กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา ภาค

1 19p11c0095 เครื่องจักรสังหาร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายนวภูมิ ศิริ นายอุดมศักดิ์ จรณวัต นายนที อเนกบุณย์ นายสิทธิกร ดีพร้อม ภาคกลาง

2 19p11c0160 คิง ออเดอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวรพล โอฬารวาณิชย์กุล นายธนพล เกษศิลป์ นายสรวิศ ชั้นเชิงกิจ นายพันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาคกลาง

3 19p11c0161 สาปราตรี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวณัฐธิดา รองพล นายณัฏฐกิษฐ อนันตศิริจินดา นายณภัทร วิพลชัย นายยอดธง รอดแก้ว ภาคกลาง

4 19p11c0162 เครื่องสร้างดนตรีแบบตอบสนองกับท่าทางผู้ใช้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายบัญญวัต แก้วเสมอ นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ   นายสันติธรรม พรหมอ่อน ภาคกลาง

5 19p11c0213 เกมลับสมองประลองความแม่น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปิ่นพงศ์ เก๊อะเจริญ นายสหภาพ วุฒิไกรมงคล นายเมธัส สมสมัย นายธีระ ศิริธีรากุล ภาคกลาง

6 19p11c0219 ระบบควบคุมหุ่นยนต์เพื่อความเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายธนพล ทะปาละ นายติณห์ สิทธิยศ   นายธกร ตั้งมั่นคง ภาคกลาง

7 19p11c0251 วิ่ง ! แล้วนอน.. โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายพิทวัส คุณกะมุต นายวสันต์ ไมตรี นายสุชัจจ์ ตั้งจิตนบ นายอัครเดช วัชระภูพงษ์ ภาคกลาง

8 19p11c0253 ฟาเบลล่า: เกมผจญภัยในโลกหิมพานต์โดยใช้เทคโนโลยีการค้นหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายบุณยกร พิมพ์โพธิ์กลาง นางสาวอรทัย เจียระศิริภิญโญ นางสาวณัฏฐ์นรี ศิลสังวรณ์ นายสันติธรรม พรหมอ่อน ภาคกลาง

9 19p11c0277 เกมพัซเซิลบนสมาร์ทโฟนที่มีระบบเปลี่ยนสภาพฉากด้วยการสร้างแสงและเงา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายฉินนรณ ชัยรัตนาวรรณ นายภวณัฐ สัตโกวิท นายธีรวิทย์ ชุนพิพัฒน์ นายวิษณุ โคตรจรัส ภาคกลาง

10 19p11c0366 ล่าสมบัติกันเถอะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายณัฐวุฒิ ขวดปลอด นายนิติ บือสาแม นายวรรธนัย เหลือลมัย นางราชวดี ศิลาพันธ์ ภาคกลาง

11 19p11c0435 แฟนตาซีแลนด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายกันตพัฒน์ ฐิติธนภูรีนนท์ นางสาวจุฑามาศ งามสงวนประภา   ยอดธง รอดแก้ว ภาคกลาง

12 19p11c0440 Ouiz Ouest Go แอปพลิเคชันเกมตอบคำถามนอกห้องเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสุชาติ อินทร์แย้ม นายสุวิทย์ อินทร์แย้ม นางสาวนภัสกร ก้ำตระกูล นายศรัณย์ อินทโกสุม ภาคกลาง

13 19p11c0456 ผจญภัยวงกตมรณะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายอภิชาติ บุญอนันต์     นายยอดธง รอดแก้ว ภาคกลาง

14 19p11c0467 Outland โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายพุทธิเมฆ เทอดจิตไพศาล นายปวีร์ ขยันกิจกุล   นายยอดธง รอดแก้ว ภาคกลาง

15 19p11c0468 ควิ้นเทนเซ้นส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายจิรายุ รอดงาม นายอรรถพล คำภักดี   นายยอดธง รอดแก้ว ภาคกลาง

16 19p11c0487 Treasure hunter Treasure hunter Treasure hunter โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายนารากรณ์ กิ่งเพ็ชร์ นางสาวเกศินี ลาภเกิน   นายยอดธง รอดแก้ว ภาคกลาง

17 19p11c0536 ท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ นายนฤเบศร์ ตั้งต้นเจริญ นายปฐมพงศ์ พุ่มเทียน นายอภิชาติ คำปลิว ภาคกลาง

18 19p12c0208 แบบจำลองทางไฟฟ้าสถิตในระบบสองมิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นายสมรัฐ กนกสิริรัตน์     นายชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ ภาคกลาง

19 19p12c0225 การพัฒนาระบบช่วยในการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายนฤนาถ วุฒิอนันต์ชัย นายปารณัท สิริสุนทรวงศ์ นายพิสิฐพงศ์ เลิศประภาพงศ์ นายศรัณย์ อินทโกสุม ภาคกลาง

20 19p12c0228 ระบบวิเคราะห์ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารด้วยเหมืองข้อความ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายดนัย ค้ายา นายบงกช คลาดเคลื่อน นางสาวสิริญาพร โพธิ์ใคร นายทศพล บ้านคลองสี่ ภาคกลาง

21 19p12c0255 อาหารของมีมี่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาววิภาวี กวีอัปสร นางสาวสุทธิดา กึกสูงเนิน นางสาวธิติสุดา อุ่นอนันต์พิทักษ์ นายอาษา ตั้งจิตสมคิด ภาคกลาง

22 19p12c0258 สังเวียนคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายปิยะพัชร แก้วชูศรี นายพชรพล คำผุย นายเอกพจน์ ทรวงมั่น นายอาษา ตั้งจิตสมคิด ภาคกลาง

23 19p12c0261 ยุ้งฉางแสนรัก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิชัย ปัญญาสูง นางสาวเจนจิรา แก้วศรีเมือง นายพิสุทธิ์ อูปแก้ว นายอาษา ตั้งจิตสมคิด ภาคกลาง

24 19p12c0279 บล็อคของเล่นส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายไพบูลย์ เจริญแสงประทีป นายศุภกร ธารอุไรกุล นายศวีระ งามกมลสุข นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล ภาคกลาง

25 19p12c0280 การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Parallax Scrolling กรณีศึกษาเรื่อง ผักออแกนิก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ นายประวิทย์ สร้อยเสนา   นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ ภาคกลาง

26 19p12c0281 ระบบฝึกการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีสำหรับสัตวแพทย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายณภัทร แก้วจันทร์ นายสาริน พรเกษม   นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ ภาคกลาง

27 19p12c0299 เกม กลัว•จิต•หลอน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายธรรมรัฐ เหมะทักษิณ นางสาวกนกพร ฟองรานนท์   นางสาวพีรยา ศรีเพียร ภาคกลาง

28 19p12c0326 แบบจำลองจุดฝังเข็มเพื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายธีรภาพ ศรีแสนสุข     นางกิตติยา พูนศิลป์ ภาคกลาง

29 19p12c0365 แอพพลิเคชันเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (กาคุมอน) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนิพพิชฌนุ์ โพธิ์กระจ่าง นางสาววริศรา มีเสือ นางสาวปาริชาติ สังเกต นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ ภาคกลาง

30 19p12c0373 โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการจดจำตัวอักษร,อักษรแสนสนุก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธนะ กิจกุลอนันตเอก นายธนภัทร อารีจิตสกุล นายธนพนธ์ ศิริสมภาค นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาคกลาง

31 19p12c0379 โปรแกรมแปลภาษาหน้าจอ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายภควัต ลีลาคหกิจ นายเอกธนัช อัฑฒพงษ์ นายสรรเพชญ จึงวิสิฐธน นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาคกลาง

32 19p12c0390 แอพพลิเคชั่นระบบจำลองการสำรวจอวกาศเพื่อการศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปัณพิกรณ์ รัตนวิโรจน์กุล นายปฐวัฒน์ วาทะกุล นายกิตติพัฒน์ พรหมดิเรก นายชัยพร ใจแก้ว ภาคกลาง

33 19p12c0392 ซีซาร์บอท : หุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาการคิดแบบมีตรรกะสำหรับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ นายกรกต พงศ์ธนิศร   นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว ภาคกลาง

34 19p12c0415 สื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการสวนส้มโชกุนบนเว็บแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายจิรกิตติ์ กวีศิริกรณ์     นายเสถียร จันทร์ปลา ภาคกลาง

35 19p12c0416 เคมิสเรสซิปี - ทดลองเคมีใกล้ตัวร่วมกันด้วยเทคโนโลยีออกเมนต์เรียลลิตี้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ นายชานิวัฒน์ แสงไชย นางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล ภาคกลาง

36 19p12c0417 ระบบการเรียนรู้ภาษา SQL แบบตอบโต้และการให้คะแนนอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธนกฤต จุลวานิช นายธนทรัพย์ เพิ่มพูล   นางสาวกนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช ภาคกลาง

37 19p12c0422 เกมอาบน้ำให้สัตว์ประหลาด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปริชญา บำรุงเสนา นายวัชรวีร์ ฉิมพาลี   นายศิวัช สุขศรี ภาคกลาง

38 19p12c0441 ระบบสร้างแผนภาพเหตุการณ์สำคัญบนเส้นเวลา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ นายณฐนนท์ ยอดน้ำคำ   นางธนิศา นุ่นนนท์ ภาคกลาง

39 19p12c0443 แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์โชติช่วง นายทัศน์พล เรืองกิจรัตนกุล   นางสาวปริยกร ปุสวิโร ภาคกลาง

40 19p12c0445 สื่อการเรียนรู้แอนิเมชั่นสามมิติกฎหมายจราจรและการขอใบอนญุาตขับขี่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายนนทกานต์ มากพูล     นายเสถียร จันทร์ปลา ภาคกลาง

41 19p12c0458 ระบบสื่อการเรียนการสอนบทสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวลีนา ไทพิทักษ์ นางสาวนิศากร มาลัยทัศน์ นางสาวศิลัมพา อานุภาพแสนยากร อนันตพร หรรษคุณาฒัย ภาคกลาง

42 19p12c0460 บีเวอร์บริดจี้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ นางสาวรสิตา วัฒนสิริ นางสาวปานชนก ชมชื่น นายศิวัช สุขศรี ภาคกลาง

43 19p12c0525 เอ็นทรานซ์ วัน คลิก! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ นายขวิศ สกุลยืนยง   นายนัทที นิภานันท์ ภาคกลาง

44 19p12c0528 เว็บไซต์สำหรับจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอริญชย์ ตรงสันติพงศ์ นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ นายณฐวรรธก์ ขวัญภูมิ นายนัทที นิภานันท์ ภาคกลาง

45 19p14c0359 เว็บสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการเขียนโปรแกรมแบบจับคู่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเขมทัต เล่งไพบูลย์ นายกิตติกร ประเสริฐศักดิ์   นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ ภาคกลาง

46 19p13c0203 ระบบบริหารจัดการข้อมูลหน่วยบริการเยี่ยมบ้าน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวชนกานต์ รุ่งเจริญพร นางสาวบัณฑิตา กุลธรรมมานนท์   นางสาวประภาพร รัตนธำรง ภาคกลาง

47 19p13c0204 ระบบแจ้งเตือนการทานยาและเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวทักษภร แสงเขียว นางสาวนลัทพร บุญชิต นางสาวชนนิกานต์ ปิ่นทองคำ นางสาวพิกุลแก้ว ตังติสานนท์ ภาคกลาง

48 19p13c0210 แอปพลิเคชั่นวัดความเครียดจากคลื่นสมองและใช้ดนตรีบำบัด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปภาวี พูลสมบัติ นางสาวมัญชุกานต์ บุญค้ำ นายรักเกียรติ สมนิยาม นายศิวัช สุขศรี ภาคกลาง

49 19p13c0230 ระบบช่วยดูแลสุขภาพทางไกลสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศรีพงศ์ อริยะเดช นายรัฐภูมิ พุทธรักษา   นายอักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ภาคกลาง

50 19p13c0250 ระบบติดตามอารมณ์และเฝ้าระวังสัญญาณชีพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวพลชา ฟักสุวรรณ นางสาวฐิตินันท์ ศิระมานะกุล นางสาวณัฐสิมา นครกัณฑ์ นางสาวพิกุลเเก้ว ตังติสานนท์ ภาคกลาง

51 19p13c0264 ระบบจับคู่ระหว่างผู้ป่วยและจิตอาสาอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทวีสินทร์ วงษ์ปิ่นแก้ว     นายศิพัตม์ ไตรอุโฆษ ภาคกลาง

52 19p13c0287 แอพพลิเคชั่นที่จะปรับเสียงให้ตรงกับบุคลิกภาพของผู้ที่มีปัญหาในการออกเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวชัญญา ปฐมธนสาร นางสาวกนกวรรณ รัตนประภา   นายสันติธรรม พรหมอ่อน ภาคกลาง

53 19p13c0298 การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้พิการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวจีรภา สูรย์ส่องธานี     นางสาวภควรรณ ปักษี ภาคกลาง

54 19p13c0307 โปรแกรมชุดตรวจการบิดหมุนของขาด้วยท่าย่อยืด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสุทธิศักดิ์ ไทยประดิษฐ์ นายปิยพล สันติกันต์   นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ภาคกลาง

55 19p13c0328 เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกัญน์คณิน ล้อมวัฒนธรรม     นายศิพัฒม์ ไตรอุโฆษ ภาคกลาง

56 19p13c0347 สวนมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ เรืองเชื้อเหมือน นางสาวกรองแก้ว นวลศรี   นายศิวัช สุขศรี ภาคกลาง

57 19p13c0363 อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และวิเคราะห์ เพื่อแปลภาษามือไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวรุจิรา จิตรเจริญพร นางสาวภัทราพร เสนาจักร์ นายไม้ไฑ ดะห์ลัน นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ ภาคกลาง

58 19p13c0375 แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเธียรศักดิ์ พลาดิศัยเลิศ นายธนวรรธน์ คชเสนี   นางธนิศา นุ่มนนท์ ภาคกลาง

59 19p13c0384 HitAlert: ระบบแจ้งเตือนการชนสาหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธนวิชญ์ ประสงค์พงษ์ชัย นายภัทรเศก จิรบวรวิสุทธิ์ นายณัฐนัย อมรเทวภัทร นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ ภาคกลาง

60 19p13c0385 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมกายวิภาคสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นตัว โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายฐานพัฒน์ จิรุตม์ผะดาทร นายธนศักย์ โกวิทวีรธรรม   นายศิวัช สุขศรี ภาคกลาง

61 19p13c0391 โปรแกรมชุดควบคุมซาฟีโรเพื่อการฝึกกล้ามเนื้อแขน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอัครวุฒิ ขันธวรรณ นายเอกณรงค์ อภิพุทธิกุล นายวรพรต เดชรัตน์ นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ภาคกลาง

62 19p13c0394 ระบบการวิเคราะห์ทำนายผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังและแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสมรายบุคคลโดยใช้แมชชีน เลิร์นนิ่ง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกฤติพงศ์ กาญจนพิบูลย์ นายอินทัช คุณากรธรรม นายศรัณย์ เขียวขจี นางสาวธีรณี อจลากุล ภาคกลาง

63 19p13c0408 ระบบอำนวยความสะดวกการตรวจร่างกายและจ่ายยา เพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพงษ์พิชญ์ สิมณี นายกฤษกร ลาศรี นายยุทธนา บุนนาค นายเอื้อพงศ์ ใยเจริญ ภาคกลาง

64 19p13c0421 สมุดบันทึกกลูโคส โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชลีรัตน์ เพ็ชรคล้าย นางสาวกมลวรรณ กลัดเจ็ด   นางสาวพิกุลแก้ว ตังสิสานนท์ ภาคกลาง

65 19p13c0439 แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยินในการเดินทางด้วยระบบขนส่งรถไฟฟ้า Airport Rail Link และ BTS โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอานนท์ ชลวุฒิ นายตรีเทพ รัตนพิภพ   นางธนิศา นุ่มนนท์ ภาคกลาง

66 19p13c0450 โปรแกรมตรวจสอบการทรงตัว โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธิติ เถื่อนอาราม นายเทอดพงษ์ ศรีหงษ์ทอง นายธนพนธ์ อรรถรัตนศักดิ์ นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ภาคกลาง

67 19p13c0473 เสียงสวรรค์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายศิรสิทธิ์ สุกุมลนันทน์ นายทศพล จันทร์อุไร นายพาสันต์ ตักศิริชัย นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ ภาคกลาง

68 19p13c0484 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานคำบรรยายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตาในโรงภาพยนตร์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวสุพล แหวกวารี นางสาวศิรดา ตวงวิทยสุธี   นายอติวงศ์ สุชาโต ภาคกลาง

69 19p13c0514 การบำบัดแบบมิเรอร์เทอราพีด้วยเทคโนโลยีความเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายณัฐพัฒน์ จันทร์งาม นางสาวพลอยลดา ดิษฐ์เจริญ   นายศิวัช สุขศรี ภาคกลาง

70 19p13c0518 หลับไม่ไหล โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายกฤษฎากร ดวงประสาท นายณัฐวุฒิ วงศ์ศร   นายเกรียงไกร ลิ่มทอง ภาคกลาง

71 19p13c0522 ระบบไม้เท้าตรวจจับสิ่งกีดขว้างเพื่อผู้พิการทางสายตาและแอพพลิเคชั่นติดตาม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวจารุวรรณ ทองใบ ทองใบ     นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง ภาคกลาง

