ขยายเวลาเพิ่มแล้วครับ สำหรับการสมัครและส่งข้อเสนอโครงการ YSC 14

ตามที่โครงการ YSC 14 ได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554
เป็นวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค นั้น
เนื่องจากในปีนี้ ได้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศ
ทางโครงการ YSC 14 จึงพิจารณาเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554