โครงการ YSC 2012 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ

โดยจะปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ YSC 2012 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 นี้
รีบส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่นได้ที่
ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
(ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)