ขอเชิญเข้าร่วม THAI SPEECH Community #3

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ
นักพัฒนาระบบ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มนักวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย ครั้งที่ 3 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดอย่างไรภายใน 1 วัน ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2553
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมในงานจะประกอบด้วย - การบรรยายและอภิปรายเชิงวิชาการจากผู้ที่มีประสบการณ์ใน พัฒนาระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย ทั้งจากสถาบันการศึกษา
และภาคอุตสาหกรรม
 - การสาธิตระบบสังเคราะห์เสียงพูดและการประยุกต์ใช้งานจริง
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดอย่างไรใน 1 วัน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการทำงานและได้ทดลองสร้างโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดอย่างง่ายด้วยตัวเอง จากเครื่องมือ (tools)
ที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษาได้จัดเตรียมขึ้นสำหรับสร้างระบบสังเคราะห์เสียงพูดแบบจำกัดเนื้อหา
ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแปลงข้อความเป็นเสียงที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับเสียงพูดธรรมชาติ

จำนวนผู้เข้าอบรม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 การสัมมนาและอบรมเชิงวิชาการ จำนวน 50 คน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2553การอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 คน

หมายเหตุ
1.ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.เพื่อความสะดวกในการใช้งานระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ
หรือ headset มาเอง กรุณาแจ้งในใบสมัครด้วย

ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมงานดังกล่าว กรุณาอ่านรายละเอียดสำหรับการสัมมนากลุ่มนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย ครั้งที่ 3
และการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดอย่างไรภายใน 1 วัน เพิ่มเติม รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอที
งานส่งเสริมบุคคลากรวิชาชีพไอที
โทร 02 02-564-6900 ต่อ 2328
โทรสาร 02-564-6757

e-mail:
และ e-mail: