กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ NSC 2017

หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณเมทินี ศิริไกล ทาง eMail:  เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)

 


โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 19p11c0440 Ouiz Ouest Go แอปพลิเคชันเกมตอบคำถามนอกห้องเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศรัณย์ อินทโกสุม นายสุชาติ อินทร์แย้ม นายสุวิทย์ อินทร์แย้ม นางสาวนภัสกร ก้ำตระกูล ภาคกลาง

2 19p11c0468 ควิ้นเทนเซ้นส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอดธง รอดแก้ว นายจิรายุ รอดงาม นายอรรถพล คำภักดี   ภาคกลาง

3 19p11c0536 ท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายอภิชาติ คำปลิว นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ นายนฤเบศร์ ตั้งต้นเจริญ นายปฐมพงศ์ พุ่มเทียน ภาคกลาง

4 19p11e0039 เดอะ ดิสแซพเพียร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายณัฎฐนันท์ พรมพันใจ นายปัณณวัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ นายสุทธิรักษ์ ธนชัยวัฒน์ ภาคตะวันออก

5 19p11e0063 ริค ตุลาการทมิฬ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธ์ุ นายปกรณ์ ประเสริฐประศาสน์ นายวัฒนพงษ์ ทาหอม   ภาคตะวันออก

6 19p11i0106 สงครามแห่งโอเวอร์ลอร์ด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายณัฐวุฒิ พลถนัด นายวรภพ เจนนารา นายโยธาวุธ หารินไสล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 19p11i0177 เกม ปริศนาล่าสมบัติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายเทพประทาน จันทร์เพ็ญ นายสรุศักดิ์ ชมภูเขียว   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 19p11i0214 แบล็คบันนี่:ผจญภัยดินแดนแห่งความมืด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จักรชัย โสอินทร์ นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายธนเดช คุ้มไข่น้ำ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 19p11n0038 อภินิหารสงครามตัวเลข โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์ นายพรรษิษฐ วัฒนาประสบสุข นางสาวณัจยา พรหมนอย ภาคเหนือ

10 19p11n0164 อัญมณีทั้ง7แห่งเมืองเวทมนต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายเดชาวัต ฤชุโรจน์ นายFoklourng Fan   ภาคเหนือ

11 19p11s0113 เกมแอพลิเคชั่นสำหรับบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เล่นเกมในด้านจริยธรรม (สกัล เซอร์แวนด์) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวอาทิตยา นิตย์โชติ นายรุจิภาส กาฬสุวรรณ นายอินทัช ยุวชิต นางสาวเพชรไพลิน นิลอุดมศักดิ์ ภาคใต้

12 19p11w0049 ฒ.ผู้เฒ่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายวสุธร สนามชัย นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ ภาคตะวันตก

13 19p11w0051 การสร้างและพัฒนาเกม "พีลีเมนท์" เพื่อการเรียนรู้และช่วยจดจำตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายดำรัส วงศ์สว่าง นางสาวกุลวดี ปลั่งสมบัติ นางสาวภวพร เจียรพันธุ์ นายธนา พิทยานุกิจ ภาคตะวันตก

14 19p12c0280 การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Parallax Scrolling กรณีศึกษาเรื่อง ผักออแกนิก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ นายประวิทย์ สร้อยเสนา   ภาคกลาง

15 19p12c0326 แบบจำลองจุดฝังเข็มเพื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางกิตติยา พูนศิลป์ นายธีรภาพ ศรีแสนสุข     ภาคกลาง

16 19p12c0392 ซีซาร์บอท : หุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาการคิดแบบมีตรรกะสำหรับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ นายกรกต พงศ์ธนิศร   ภาคกลาง

17 19p12c0416 เคมิสเรสซิปี - ทดลองเคมีใกล้ตัวร่วมกันด้วยเทคโนโลยีออกเมนต์เรียลลิตี้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ นายชานิวัฒน์ แสงไชย นางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย ภาคกลาง

