กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

การส่งข้อเสนอโครงการ

1. ผู้ส่งข้อเสนอโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ “GENA” (Genius-Aided System for NSC) เพื่อรับรหัสโครงการ และอัพโหลดข้อเสนอโครงการที่ https://www.nectec.or.th/nsc/ หรือ https://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

2. ส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ชุด โดยต้องระบุรหัสโครงการ พร้อมลายเซ็นและสำเนาบัตรประจำตัวให้ครบถ้วน ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลาที่ทางโครงการ NSC กำหนด

รายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการ

          1. ปก ตามตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ภายใน 1 หน้ากระดาษเท่านั้น ดังนี้

                                

                     ชื่อโครงการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
                     ทีมพัฒนาโครงการ ระบุหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมพัฒนา
                     อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และข้อความรับรองจากอาจารย์
                     หัว หน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่หรือเทียบเท่า/หัว หน้าหมวด) และข้อความรับรองจากหัวหน้าสถาบัน
          2. สาระสำคัญของโครงการ คำสำคัญ (Key Words)
          3. หลักการและเหตุผล
          4. วัตถุประสงค์
          5. ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม
          6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
          7. รายละเอียดของการพัฒนา
              7.1 เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจำลอง หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างโปรแกรม หรือ ผลงานที่สื่อให้เห็นผลงานที่จะพัฒนาขึ้น
              7.2 เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ Algorithms ที่ใช้ โครงสร้างข้อมูล เป็นต้น โดยผู้พัฒนาต้องให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
              7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาที่ใช้เขียน Tools อื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และอื่นๆ
              7.4 รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา (Software Specification) ได้แก่
                    Input/Output Specification
                    Functional Specification
                    โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)
                    อื่นๆ
              7.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา
          8. บรรณานุกรม (Bibliography) ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 3 แห่ง เช่น จากหนังสือ บทความ วารสารทางวิชาการ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
          9. ประวัติและผลงานวิจัยดีเด่นของผู้พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          10. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง กรณีที่ผู้พัฒนาไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา