ประกาศกำหนดการพิธีมอบทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์

กำหนดการพิธีมอบทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
ในแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคได้กำหนดไว้ดังนี้ครับ
*****************************
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 17-19 ตุลาคม 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2554
****************************
ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ประสานงานในภูมิภาคที่สังกัด เพื่อยืนยันเรื่องวัน เวลา และสถานที่อีกครั้ง