ผู้ชนะเลิศโครงการ YSC13 เข้าเฝ้าถวายรายงานงาน ภายในงาน NAC2011

 

          น้องๆ YSC13 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวที Intel ISEF 2011 และ I-SWEEEP 2011 ประจำปี 2554 นี้ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานผลงาน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2554 (NAC 2011) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
   
โดยน้องๆ ที่ร่วมถวายรายงาน ดังรายชื่อ และผลงานดังนี้


รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
โครงงาน การนำเเก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์
ผู้พัฒนา นางสาวเนตรชนก ยุทธศักดิ์สุนทร Prang Yuttha
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ นายนิพนธ์ ศรีนฤมล
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Finalist 62nd Intel ISEF 2011 Los Angeles, California

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
โครงงาน ฤทธิ์พฤกษเคมีในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารของสารสกัดจากรากสาคู
ผู้พัฒนา นายธรรมรงค์ ตั้งซ้าย Bassio Kung
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวรัตนา วัฒนสกุลเอก
โรงเรียน บูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
สาขา วิทยาศาสตร์พืช
Finalist 62nd Intel ISEF 2011 Los Angeles, California

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
โครงงาน ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่ออการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการเก็บเกี่ยว
ผู้พัฒนา นายธนทรัพย์ ก้อนมณี Torhtor Shinoda นางสาววรดา จันทร์มุข NuPure Junmook นายนรินธเดช เจริญสมบัติ Topic Kung
อาจารย์ที่ปรึกษา นายศาสตรา พรหมอารักษ์
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สาขา ประเภททีม วิทยาศาสตร์พืช
Finalists 62nd Intel ISEF 2011 Los Angeles, California

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
โครงงาน พลาสติกจากเกล็ดปลา
Bio-Based Packaging Plastics from Fish Scale
ผู้พัฒนา นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ Pornwasu Pongtheerawan นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ Tanpitcha Mew นางสาวอารดา สังขนิตย์ Arada Sungkanit
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขา ประเภททีม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Finalists 4th I-SWEEEP 2011, Houston, Texas
62nd Intel ISEF 2011 Los Angeles, California