18 19p12e0056 ชีวิตของเพื่อนร่วมโลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายจุลนที สีสายชล นายโชคอุดม ดุรงค์รัตน์ นายศุภชัย บุตรดี นายศุภวัส ฉัตรเงิน ภาคตะวันออก

19 19p12e0116 เกมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวบีสุดา ดาวเรือง นางสาวณัชชากร ผรณจินดา นางสาวจริยาภา จันทร์กลั่น   ภาคตะวันออก

20 19p12i0029 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนระดับประถมตอนต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายศรัณยู บุตรโคตร นายพรระติชัย ไวโรจนะพุทธะ นายทศพร บุญประสงค์ นายเอกบุญ ขจัดมลทิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 19p12i0105 อัลโกรา พิชิตปัญหา ฝ่าอัลกอ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวนันท์นภัส เบญจมาศ นายธนภัทร ประทีปทอง นางสาวดวงอนงค์ อ่อนเฉวียง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 19p12i0202 เเอพพลิเคชันการสร้าง mind map ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วจากกล้องเเละรูปภาพด้วยเทคโนโลยี OCR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายสุรวัช ประโลมรัมย์ นายกวิน ทิสะเส นายรณกร ดวงจันทร์โชติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 19p12n0124 ผจญภัยในดินแดนแห่งความรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นายเกียรติกุล สุขสมสถาน นายวรพงศ์ จินดาพานิช นายศุภกิจ พงศ์เศรษฐ์กุล   ภาคเหนือ

24 19p12s0053 ป๊อป อิท อัพ! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นางสาวลลิตวดี ดำยศ นางสาวภัทริกา ปรีดา นางสาวมนัสพร ตรีรุ่งโรจน์ ภาคใต้

25 19p12w0024 ภัยอะเวย์: การจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ นายปวริศ คชรัตน์ นางสาวกันติยา ใจบุญธรรม นายพงศธรณ์ พินทุโยธิน ภาคตะวันตก

26 19p13c0384 HitAlert: ระบบแจ้งเตือนการชนสาหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายธนวิชญ์ ประสงค์พงษ์ชัย นายภัทรเศก จิรบวรวิสุทธิ์ นายณัฐนัย อมรเทวภัทร ภาคกลาง

27 19p13c0394 ระบบการวิเคราะห์ทำนายผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังและแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสมรายบุคคลโดยใช้แมชชีน เลิร์นนิ่ง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ธีรณี อจลากุล นายกฤติพงศ์ กาญจนพิบูลย์ นายอินทัช คุณากรธรรม นายศรัณย์ เขียวขจี ภาคกลาง

28 19p13c0450 โปรแกรมตรวจสอบการทรงตัว โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายธิติ เถื่อนอาราม นายเทอดพงษ์ ศรีหงษ์ทอง นายธนพนธ์ อรรถรัตนศักดิ์ ภาคกลาง

29 19p13c0514 การบำบัดแบบมิเรอร์เทอราพีด้วยเทคโนโลยีความเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นายณัฐพัฒน์ จันทร์งาม นางสาวพลอยลดา ดิษฐ์เจริญ   ภาคกลาง

30 19p13i0078 สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา นายเศกสิทธิ์ ประคองสิน นางสาวปัทมวรรณ หาญคำภา นายธนพล สงวนชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 19p13i0087 แอปพลิเคชันจัดการหนังสือเสียงด้วยคำสั่งเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จักรชัย โสอินทร์ นางสาวดลยา สุริยวงค์ นางสาวกิ่งกาญจนา โคตรแก้ว   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 19p13i0197 ตู้เตือนทานยาอัฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชัชวิน นามมั่น นายศุภวิทย์ พลทะกลาง     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 19p13n0190 ระบบกายภาพบำบัดความจริงเสมือนสำหรับการรักษาอาการข้อไหล่ติด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นราธิป เที่ยงแท้ นายณฐพล ตั้งวชิรฉัตร นางสาวนุชนาถ สยามิภักดิ์   ภาคเหนือ

