กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017

หมายเหตุ:
     กรณีต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน และการพิจารณาอนุมัติ โดยผู้พัฒนาโครงงาน ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานได้จากหน้าระบบลงทะเบียน (GENA) และดำเนินการดังนี้

     1. การขอเปลี่ยนชื่อโครงงาน: จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรก ของแต่ละศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยให้คำนึงถึงสาระของโครงงานเป็นสำคัญ
     2. การขอเปลี่ยนสาขาโครงงาน: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
     3. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 อาทิ การขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงงาน จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรกของแต่ละศูนย์ประสานงาน และการขอเพิ่มรายชื่อผู้พัฒนาใหม่จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อซ้ำกับผู้พัฒนาในโครงงานอื่นๆ ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด NSC2017 แล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ประสานงานและเนคเทคเท่านั้น


ประกาศผลข้อเสนอโครงการ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017
ที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

ภูมิภาคผลการพิจารณาหมายเหตุ 
1. ภาคเหนือ 11 - 11 - 2016
 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 - 11 - 2016   
3. ภาคใต้  11 - 11 - 2016 
4. ภาคตะวันออก 11 - 11 - 2016 
5. ภาคตะวันตก  11 - 11 - 2016 
6. ภาคกลาง 11 - 11 - 2016 

สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค จะจัดพิธีมอบทุน ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2017 ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ

 

กำหนดการพิธีมอบทุน
    สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคมีกำหนดจัดพิธีมอบทุน รายละเอียดดังนี้

ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ภาคใต้: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ภาคกลาง: ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานีวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ภาคตะวันตก: มหาวิทยาลัยศิลปากร(แจ้งให้ทราบภายหลัง)


เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน
ประกอบด้วย
    1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด สามารถดาวน์โหลดจากระบบ GENA โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ชุด [ตัวอย่างข้อตกลงการรับทุน] ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
    2. สำเนาบัตรประจำตัว 1 ฉบับ ที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
    3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน (รับได้ที่ศูนย์ประสานงาน) จำนวน 1 ฉบับ
    4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

กำหนดส่งมอบผลงาน       
ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเกณฑ์การพิจารณารอบการส่งผลงาน จะพิจารณาจาก
    1) ผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ผู้พัฒนาจัดส่งและตรวจสอบความครบถ้วนของผลงานที่ส่งมอบ
    2) ในการนำเสนอผลงานและสาธิตซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ผู้พัฒนาต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง
    3) สิ่งที่ต้องส่งมอบครบตามที่กำหนด คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน จำนวน 1
ชุด และ CD-ROM จำนวน 1 ชุด บรรจุข้อมูลดังนี้ ซอร์สโค้ด ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง (Setup Program) Software Libraries และ/หรือ Tools ไฟล์เอกสารรายงาน และข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer) คะแนนส่วนนี้กำหนด ไว้ไม่เกิน 25%
    4) ผลการทดลองใช้งานจริง จะมีคณะทำงานตรวจสอบผลงาน โดยทดลองติดตั้ง และทดลองใช้งานจริงตามคู่มือ จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะผลงานจะถูกให้คะแนน โดยคณะผู้ตรวจ กำหนดไว้ไม่เกิน 75% ของคะแนนรวม ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการตรวจ จะถูกจัดลำดับคะแนน (Ranking) เพื่อการพิจารณาจำนวนโครงการที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่รอบการประกวดชิงชนะเลิศต่อไป
      โครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน และจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
      หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินทุนให้แก่เนคเทค

**กำหนดประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบชิงชนะเลิศใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
**การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