รายชื่อผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1) และนำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน"

 

รายชื่อผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1) และนำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี


No. รหัส ชื่อผลงาน สถานบันการศึกษา จังหวัด คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น สถานะ

1 TK7001 มือปราบแดนสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานาคร นาย ปัญญ์ ปีติเจริญธรรม ปัน ผู้พัฒนา

2 นาย วิชยุตม์ เหลืองทวีกุล นิว ผู้พัฒนา

3 นาย นภสินธุ์ งามสงวนประภา นาย ผู้พัฒนา

4 นาย ศิวัช สุขศรี อ๋อง อาจารย์ที่ปรึกษา

5 TK7002 รักษาและตำนานใหม่ของผีไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี นาย จิรวัฒน์ ทองเทพ หนึ่ง ผู้พัฒนา

6 นาย กันต์รพี คณาญาติ มะกัน ผู้พัฒนา

7 นาย สิทธิ์ศักดิ์ เถื่อนพนม เกม ผู้พัฒนา

8 นาง อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน เปิ้ล อาจารย์ที่ปรึกษา

9 TK7003 Kings of Dungeon มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ นาย รดิศ ค้าไม้ ภูมิ ผู้พัฒนา

10 นาย พงศ์ภัค เกษมศรี ณ อยุธยา ไบร์ท ผู้พัฒนา

11 นาย ศรัณญ์ ซือสุวรรณ ทัช ผู้พัฒนา

12 นาย กานต์ ปทานุคม กานต์ อาจารย์ที่ปรึกษา

13 TK7008 My Caregivers: บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือทางสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์ นาย ประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล โกลรี่ ผู้พัฒนา

14 นาย เจษฏากร มะลิวรรณ์ เจมส์ ผู้พัฒนา

15 นางสาว พนิตนันท์ โชคเชาว์วรรธน์ จีจี้ ผู้พัฒนา

16 นาย ธเนศ ปานรัตน์ จอม อาจารย์ที่ปรึกษา

17 TK7010 แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์
ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยี
ความจริงเสริม (Augmented Reality)
บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี นาย ปุณยวีร์ เจริญท้าว แมกซ์ ผู้พัฒนา

18 นาย อนันต์ชัย มั่นคง เอ ผู้พัฒนา

19 นางสาว ภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล กวาง ผู้พัฒนา

20 นาย จักริน สุขสวัสดิ์ชน เอก อาจารย์ที่ปรึกษา

21 TK7011 เจ้านายจอมโหด (Big Boss) โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นาย พัชรพล สัณฐิติกุล เป็นต่อ ผู้พัฒนา

22 นางสาว พรนภัส เกตุปลั่ง เฟิร์น ผู้พัฒนา

23 นางสาว อุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย เหมียว ผู้พัฒนา

24 นางสาว จารุภา อุทัยธรรม ผักกาด อาจารย์ที่ปรึกษา

25 TK7012 พิมพ์ดีดแฟนตาซี โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นาย ปุณยวัจน์ พึ่งโพธิ์มิน ป้อ ผู้พัฒนา

26 นาย เดช วงศ์วีรธร เดช ผู้พัฒนา

27 นาย นราวิชญ์ นามสนธิ์ แอนดริว ผู้พัฒนา

28 นาย วรรธนะ คัทจันทร์ ออฟ อาจารย์ที่ปรึกษา

29 TK7013 อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นาย เอกรัฐภูมิ พละหาญ ภูมิ ผู้พัฒนา

30 นาย ณภัทร พ่อบุตรดี อาร์ต ผู้พัฒนา

31 นาย ธนบัตร กองแก้ว เบล อาจารย์ที่ปรึกษา

32 TK7015 รู้ศัพท์ ลับสมอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง นางสาว ฤทัยมาตา ขวัญเกตุ หรรษา ผู้พัฒนา

33 นาย กีรตาพันธ์ มาลัย โอนิว ผู้พัฒนา

34 นาย ศักดิ์ชัย เปาอินทร์ ก๊อง ผู้พัฒนา

35 นาย กวินวิชญ์ พุ่มสาขา ตอง อาจารย์ที่ปรึกษา

36 TK7017 เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นางสาว ญาณิศา ภัสสรสมบัติ บุ๋น ผู้พัฒนา

37 นางสาว ธรรณชนก ทรงชัย มีน ผู้พัฒนา

38 นาย ธนกฤต สวนใต้ เอิร์ธ ผู้พัฒนา

39 นางสาว จารุภา อุทัยธรรม ผักกาด อาจารย์ที่ปรึกษา

40 TK7018 The Ultimate Smart Farm โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น นาย อภิสิทธิ์ ถาวรฤทธิ์ ต้นตาล ผู้พัฒนา

41 นาย เดชาวัฒน์ ร้อยดา พลับ ผู้พัฒนา

42 นาย นพคุณ สืบเลย ครู นพ อาจารย์ที่ปรึกษา

43 TK7019 ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT V.2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ นาย วรานนท์ ขยันการ แม็ก ผู้พัฒนา

44 นาย อภิลาภ ทองเจริญ เจมส์ ผู้พัฒนา

45 นาย พิจักร เรืองวิชา พี ผู้พัฒนา

46 นาย สมศักดิ์ เล้าหิน บิว อาจารย์ที่ปรึกษา

47 TK7021 การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนและเห็ดนางฟ้า
ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ปริมาณโปรตีน
และภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ นางสาว ปิยะธิดา อินทะนัย น้ำมนต์ ผู้พัฒนา

48 นางสาว เกษศรินทร์ แก้วสมุทร์ เกษ ผู้พัฒนา

49 นางสาว กมลชนก บุญศรี ฝน ผู้พัฒนา

50 นาย เจตนิพิฐ แท่นทอง เก้ง อาจารย์ที่ปรึกษา

51 TK7022 เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง นาย วัชรินทร์ นักร้อง บอล ผู้พัฒนา

52 นาย กรปรินทร์ ธเนศนราธร ซันเดย์ ผู้พัฒนา

53 นาย สิทธิพงษ์ ไกรลาศ น็อต อาจารย์ที่ปรึกษา

54 TK7023 การพัฒนาระบบ IoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์
สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม นาย นภกร ทรัพย์สอาด นอร์ท ผู้พัฒนา

55 นาย กีรติ โคทังคะ เอมาย ผู้พัฒนา

56 นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย อ๊อด อาจารย์ที่ปรึกษา

57 TK7024 มีดกรีดยางสายฟ้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางสาว ตะวันฉาย ดีพันธ์ น้ำ ผู้พัฒนา

58 นาย วราเทพ ลาวงษ์ อั้ม ผู้พัฒนา

59 นาย ภาณุวิชญ์ บุญประกอบ บาส ผู้พัฒนา

60 นาย พีระ บุญฉลาด พี อาจารย์ที่ปรึกษา

61 TK7025 ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย นางสาว พิมพ์พิศฎา เพชรรัตน์ ลีน่า ผู้พัฒนา

62 นาย ปารณ ดาวทอง อาร์ม ผู้พัฒนา

63 นาย พชรพนธ์ พรหมวงศ์ ดั้ม ผู้พัฒนา

64 นาย เอนก ไชยบุตร เบส อาจารย์ที่ปรึกษา

65 TK7026 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของโคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสีของเส้นใยไหม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นาย พยุงทรัพย์ ประสาระเอ ดราฟท์ ผู้พัฒนา

66 นางสาว วัชราภรณ์ เเสนนา แอปเปิ้ล อาจารย์ที่ปรึกษา

67 TK7028 แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืช
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี นางสาว ฐิติยา ไทยสรวง เฟิร์น ผู้พัฒนา

68 นางสาว ศศิณิฐฌา อุดโท นุ่น ผู้พัฒนา

69 นางสาว ธิติยาพร ศรีคำ อุ๊ ผู้พัฒนา

70 นาย รักเกียรติ จิตคติ พี อาจารย์ที่ปรึกษา

71 TK7029 แผ่นหมุนดวงจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร นาย ศิริสัก เดชะวรานนท์ ลัคกี้ ผู้พัฒนา

72 นางสาว ศิลาลักษ์ จิระสุข ดรีม ผู้พัฒนา

73 นางสาว สิริกาญจน์ ทองระอา บิว ผู้พัฒนา

74 นางสาว สุกัญญา วราพุฒ แป้ง อาจารย์ที่ปรึกษา

75 TK7033 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา นาย ธวัชชัย ละมัยครบุรี เบียร์ ผู้พัฒนา

76 นางสาว ชัชนาถ ชะวะลิต ออย ผู้พัฒนา

77 นาย สุรินทร์ อ่อน้อม เปี๊ยก อาจารย์ที่ปรึกษา

78 TK7034 กังหันตีน้ำอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี นางสาว รินทร์นภา ฤทธิรงค์ แพรว ผู้พัฒนา

79 นางสาว เพชรรัตน์ ไตรยงวานิช เพชร ผู้พัฒนา

80 นาย ทรงพล ถนอมทรัพย์ ซันโตส ผู้พัฒนา

81 นาย สัญชัย เอียดปราบ เต้ อาจารย์ที่ปรึกษา

82 TK7035 เครื่องควบคุมความชื้นสําหรับโรงเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ นาย กานต์มงคล บัวสา แกงส้ม ผู้พัฒนา

83 นาย วิทย์ชญานนท์ ยอดชาย กี้ ผู้พัฒนา

84 นาย ปฏิภาณ ผันผาย กานต์ ผู้พัฒนา

85 นาย วีรวุฒิ ขันรัตน์ วุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา

86 TK7036 ห้องน้ำเด็กช่าง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ นาย ทวีวัฒน์ มะลิวรรณ จ็อด ผู้พัฒนา

87 นาย ปรมินทร์ โพธิ์นอก ฟอร์ด ผู้พัฒนา

88 นาย ภูมินทร์ ประกอบแสง ต่าย อาจารย์ที่ปรึกษา

89 TK7037 Clean Oyster วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นาย นายภานุรุจ นิลรัตน์ แม็ค ผู้พัฒนา

90 นาย นายณัฐกานต์ ปานสุวรรณ ฟิว ผู้พัฒนา

91 นาย นายสรวิศ สิกธรรม เต้ ผู้พัฒนา

92 นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ เกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา

93 TK7038 เปียโนกระดาษ : ของเล่นวิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้แบบ STEM โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช นางสาว รวิพร รอดภัย ซีน ผู้พัฒนา

94 นางสาว กันธิมา บุญเกิด น้ำ ผู้พัฒนา

95 นาย วชิรวิชญ์ ไชยณรงค์ แฟร์ ผู้พัฒนา

96 นาย ปิยะ พละคช เอส อาจารย์ที่ปรึกษา