ประกาศเกี่ยวกับการรับทุนโครงการ NSC 2012 ของภาคกลางและภาคตะวันตก

สำหรับโครงการ NSC 2012 ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุน
ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันตก สามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวการรับทุนได้ที่
เมนู รายงาน>การรับทุนโครงการ NSC 2012 ของภาคกลางและภาคตะวันตก

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภูมิภาคที่โครงการท่านสังกัด

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับโครงการ NSC 2012 ภาคกลาง

ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีข้อมูลสำคัญสำหรับเรียนแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันโครงการ NSC 2012
ในเขตภูมิภาคภาคกลางที่ได้รับทุนสนับสนุนทราบ โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน
สามารถเข้าดูรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ที่ทางศูนย์ภูิมิภาคภาคกลางได้ที่
NSC14>รายงานผล>ประกาศโครงการ NSC 2012 ภาคกลาง
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํNSCThailand” ครับ

กำหนดการใหม่โครงการ NSC 2012

ประกาศกำหนดการใหม่โครงการ NSC 2012 แล้วนะครับ
โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการใหม่ได้ที่
NSC14>ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน>กำหนดการ
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํNSCThailand” ครับ

กำหนดการใหม่โครงการ YSC 2012

ประกาศกำหนดการใหม่โครงการ YSC 2012 แล้วนะครับ
โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการใหม่ได้ที่
YSC14>ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน>กำหนดการ
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํYSCThailand” ครับ

ประกาศกำหนดการพิธีมอบทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์

กำหนดการพิธีมอบทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
ในแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคได้กำหนดไว้ดังนี้ครับ
*****************************
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 17-19 ตุลาคม 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2554
****************************
ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ประสานงานในภูมิภาคที่สังกัด เพื่อยืนยันเรื่องวัน เวลา และสถานที่อีกครั้ง