กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ผลการแข่งขัน

 

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19: NSC 2017

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบัน ผลรางวัล

ระดับนิสิต นักศึกษา: โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

9 19p11n0038 อภินิหารสงครามตัวเลข นายกาย เลาวพงศ์ นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข นางสาวณัจยา พรหมน้อย นายกานต์ ปทานุคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลที่ 2

8 19p11i0214 แบล็คบันนี่: ผจญภัยดินแดนแห่งความมืด นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายธนเดช คุ้มไข่น้ำ   นายจักรชัย โสอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลที่ 2

10 19p11n0164 อัญมณีทั้ง7แห่งเมืองเวทมนต์ นายเดชาวัต ฤชุโรจน์ นาย Foklourng Fan   นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รางวัลที่ 3

5 19p11e0063 ริค ตุลาการทมิฬ นายปกรณ์ ประเสริฐประศาสน์ นายวัฒนพงษ์ ทาหอม   นายสมชัย เชียงพงศ์พันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รางวัลชมเชย

7 19p11i0177 เกม ปริศนาล่าสมบัติ นายเทพประทาน จันทร์เพ็ญ นายสรุศักดิ์ ชมภูเขียว   นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รางวัลชมเชย

13 19p11w0051 การสร้างและพัฒนาเกม "พีลีเมนท์" เพื่อการเรียนรู้และช่วยจดจำตารางธาตุ นางสาวกุลวดี ปลั่งสมบัติ นางสาวภวพร เจียรพันธุ์ นายธนา พิทยานุกิจ นายดำรัส วงศ์สว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รางวัลชมเชย

ระดับนิสิต นักศึกษา: โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

25 19p12w0024 ภัยอะเวย์: การจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเสมือนจริง นายปวริศ คชรัตน์ นางสาวกันติยา ใจบุญธรรม นายพงศธรณ์ พินทุโยธิน นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รางวัลที่ 2

14 19p12c0280 การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Parallax Scrolling กรณีศึกษาเรื่อง ผักออแกนิก นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ นายประวิทย์ สร้อยเสนา   นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลชมเชย

15 19p12c0326 แบบจำลองจุดฝังเข็มเพื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน นายธีรภาพ ศรีแสนสุข     นางกิตติยา พูนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รางวัลชมเชย

16 19p12c0392 ซีซาร์บอท : หุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาการคิดแบบมีตรรกะสำหรับนักเรียน นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ นายกรกต พงศ์ธนิศร   นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลชมเชย

21 19p12i0105 อัลโกรา พิชิตปัญหา ฝ่าอัลกอ นายธนภัทร ประทีปทอง นางสาวดวงอนงค์ อ่อนเฉวียง   นางสาวนันท์นภัส เบญจมาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชมเชย

23 19p12n0124 ผจญภัยในดินแดนแห่งความรู้ นายวรพงศ์ จินดาพานิช นายศุภกิจ พงศ์เศรษฐ์กุล   นายเกียรติกุล สุขสมสถาน มหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลชมเชย

ระดับนิสิต นักศึกษา: โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

26 19p13c0384 HitAlert: ระบบแจ้งเตือนการชนสาหรับผู้พิการทางสายตา นายธนวิชญ์ ประสงค์พงษ์ชัย นายภัทรเศก จิรบวรวิสุทธิ์ นายณัฐนัย อมรเทวภัทร นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลที่ 2

30 19p13i0078 สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง นายเศกสิทธิ์ ประคองสิน นางสาวปัทมวรรณ หาญคำภา นายธนพล สงวนชาติ นางสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลที่ 3

27 19p13c0394 ระบบการวิเคราะห์ทำนายผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังและแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสมรายบุคคลโดยใช้แมชชีน เลิร์นนิ่ง นายกฤติพงศ์ กาญจนพิบูลย์ นายอินทัช คุณากรธรรม นายศรัณย์ เขียวขจี นางสาวธีรณี อจลากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลชมเชย

32 19p13i0197 ตู้เตือนทานยาอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ นายศุภวิทย์ พลทะกลาง     นายชัชวิน นามมั่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลชมเชย

33 19p13n0190 ระบบกายภาพบำบัดความจริงเสมือนสำหรับการรักษาอาการข้อไหล่ติด นายณฐพล ตั้งวชิรฉัตร นางสาวนุชนาถ สยามิภักดิ์   นายนราธิป เที่ยงแท้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชมเชย

ระดับนิสิต นักศึกษา: โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 19p14c0444 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมจากภาพถ่าย นายพีรณัฐ ทวีชลพิสิฐ นายปัถย์ เทียนทองดี นายธนัท ลัพธวรรณ์ นางสาวธีรณี อจลากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลที่ 2

