โครงการ NSC 2012 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ

โดยจะปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ NSC 2012 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 นี้ (กำหนการเดิม)
รีบลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์    เพื่ออัพโหลดข้อเสนอโครงการ
และส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ชุด ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ
ในภูมิภาคที่สังกัดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)