กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

เงินทุน รางวัล และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

เงินทุนและรางวัล
โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุน รวมโครงการละ 12,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1. ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
          2. ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงการ (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
              (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน))
สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้
          รางวัลที่ 1    เงินรางวัล 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะประเภทนักเรียน และ นิสิต นักศึกษา)
          รางวัลที่ 2    เงินรางวัล 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
          รางวัลที่ 3    เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
          รางวัลชมเชย    เงินรางวัล ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
   
หมายเหตุ: เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ทีมผู้พัฒนา จำนวน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
ส่วนสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ NSC หรือ YSC และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     ทั้งนี้ สถานศึกษาบางแห่งมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติม สำหรับผู้พัฒนาที่ได้รับรางวัลในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
     รายละเอียดติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