42 19p14n0112 ซอฟต์แวร์ตรวจสภาพเยื่อบุตาและผิวกระจกตา นายชณกันต์ ชาคม     นายกานต์ ปทานุคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลที่ 3

46 19p14w0055 เมดนาเซีย นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ นางสาวสุภัสสรา วราศรัย นายศุภกร องค์ศรีตระกูล นางเจริญศรี มิตรภานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รางวัลที่ 3

ระดับนิสิต นักศึกษา: โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

59 19p15w0038 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อและการยืนยันตัวตนผ่านนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล นายภาณุพงศ์ มาตังครัตน์ นางสาวจันทกานต์ อริยดุริยางค์ นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รางวัลที่ 2

47 19p15c0239 ระบบค้นหาตำแหน่งผู้ประสบภัยด้วยสมาร์ทโฟนโดยปราศจากระบบโทรคมนาคม นายพัชรพล จอกสมุทร นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล นายชยพล ไชยมงคลนิมิต นายกิติ์สุชาต พสุภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รางวัลที่ 3

53 19p15i0285 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฝึกหัดอาสาฉุกเฉินบนสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นายสุริยา อุทธสิงห์ นายยุทธนา จรเด็จ   นางสาวปิยสุดา ตันเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รางวัลที่ 3

51 19p15e0147 WinQuick โมบายล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียกใช้บริการรถรับจ้างในท้องถิ่น นายภานุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นายปฏิพล หงษ์เจริญ นายธนะชัย กวีไชยพันธ์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รางวัลชมเชย

52 19p15i0163 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อระบุทะเบียนยานพาหนะโดยอัตโนมัติ นายกัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์ นายพัสกร แสงสว่าง นางสาวบุญญาภรณ์ มีแก้ว นางกานดา สายแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชมเชย

54 19p15n0120 โปรแกรมสำหรับฝากข้อความแบบมีเงื่อนไข นายกิตติธัช บุญกาญจน์ นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายดรันภพ เป็งตาคำ นายกานต์ ปทานุคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชมเชย

ระดับนักเรียน: โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

68 19p21n0034 กระดานกลยุทธ์ นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นางสาวกิรณา ตันบูรณา นายอธิราช สิทธิราษฎร์ นางรุ่งกานต์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รางวัลที่ 1

64 19p21e0016 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน นางสาวณภัทร นุเจิ้น นายเตชิต จันผกา นายธนพต เพ็ชรไทย นางอัจฉรา รัตนวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม รางวัลที่ 2

65 19p21e0017 คืนป่วนก๊วนจับสัตว์ นายจิรทีปต์ ภักดีงาม นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ นายธนวิชญ์ ตันเต็ง นางอัจฉรา รัตนวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม รางวัลที่ 3

69 19p21n0088 หมุน... เพื่อเปลี่ยนโลก นายจิราเจต จันทรวงศ์ นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ   นางรุ่งกานต์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รางวัลชมเชย

70 19p21n0090 แตกต่างหนึ่งเดียวกัน นายชยุตพงศ์ พรมลี นางสาวจิตตราภรณ์ จิตวงศ์ นางสาวตะวันฉาย หงสนันทน์ นางรุ่งกานต์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รางวัลชมเชย

ระดับนักเรียน: โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

80 19p22n0039 โจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อย นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวณัฐนันท์ หรรษไพบูลย์ นางสาววรรณพร ดิษบรรจง นางรุ่งกานต์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รางวัลที่ 1

81 19p22n0115 เออเรอร์ที่รัก นายวรัญญู เนรังษี นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ นางสาวสุรีย์พร คำซอน นางรุ่งกานต์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รางวัลที่ 2

77 19p22c0294 กำเนิดเจ้าเรขาคณิต นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวธนาภรณ์ สิทธิกรเมธากุล นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ รางวัลที่ 3

78 19p22e0047 หรรษา มหานคร นางสาวธิษตยา บุญรัตนกุล นางสาวสุญาดา สินอนันต์ นายจักราวัฒน์ วรโรจนศิริ นางอัจฉรา รัตนวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม รางวัลชมเชย

82 19p22s0016 ภาษาถิ่นแห่งเมืองไทย นายณัฐกิตติ์ ยงประเดิม นายพุฒิพงศ์ พรหมยก นายรังสิมันตุ์ ดำทิพย์ นายอมรชัย ศรีสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี รางวัลชมเชย

ระดับนักเรียน: โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

85 19p23c0478 แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ Physical Web ที่รองรับการใช้งานในปริมาณมาก นายภูมิปรินทร์ มะโน นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์   นางธันยธร ตวงวาสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รางวัลที่ 1

90 19p23w0047 การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ นายชนะโชค สิริพรพิสุทธิ์ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเหลืองตระกูล นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลที่ 2

93 19p23w0001 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล นายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ นางสาวเพชรประกาย ศิริเผ่าสุวรรณกุล นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลที่ 3

92 19p23s0111 ระบบจัดการฐานข้อมูลห้องพยาบาลออลอีวา นายโชคชัย ฟ้ารุ่งสาง นายฐาปกรณ์ งานทวีกิจ นายศุภชัย ตันตินิติธรรม นางสุวิมล ซ้อนขำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รางวัลชมเชย

94 19p23w0014 แอพพลิเคชั่นตรวจนับจำนวนโคโลนีอัตโนมัติ นายศุภฤกษ์ เหลืองชัยพัฒนา นางสาวชัสมา ตาสาย   นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รางวัลชมเชย

หัวข้อพิเศษ: โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)

99 19p31w0009 เครื่องมือทดสอบเจาะระบบสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง นายภูริภัทร อัครสิริวงศ์ นายสิรวิชญ์ ชัยศาสตร์ นายสิรวิชญ์ โชติวทัญญู นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รางวัลที่ 1

97 19p31s0009 ระบบจำลองแบบกระจายสำหรับฝึกเขียนและทดสอบเกม นายเฉลิมชนม์ แซ่คู นายอรัญ คุณอารี นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลที่ 2

98 19p31s0028 โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพการรองรับผู้ใช้โปรโตคอลเฮชทีทีพี นายทศพล นวลช่วย นายพิสิฏฐ์ ทันศรี นายกิตติ อ่อนทอง นายวโรดม วีระพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รางวัลที่ 2

หัวข้อพิเศษ: BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest)

102 19p32c0327 ระบบรู้จำหมายเลขนักวิ่งจากภาพถ่าย โดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์     นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลที่ 1

103 19p32n0109 ระบบสืบค้นรูปภาพนักวิ่งจากป้ายหมายเลขอย่างมีประสิทธิภาพ นายวัชนันท์ จันทาภากุล นายรัฐพล แก้วปินใจ   นายกานต์ ปทานุคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลที่ 2

หัวข้อพิเศษ: โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)

104 19p33c0293 การพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก นายปรีชา โคตะพัฒน์   นายณัฐพล ธนเชวงสกุล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รางวัลที่ 3

107 19p33e0110 การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย IoT นางสาวชนกพร หรุ่มคำ นางสาวธิติมา ทับทอง   นายนิติการ นาคเจือทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รางวัลชมเชย

108 19p33i0100 เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ ( สำหรับสุนัข ) นายณัฐกิตติ์ บุญเรือง นายชานนท์ จุลศิลป์   นายจักรชัย โสอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชมเชย

111 19p33n0101 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งโดยใช้ Micropython และ Block Programming นายพีรณัฐ พงศ์ภคเธียร นายธนณัฐ ปัญญาโกษา นายเอกภพ วงค์สอน นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชมเชย

หัวข้อพิเศษ: การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)

116 19p34c0414 แพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมและแบ่งปันความรู้ โดยวิธีการประมวลผลข้อความและดึงองค์ความรู้จากเอกสาร นายศุภณัฐ ทัตตินาพานิช นายอินทัช แสงกระจ่าง นายปุญญพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ นางสาวธีรณี อจฉลากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลที่ 2

121 19p34n0122 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตอบคำถามจากบทความ นายหัสนัย เดชะ     นายกานต์ ปทานุคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลที่ 3

122 19p34w0025 การสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้อง Kinect นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล นางสาวสโรชา โชควิวัฒน นางสาววิภาดา เด่นดี นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รางวัลที่ 3

115 19p34c0395 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการอ่านภาพถ่ายนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นเสียงพูดภาษาไทย นายณัฐภัทร บุญประคอง นางสาวพัชริดา พัดพาดี นางสาวมินตรา นานคงแนบ นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลชมเชย

รางวัลพิเศษ Microsoft Azure Award

116 19p34c0414 แพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมและแบ่งปันความรู้ โดยวิธีการประมวลผลข้อความและดึงองค์ความรู้จากเอกสาร นายศุภณัฐ ทัตตินาพานิช นายอินทัช แสงกระจ่าง นายปุญญพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ นางสาวธีรณี อจฉลากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Microsoft Azure Award