กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย: จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำเนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ใน ระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่ม ขึ้นทุกปี
     ต่อมาโครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 10,583 โครงการ* จากข้อเสนอโครงการทั้งสิ้นกว่า 21,603 โครงการ* จาก 150 สถาบันการศึกษา*
     โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้สามารถผลิตและพัฒนา สร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีทักษะ ความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จำนวนไม่น้อย และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงการที่สร้างและพัฒนานักเขียนโปรแกรมอย่างแท้ จริง เพราะมีกระบวนการสร้าง พัฒนาและประเมินความสามารถที่ได้ผล มีระบบส่งเสริม พัฒนาทักษะและสนับสนุนผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้สนใจทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น โครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของโครงการ
     ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นปีที่ 15 โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ 11 ประเภท กล่าวคือ
     1. ระดับนักศึกษา 5 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์
     2. ระดับนักเรียน 3 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
     3. หัวข้อพิเศษ 3 ประเภท ได้แก่ Mobile Application, การประมวลผลภาษาไทย (BEST – Text Location Detection Contest)  และระดับครู อาจารย์ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์
     มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 736 โครงการ* จากข้อเสนอโครงการกว่า 1,668 โครงการ* สำหรับในงาน มหกรรมฯครั้งนี้ จะเป็นประกวดผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ของผู้พัฒนาทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมาหลายขั้นตอนจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง รวมเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันจำนวน 130 โครงการ*
หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ มีนาคม 2559