กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

การส่งผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์

         ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการ NSC ต้องดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และต้องส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
      การ เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ให้ใช้โปรแกรม LibreOffice Writer หรือ Microsoft Word ภาษาไทย 2007 (เป็นอย่างต่ำ) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 กำหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา บน และล่าง 1 นิ้ว พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงานให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง

           

      หน้าปก (Cover) ตามแบบที่กำหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง) 

                  

      กิตติ กรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุข้อความการได้รับทุนอุดหนุนโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมระบุชื่อโครงการที่ได้รับทุนไว้ด้วย
      เนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย
          1. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) คำสำคัญ (Keywords)
          2. บทนำ (แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ)
          3. สารบัญ
          4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
          5. รายละเอียดของการพัฒนา
                    5.1 เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจำลอง หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างโปรแกรม หรือ ผลงานที่สื่อให้เห็นผลงานที่พัฒนาขึ้น
                    5.2 ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ Algorithms ที่ใช้ โครงสร้างข้อมูล เป็นต้น โดยผู้พัฒนาต้องให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
                    5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่  ภาษาที่ใช้เขียน Tools อื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และอื่นๆ
                    5.4 รายละเอียดโปรแกรมที่ได้พัฒนาในเชิงเทคนิค (Software Specification) ได้แก่ 
                         Input/Output Specification
                         Functional Specification
                         โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)
                         อื่นๆ
                         ผู้พัฒนาต้องชี้แจงส่วนสำคัญที่ทีมงาน/ผู้พัฒนาได้พัฒนาขึ้นเอง
                               รวมทั้งต้องระบุแหล่งที่มาของโปรแกรม หรือ Source Code อื่นที่มาประกอบในโปรแกรมไว้ด้วย
                               โดยไม่ต้องจัดพิมพ์ Source Code แนบมา
                    5.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา
                    5.6 คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรม (ถ้ามี)
          6. กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
          7. ผลของการทดสอบโปรแกรม
          8. ปัญหาและอุปสรรค
          9. แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ในขั้นต่อไป
          10. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
          11. เอกสารอ้างอิง (Reference)
          12. สถานที่ติดต่อของผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร E-mail
          13. ภาคผนวก (Appendix)
              คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด
              คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

2. CD-ROM จำนวน 1 ชุด พร้อมกล่องใส่ CD บรรจุข้อมูลและจัดหมวดหมู่ (Directory) เป็น 4 หมวด (โดยแยกในแต่ละหมวดเป็น Folder) ดังนี้
     หมวดที่ 1:  Source Code : ซอร์สโค้ด
     หมวดที่ 2:  Setup Program : ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้งที่สมบูรณ์และใช้งานได้
     หมวดที่ 3:  Tools : ระบุ Software Libraries และ/หรือ Tools อื่นๆ ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาและติดตั้ง
     หมวดที่ 4:  Document : ไฟล์เอกสารรายงาน จัดทำใน 2 รูปแบบ คือ 1. Pdf และ 2. LibreOffice Writer หรือ Microsoft Word ประกอบด้วย
         1. ไฟล์ข้อเสนอโครงการ
         2. ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
         3. ไฟล์คู่มือการติดตั้ง
         4. ไฟล์คู่มือการใช้งาน
         5. ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)
         6. รูปภาพแสดงตัวอย่างโปรแกรม (Screen captured) ขนาด 1024x768 พิกเซล
         7. ไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ สำหรับการเผยแพร่ (ถ้ามี)

    หมายเหตุ : ในข้อ 2. นี้ หากตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ จะทำการหักคะแนนในส่วนของข้อ 2.2 รอบการส่งผลงาน เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ทั้งหมด