34 19p13s0039 สื่อการเรียนรู้แบบสะกดนิ้วมือภาษาไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นายพรพิทักษ์ ขาวอ่อน นายวัชรกานต์ ศุภพฤกษ์ นายภาณุพงศ์ ฉ่ำสมบูรณ์ ภาคใต้

35 19p13w0005 เกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกายภาพบำบัด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายชนัตถ์ สินพิทักษ์กุล     ภาคตะวันตก

36 19p14c0248 พาสไวร์ : การใช้มาสเตอร์พาสเวิร์ดแบบรูปภาพในพาสเวิร์ดเมเนเจอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ นายณัฐพล นิลเต่า นายปฐมพงษ์ ประสมสิงห์ นายณัฐเศรษฐ ธีรวัฒนานนท์ ภาคกลาง

37 19p14c0426 ระบบวิเคราะห์ตีความและสรุปความหัวข้อสำคัญจากรีวิวร้านอาหารภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ นายณพล เมฆาวุฒิกุล นายกีรติ ธนกิจเจริญพัฒน์   ภาคกลาง

38 19p14c0444 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมจากภาพถ่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายพีรณัฐ ทวีชลพิสิฐ นายปัถย์ เทียนทองดี นายธนัท ลัพธวรรณ์ ภาคกลาง

39 19p14c0490 แพลตฟอร์มสำหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเครื่องสถานะจำกัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปริยกร ปุสวิโร นางสาวธันยกร เบญจพรหมผดุง นายไชยณรงค์ ทุมาถา นายนันทิพัฒน์ นาคทอง ภาคกลาง

40 19p14i0003 ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบไร้สายสำหรับโซล่าฟาร์มด้วยฟัซซีลอจิก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เตียเจริญ นายปรัชญานนท์ มูลคำกาเจริญ นางสาวกฤษณา ปราบพาล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 19p14i0097 ระบบการวินิจฉัยโรคมะนาวโดยการประมวลผลภาพและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กริช สมกันธา นายพงศธร ภูที นายปรีชา ศรีจำปา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 19p14n0112 ซอฟต์แวร์ตรวจสภาพเยื่อบุตาและผิวกระจกตา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กานต์ ปทานุคม นายชณกันต์ ชาคม     ภาคเหนือ

43 19p14n0198 หาแผนที่ในแผนที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายธีราพัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์   ภาคเหนือ

44 19p14s0045 ระบบบริหารการจัดการน้ำ (RO Water) โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วโรดม วีระพันธ์ นายวิศิษฏ์ ศรีมาลา     ภาคใต้

45 19p14w0046 ส่องหุ้น:เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรวบรวม ประมวลผลข่าวสารอย่างชาญฉลาด และสร้างเครือข่ายสังคมในตลาดหลักทรัพย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายภูมิ เวทยากร นายพรพัฒน์ เพชรฉาย นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ ภาคตะวันตก

46 19p14w0055 เมดนาเซีย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางเจริญศรี มิตรภานนท์ นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ นางสาวสุภัสสรา วราศรัย นายศุภกร องค์ศรีตระกูล ภาคตะวันตก

47 19p15c0239 ระบบค้นหาตำแหน่งผู้ประสบภัยด้วยสมาร์ทโฟนโดยปราศจากกระบบโทรคมนาคม Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายพัชรพล จอกสมุทร นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล นายชยพล ไชยมงคลนิมิต ภาคกลาง

48 19p15c0486 แอปพลิเคชั่นช่วยวางแผนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้พิการ และนักท่องเที่ยว Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นายพิชัย สิวะวัฒน์ นางสาวธาราทิพย์ มาลัยมาลย์ นายต้นสาย สิงห์กังวาน ภาคกลาง

49 19p15c0529 ไอแคร์ยู Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชนินทร ้เฉลิมสุข นาย มานิต ฉลภิญโญ นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากร นายเกรียงไกร เซี่ยงวงษ์ ภาคกลาง

50 19p15e0057 “มอเดิร์นไลท์ คาเฟ่”แอพพลิเคชั่นช่วยจัดการร้านคาเฟ่เบเกอรี่แบบสำเร็จรูปโดยประยุกต์ใช้ QR Code Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนพเก้า ทองใบ นายทิวา บุญมา นายศราวุฒิ สินธุชัย   ภาคตะวันออก

51 19p15e0147 WinQuick โมบายล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียกใช้บริการรถรับจ้างในท้องถิ่น Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายภานุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นายปฏิพล หงษ์เจริญ นายธนะชัย กวีไชยพันธ์ ภาคตะวันออก

52 19p15i0163 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อระบุทะเบียนยานพาหนะโดยอัตโนมัติ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายกัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์ นายพัสกร แสงสว่าง นางสาวบุญญาภรณ์ มีแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53 19p15i0285 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฝึกหัดอาสาฉุกเฉินบนสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปิยสุดา ตันเลิศ นายสุริยา อุทธสิงห์ นายยุทธนา จรเด็จ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 19p15n0120 โปรแกรมสำหรับฝากข้อความแบบมีเงื่อนไข Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกิตติธัช บุญกาญจน์ นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายดรันภพ เป็งตาคำ ภาคเหนือ

55 19p15n0225 Alcohol Breath Tester System Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายโดม โพธิกานนท์ นายกิตติคุณ กลิ่นสังข์ นายรัชภูมิ วงศ์สุข   ภาคเหนือ

56 19p15s0040 โปรแกรมแจ้งเตือนการจอดรถผิดระเบียบ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นางสาวอัญชัญ ศิวะพรประสงค์     ภาคใต้

57 19p15s0070 แสงอัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัย Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นางสาวสุภาวินี มากนวล     ภาคใต้

58 19p15s0109 ระบบบริหารการขนส่งสินค้าแบบยืดหยุ่นต่อข้อมูลแวดล้อม : ดีเฟล็กซ์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายธนพร หนูวิลัย นายทรงยศ แมนประสาทกุล   ภาคใต้

59 19p15w0038 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อผ่านนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล นายภาณุพงศ์ มาตังครัตน์ นางสาวจันทกานต์ อริยดุริยางค์ ภาคตะวันตก

60 19p21c0101 ฟลิป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายวิชัย สีสุด นายสรวิศ ลิมปนิิธิวัฒน์ นายพุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล ภาคกลาง

61 19p21c0102 ชะชะช่า หรรษางานวัด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์ นางสาวบุญภัทร บุญแสง ภาคกลาง

62 19p21c0135 The Anamnesis โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม นายอมรินทร์ อำพลพงษ์ นางสาววิมลมาน จงสถิตย์วัฒนา นางสาวใจพิจิตร อภิชาตกุล นางสาวณิชารีย์ เจริญรัตน์ ภาคกลาง

63 19p21c0289 เป็นหนึ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ ภาคกลาง

64 19p21e0016 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณภัทร นุเจิ้น นายเตชิต จันผกา นายธนพต เพ็ชรไทย ภาคตะวันออก

65 19p21e0017 คืนป่วนก๊วนจับสัตว์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายจิรทีปต์ ภักดีงาม นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ นายธนวิชญ์ ตันเต็ง ภาคตะวันออก

66 19p21i0027 บุกแหลกแหกค่ายมหาประลัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายเสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์ ด.ช.วิทวัส สีทัดยศ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

67 19p21i0030 ลีโอแมน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง กัลยาณวัตร นายนายกฤติเดช จันทร์เพ็ง นายพงษ์ไพบูลย์ ศรีสุภร ด.ช.เสฏฐวุฒิ ตั้งสกุล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

68 19p21n0034 กระดานกลยุทธ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นางสาวกิรณา ตันบูรณา นายอธิราช สิทธิราษฎร์ ภาคเหนือ

69 19p21n0088 หมุน... เพื่อเปลี่ยนโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายจิราเจต จันทรวงศ์ นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ   ภาคเหนือ

70 19p21n0090 แตกต่างหนึ่งเดียวกัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายชยุตพงศ์ พรมลี นางสาวจิตตราภรณ์ จิตวงศ์ นางสาวตะวันฉาย หงสนันทน์ ภาคเหนือ

71 19p21s0064 ไขปริศนาเงาทมิฬ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายศุภชัย บุญเจริญ ด.ญ.ศิรินทร์ขวัญ แสนบุญศิริ   ภาคใต้

72 19p21w0019 โดดยิงสะท้านฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นายธราธร หวังธรรมมั่ง นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล นายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล ภาคตะวันตก

73 19p22c0111 ฝึกคิดประดิษฐ์โค้ด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายฐาปนนท์ สดงาม นายธนวัฒน์ จิตอุทัย   ภาคกลาง

74 19p22c0115 สมการสร้างโลก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวปูริดา พงศ์สุนทรสถิต นายพีรศุ แก้วมะณี นางสาวธัญกร นาคทอง ภาคกลาง

75 19p22c0153 ออกเสียงสำเนียงภาษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ด.ญ.ศิริยากร พุ่มขจร ด.ญ.เพ็ญพันธ์ ภาคีทรง ด.ญ.เมธาพร สุขก้อน ภาคกลาง

76 19p22c0286 เจ็ดเห็ดมหัศจรรย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายณฐกร ศรีเรืองพันธ์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ นางสาวปุณยภา วัฒนะโอฬาร ด.ญ.ศิริพักตร์ชา เวชกามา ภาคกลาง

77 19p22c0294 กำเนิดเจ้าเรขาคณิต โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวธนาภรณ์ สิทธิกรเมธากุล ภาคกลาง

78 19p22e0047 หรรษา มหานคร โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธิษตยา บุญรัตนกุล นางสาวสุญาดา สินอนันต์ นายจักราวัฒน์ วรโรจนศิริ ภาคตะวันออก

79 19p22i0020 มหัศจรรย์ดินแดนแห่งเซลล์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาวฐิตินันท์ จำปาหวาย นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล นางสาววนาลี ชูทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

80 19p22n0039 โจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวณัฐนันท์ หรรษไพบูลย์ นางสาววรรณพร ดิษบรรจง ภาคเหนือ

81 19p22n0115 เออเรอร์ที่รัก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายวรัญญู เนรังษี นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ นางสาวสุรีย์พร คำซอน ภาคเหนือ

82 19p22s0016 ภาษาถิ่นแห่งเมืองไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นายนายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายนายณัฐกิตติ์ ยงประเดิม นายนายพุฒิพงศ์ พรหมยก นายนายรังสิมันตุ์ ดำทิพย์ ภาคใต้

83 19p22s0082 แอพพลิเคชันสอนภาษาใต้บนโทรศัพท์มือถือ(ระบบแอนดรอยด์) โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายธเนศ หาญใจ นายอนุชิต รักษาพล นางสาวหฤทัย แซ่ฮั่น   ภาคใต้

84 19p22w0037 เกมพัฒนาทักษะการคำนวณเบื้องต้น โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายธุวานนท์ คนใจบุญ นายธรรศพล ทัพถาวร นายพิชเญศ อุดมศรีโยธิน ภาคตะวันตก

85 19p23c0478 แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ Physical Web ที่รองรับการใช้งานในปริมาณมาก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางธันยธร ตวงวาสนา นายภูมิปรินทร์ มะโน นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์   ภาคกลาง

86 19p23e0049 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย raspberry Pi โดยอาศัยหลักการตรวจวิเคราะห์ใบหน้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร ด.ช.เนติพัฒน์ สุกใส ด.ช.ศิรหิรัณย์ ดำรงธวัชเกษม   ภาคตะวันออก

87 19p23i0055 ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง นางสาวกรกุลนัฏฐ์ คิดรัมย์ นางสาวศุภาพิชญ์ ธรรมกิตติพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

88 19p23n0082 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย Cloud โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก นายพุทธพร อินอ่อน นายกฤษดา คุ้มตลอด นายภูมิไผท จันทรศรีวงศ์ นายศุภลักษณ์ อารีรอบ ภาคเหนือ

89 19p23s0015 โปรแกรมแจ้งเตือนการบ้าน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุวิมล ซ้อนขำ นายสุทธิรัก มัธยวีรเกียรติ นายธัญเทพ ศิริเยาว์วรรณ นายปภาณ ยิวสิว ภาคใต้

90 19p23s0047 กล้องวงจรปิดตรวจจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายธราเทพ แซ่ลิ่ม นายสรวิชญ์ ไชยวรรณ นายเดชธนา ปัตตะพัฒน์ ภาคใต้

91 19p23s0104 ระบบปฏิบัติการถังขยะเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล นายปริญญา ธรรมสิทธิ์บูรณ์ นายกันตวิชญ์ เจนพิทยา นายปภังกร รักษ์ศรี ภาคใต้

92 19p23s0111 ระบบจัดการฐานข้อมูลห้องพยาบาลออลอีวา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสุวิมล ซ้อนขำ นายโชคชัย ฟ้ารุ่งสาง นายฐาปกรณ์ งานทวีกิจ นายศุภชัย ตันตินิติธรรม ภาคใต้

93 19p23w0001 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล นายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ นางสาวเพชรประกาย ศิริเผ่าสุวรรณกุล ภาคตะวันตก

94 19p23w0014 แอพพลิเคชั่นตรวจนับจำนวนโคโลนีอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นายศุภฤกษ์ เหลืองชัยพัฒนา นางสาวชัสมา ตาสาย   ภาคตะวันตก

95 19p23w0047 การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ นายชนะโชค สิริพรพิสุทธิ์ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเหลืองตระกูล ภาคตะวันตก

96 19p31i0017 การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายโอฬาริก สุรินต๊ะ นายรัฐวิช นุริตานนท์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

97 19p31s0009 ระบบจำลองแบบกระจายสำหรับฝึกเขียนและทดสอบเกม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ นายเฉลิมชนม์ แซ่คู นายอรัญ คุณอารี นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง ภาคใต้

98 19p31s0028 โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพการรองรับผู้ใช้โปรโตคอลเฮชทีทีพี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วโรดม วีระพันธ์ นายทศพล นวลช่วย นายพิสิฏฐ์ ทันศรี นายกิตติ อ่อนทอง ภาคใต้

99 19p31w0009 เครื่องมือทดสอบเจาะระบบสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายภูริภัทร อัครสิริวงศ์ นายสิรวิชญ์ ชัยศาสตร์ นายสิรวิชญ์ โชติวทัญญู ภาคตะวันตก

100 19p32c0284 การหาตำแหน่งและการรู้จำข้อความในภาพถ่าย BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุติเมษฎ์ ศรีนิลทา นางสาวสุชานันท์ อินทนนท์ นางสาววรัญญา กิจประไพอำพล นายสุชาครีย์ ชาติพจน์ ภาคกลาง

101 19p32c0322 ระบบค้นหาตำแหน่งและรู้จำตัวอักษรในภาพถ่ายนักวิ่งเพื่อการค้นหาภาพตามหมายเลขประจำตัว BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอนันตพัฒน์ อนันตชัย นายวณัฐพงศ์ เชาวน์รัตนะ นางสาวจุฑาทิพย์ บุญเฉื่อย   ภาคกลาง

102 19p32c0327 ระบบรู้จำหมายเลขนักวิ่งจากภาพถ่าย โดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์     ภาคกลาง

103 19p32n0109 ระบบสืบค้นรูปภาพนักวิ่งจากป้ายหมายเลขอย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายวัชนันท์ จันทาภากุล นายรัฐพล แก้วปินใจ   ภาคเหนือ

104 19p33c0293 การพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายณัฐพล ธนเชวงสกุล นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก นายปรีชา โคตะพัฒน์   ภาคกลาง

105 19p33c0411 แพลตฟอร์ม สำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง เพื่อการประยุต์ใช้ทางสาธารณสุข โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ นายพสธร สุวรรณศรี นายภาสกร จันทรมหา นายคเณศ เขมิกานิธิ ภาคกลาง

106 19p33c0485 ของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นางสาวภาดา โพธิ์สอาด     ภาคกลาง

107 19p33e0110 การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนิติการ นาคเจือทอง นางสาวชนกพร หรุ่มคำ นางสาวธิติมา ทับทอง   ภาคตะวันออก

108 19p33i0100 เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ ( สำหรับสุนัข ) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จักรชัย โสอินทร์ นายณัฐกิตติ์ บุญเรือง นายชานนท์ จุลศิลป์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

109 19p33i0126 ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายณัฐพล ถนอมทรัพย์ นางสาวณิชา วรรณภักดี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110 19p33i0196 ระบบสมาร์ทล็อค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายภาคย์ สธนเสาวภาคย์ นายธวัชชัย มูลบุตร นายนพพร ภูกาบเพ็ชร นายภูมิภัทร์ ภูคงน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111 19p33n0101 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งโดยใช้ Micropython และ Block Programming โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายพีรณัฐ พงศ์ภคเธียร นายธนณัฐ ปัญญาโกษา นายเอกภพ วงค์สอน ภาคเหนือ

112 19p33n0102 ระบบควบคุมและรายงานปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภายในอาคาร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ นายเกรียงไกร โกลิบุตร นางสาววิภาวี เค็มมาก ภาคเหนือ

113 19p33s0026 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายชยพล มาช่วย นายธนธรณ์ ซ้วนตั้น   ภาคใต้

114 19p34c0380 การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายณัฐพล รักษ์รัชตกุล นายณัฐวัฒน์ ประดุจเดชา นายพงศธร โชติพันธุ์วิทยากุล ภาคกลาง

115 19p34c0395 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับการอ่านภาพถ่ายนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นเสียงพูดภาษาไทย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายณัฐภัทร บุญประคอง นางสาวพัชริดา พัดพาดี นางสาวมินตรา นานคงแนบ ภาคกลาง

116 19p34c0414 แพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมและแบ่งปันความรู้ โดยวิธีการประมวลผลข้อความและดึงองค์ความรู้จากเอกสาร การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจฉลากุล นายศุภณัฐ ทัตตินาพานิช นายิอินทัช แสงกระจ่าง นายปุญญพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ภาคกลาง

117 19p34c0526 การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคัดแยกผลไม้โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่เสียง การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจุมพล พลวิชัย นายภัทรพงศ์ แดงจินดา นายธานินทร์ ศรีไทย นางสาวปัณชญา ศิริพานทอง ภาคกลาง

118 19p34e0090 วินเซนท์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล นายธนบดี บุญนุช นายศิลปิน นารถศิลป์ นายพิชญุตม์ กิตติศรีไสว ภาคตะวันออก

119 19p34i0026 ระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายณัฐพล แสนคำ นายธนากร ปุรารัมย์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

120 19p34i0251 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลจากภาพบันทึกข้อความภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
นางรพีพร ช่ำชอง นายอภิชาติ กกฝ้าย นางสาวปรียากมล หงวนไธสง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

121 19p34n0122 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตอบคำถามจากบทความ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายหัสนัย เดชะ     ภาคเหนือ

122 19p34w0025 การสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้อง Kinect การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล นางสาวสโรชา โชควิวัฒน นางสาววิภาดา เด่นดี ภาคตะวันตก