เยาวชนไทยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ I-SWEEEP

         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 เยาวชนไทยคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรางวัลพิเศษด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเวทีการประกวดโครง งานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ The 4th International Sustainable World (Energy, Engineering, and Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP) 2011 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2554

        ผลงานที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และรางวัลพิเศษ NAC Environmental-Friendly Technology Award เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม สาขาสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-based Packaging Plastics  from Fish Scale) พัฒนาโดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ และนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
        โครงงานดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC 2011) ของเนคเทคและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน I-SWEEEP 2011

        นอกจากนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การออกแบบระบบควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือนด้วย Arduino พัฒนาโดย นายกิตติ์ธเนศ  ธนะรุ่งโรจน์ทวี นายฉัตรชัย จันทะศิลา และนายอภิสิทธิ์  รังสิมาวงศ์ จากโรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนางจตุพร พรเกียรติคุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน I-SWEEEP 2011 และคว้ารางวัล 1 เหรียญเงินจากเวทีดังกล่าว