กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน และการพิจารณาอนุมัติ

     ผู้พัฒนาโครงการ ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการสามารถ ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ" ได้จากหน้าระบบลงทะเบียน (GENA) และดำเนินการดังนี้
     1. การขอเปลี่ยนชื่อโครงการ: จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับ ศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรก ของแต่ละศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยให้คำนึงถึงสาระของโครงการเป็นสำคัญ
     2. การขอเปลี่ยนหมวดโครงการ: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม    
     3. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 อาทิ การขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการ จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน  โดยผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการยื่น "แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ" กับ ศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรกของแต่ละศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ประสานงานและเนคเทคเท่านั้น

หมายเหตุ: การอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการให้ถือดุลยพินิจของ NECTEC ถือเป็นอันสิ้นสุด