านการพัฒนาต่อยอด หรือแนวทางในการพัฒนาต่อยอด สามารถติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาทีมโค้ชของโครงการฯ ได้โดยสามารถส่งปัญญา หรือคำถาม มาได้ที่เมล หรือทาง inbox ของหน้า Facebook ของโครงการฯ
      4. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน สามารถเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกได้รวมแล้วไม่เกิน 6 คน ทั้งนี้ สมาชิกที่เพิ่ม ต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการพัฒนาต่อยอดผลงานด้วย
      5. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการฯ ผู้พัฒนาผลงานของทีมที่ได้รับทุน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการฯ กำหนด โดยกิจกรรมครั้งต่อไป คือ "ค่าย Workshop2" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 12 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
      6. รบกวนติดตามประกาศแจ้งและข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และทาง Facebook ของโครงการครับ

ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562


No. รหัส จากโครงการ ประเภท ชื่อผลงานเดิม ชื่อผลงานใหม่ สถานบันการศึกษา จังหวัด

1 TK7001 NSC 2019 Game มือปราบแดนสิงห์ Gunman and the Witch มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานาคร

2 TK7003 NSC 2019 Game Kings of Dungeon Kings of Dungeon (คิงส์ ออฟ ดันเจียน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

3 TK7010 NSC 2019 Service แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์
ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยี
ความจริงเสริม (Augmented Reality)
บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
What's The Fish มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

4 TK7011 NSC 2019 Game เจ้านายจอมโหด (Big Boss) เจ้านายจอมโหด (Big Boss) โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

5 TK7015 NSC 2019 Game รู้ศัพท์ ลับสมอง Million Words รู้ศัพท์ ลับสมอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง

6 TK7017 NSC 2019 Media Education เพื่อนรักพิทักษ์เลือด Bloody Buddy เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

7 TK7018 NSC 2019 Electronics The Ultimate Smart Farm Pluk Kla โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น

8 TK7021 YSC 2019 Food & Agriculture การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนและเห็ดนางฟ้า
ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ปริมาณโปรตีน
และภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย
SUPER SHRIMP โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

9 TK7023 YSC 2019 Electronics การพัฒนาระบบ IoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์
สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่
iCrab ระบบควบคุมบ่อเลี้ยงปูนาอัจฉริยะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม

10 TK7024 YSC 2019 Food & Agriculture มีดกรีดยางสายฟ้า มีดกรีดยางสายฟ้า (Thunder Rubber Tapper) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

11 TK7026 YSC 2019 Food & Agriculture การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของโคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสีของเส้นใยไหม
SOFTSILK โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

12 TK7029 YSC 2019 Media Education แผ่นหมุนดวงจันทร์ จันทรทัศน์ (Lunar wheel) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

13 TK7036 โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย สวทช. Electronics ห้องน้ำเด็กช่าง Intelligent toilet system วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ

14 TK7037 Electronics Clean Oyster Clean Oyster วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

15 TK7038 Media Education เปียโนกระดาษ: ของเล่นวิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้แบบ STEM เปียโนกระดาษ: ของเล่นวิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้แบบ STEM โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช