กำหนดการของโครงการ

กำหนดการของโครงการลำดับ รายละเอียด ช่วงเวลา

1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 13 – 15 มีนาคม 2562

1. เปิดการรับสมัครในงาน IT 2019 รวม 3 วัน
2. กรอกใบสมัคร online เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
3. สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2562


2 ประกาศรายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 20 มีนาคม 2562

3 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการยืนข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงาน 22 มีนาคม 2562

4 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 1 25 มีนาคม 2562

1. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 30 ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
2. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกแก่ผู้พัฒนาผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง


5 ส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พร้อมยืนยันการเข้าร่วมค่าย Workshop 1 ภายใน 19 เมษายน 2562

ผู้พัฒนาผลงานทั้ง 30 ผลงาน ส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับปรุง พร้อมรายละเอียดของแผนการดำเนินงาน และงบประมาณ

6 อบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1) พร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 2 1 – 4 พฤษภาคม 2562

1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 30 ผลงาน จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาทิ Design Thinking / Project Management / User Reqirement / Branding / Marketing / Presentstion Technicque / Coaching ฯลฯ
2. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกปรับปรุงแผนงานตามที่ได้รับการอบรม พร้อมส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับรุง ครั้งที่ 2
3. นำเสนอไอเดียและแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานจำนวน 10-15 ผลงาน


7 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 2 10 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ พร้อมแจ้งผลการคัดเลือก
ให้ผู้พัฒนาเจ้าของผลงานนั้นๆ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง


8 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 1) พฤษภาคม 2562

9 อบอรมเสริมศักยภาพพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 2) พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ 3 – 8 มิถุนายน 2562

1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการจัดการโครงการ อาทิ SCRUM / AGILE
2. กรรมการ และ Coaching เปิดคลินิคเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ (Coaching) ในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
3. ลงนามสัญญาการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร


10 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง
(พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 2) พร้อมส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 1
มิถุนายน – กรกฎาคม 2562

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจาก Coacher และผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
3. ส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 1


11 อบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 3) พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ ครั้งที่ 1
25 – 28 กรกฎาคม 2562

1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการรักษาลิขสิทธิ์ของผลงาน (IP)
2. นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและการปรับปรุงผลงานตามที่ได้รับการ Coaching ต่อคณะกรรมการ


12 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 3) สิงหาคม 2562

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้


13 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 1 พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ สิงหาคม 2562

ทีมโค้ช และคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คิดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และการนำผลงานไปทดสอบทดลองใช้ในพื้นที่ ชุมชน หรือองค์กร ตามที่ได้วางแผนการพัฒนาผลงานไว้
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1)


14 นำเสนอผลงานรอบสาธารณชน ในงานประชุมวิชาการประจำปี เนคเทค 2561 และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการครั้งที่ 2 * กันยายน 2562

1. ผลงานที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน นำผลงานจัดแสดงต่อสาธารณะชน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (NECTEC ACE 2018)
2. นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและการปรับปรุงผลงานตามที่ได้รับการ Coaching ต่อคณะกรรมการ


15 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง
(พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 4)
* กันยายน - ธันวาคม 2562

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
3. ส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 2


16 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 2 พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ * พฤศจิกายน 2561

ทีมโค้ช และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คิดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และการนำผลงานไปทดสอบทดลองใช้ในพื้นที่ ชุมชน หรือองค์กร ตามที่ได้วางแผนการพัฒนาผลงานไว้
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2)


17 พิธีปิดโครงการ มอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานล่าสุดต่อคณะกรรมการ 19 – 20 ธันวาคม 2561

* อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารและจัดดำเนินการโครงการฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