กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)

     ในการส่งผลงานตามข้อกำหนดของการรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 สำหรับประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้น เนคเทคกำหนดให้ทุกโครงการที่ส่งผลงานจะต้องปรากฏข้อความข้อตกลงในการใช้ ซอฟต์แวร์ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ในผลงานดังกล่าว ซึ่งผู้พัฒนาสามารถจะใส่ไว้ที่ Readme.txt หน้าแรกของการติดตั้งหน้าแรกของการเรียกโปรแกรมขึ้นใช้งานหรือส่วนใดส่วน หนึ่งของโปรแกรม ได้แก่ help เมนู เป็นต้นด้วย

 

ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ 

     ซอฟต์แวร์นี้เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นโดย ....(ชื่อผู้พัฒนา).... จาก ....(ชื่อสถาบัน).... ภายใต้การดูแลของ ....(ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา).... ภายใต้โครงการ ....(ชื่อโครงการ).... ซึ่งสนับสนุนโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก ทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นี้จึงเป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนาได้อนุญาตให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชาติ เผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้ตาม “ต้นฉบับ” โดยไม่มีการแก้ไขดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ให้แก่บุคคลทั่วไปได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ทางการศึกษาที่ ไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้ซอฟต์แวร์ ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงไม่มีหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษา จัดการอบรมการใช้งาน หรือพัฒนาประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องหรือประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ ตลอดจนไม่รับประกันความเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ทั้งสิ้น

 

License Agreement

     This software is a work developed by …(Developer’s name)… from …(School’s name)… under the provision of …(Advisor’s name)…. under …(Project’s name)… , which has been supported by the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), in order to encourage pupils and students to learn and practice their skills in developing software.  Therefore, the intellectual property of this software shall belong to the developer and the developer gives NECTEC a permission to distribute this software as an “as is ” and non-modified software for a temporary and non-exclusive use without remuneration to anyone for his or her own purpose or academic purpose, which are not commercial purposes.  In this connection, NECTEC and SIPA shall not be responsible to the user for taking care, maintaining, training or developing the efficiency of this software. Moreover, NECTEC shall not be liable for any error, software efficiency and damages in connection with or arising out of the use of the software.”