72 19p14c0207 ระบบการทำนายความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนจากสื่อสังคมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวพิทยารัตน์ แซ่โง้ว นางสาวศกลวรรณ นาวาเจริญ   นางสาวอรทัย สังข์เพ็ชร ภาคกลาง

73 19p14c0222 ระบบทำนายอารมณ์ตามสถานที่จากสื่อสังคมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสิรภัทร อัชชศิริ นายสรัล รักวิจิตรศิลป์   นางสาวอรทัย สังข์เพ็ชร ภาคกลาง

74 19p14c0227 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนอัตโนมัติสำหรับฟาร์มปลานิล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายภณกวินทร์ ทองแท้ นายธนวัฒน์ คุณารักษ์   นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น ภาคกลาง

75 19p14c0238 BUlar Cell โซลาร์เซลล์อัจฉริยะเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาวจิราธิป ธนาเกียรติภิญโญ นางสาวปารวตี ภักดิ์ศรีพันธ์ นายยศพล ปัดสำราญ นายเกรียงไกร ลิ่มทอง ภาคกลาง

76 19p14c0248 พาสไวร์ : การใช้มาสเตอร์พาสเวิร์ดแบบรูปภาพในพาสเวิร์ดเมเนเจอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายณัฐพล นิลเต่า นายปฐมพงษ์ ประสมสิงห์ นายณัฐเศรษฐ ธีรวัฒนานนท์ นางสาวรุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ ภาคกลาง

77 19p14c0252 ส่วนต่อขยายของ 3D Slicer เพื่อแสดงเนื้องอกในช่องท้องสุนัข โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวรวิช พีระพลชัยกุล นางสาวจิราวรรณ ฉกาจธรรม   นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ ภาคกลาง

78 19p14c0265 แอปพลิเคชันเพื่อการค้นหาสุนัขสูญหายและรับเลี้ยงสุนัขไร้บ้าน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายภคิน บุญชูพิรัชย์ นางสาวศิริพร กาญจนไพรจิตร์   นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา ภาคกลาง

79 19p14c0315 ระบบช่วยการติดตั้งแลนไร้สายระยะไกลแบบมีทิศทาง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวชุติกาญจน์ น้อยกาญจนะ     นายอนันต์ ผลเพิ่ม ภาคกลาง

80 19p14c0318 ระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนการใช้ทรัพยากร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวฐิติวรดา ฉัตรอุดมเกียรติ     นายชัยพร ใจแก้ว ภาคกลาง

81 19p14c0323 แอคเซสพอยต์ที่รองรับซอฟต์แวร์ดีฟายน์เน็ตเวิร์ค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสิรภพ สัตตบงกช     นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง ภาคกลาง

82 19p14c0362 โฮโลแชท: ห้องสนทนาโฮโลแกรม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกานต์ สันทัด นายยรรยงค์ พรหมจารย์ นายศรัณย์ กองสูงเนิน นางสาวพร พันธุ์จงหาญ ภาคกลาง

83 19p14c0371 ระบบวิเคราะห์มลภาวะและการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในอากาศ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายรัตนพล เปียแก้ว นายธีระภัทร วิจิตรภู นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์ นายวัศวี แสนศรีมหาชัย ภาคกลาง

84 19p14c0374 ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายราชนาวี แย้มประสงค์ นางสาวศุภมาส เดชเพิ่มสุข   นายปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย ภาคกลาง

85 19p14c0382 วิเคราะห์อารมณ์จากข้อมูลข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายณัฐวุฒิ สำเร็จ นายจิระวิน บูรณะพาณิชย์กิจ   นายบัณฑิต ฐานะโสภณ ภาคกลาง

86 19p14c0388 การวิเคราะห์ความนิยมทางธุรกิจจากทวิตเตอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวปาจรีย์ ใยสวัสดิ์ นางสาวสุกัลยา เลิศศรี   นายบัณฑิต ฐานะโสภณ ภาคกลาง

87 19p14c0389 การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการจำแนกและคัดเลือกแขนงวิชาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวจิราภา เลาหะวรนันท์ นายรชต ลิ้มสุทธิวันภูมิ   นายบัณฑิต ฐานะโสภณ ภาคกลาง

88 19p14c0420 ระบบตรวจจับการนั่งเพื่อสุขภาพด้วยการรู้จำท่าทางสำหรับโรคออฟฟิศซิมโดรม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายกิตตินันท์ ผ่องสุขใจ นายศรัณย์ แก้วนาง นายสราวุธ ทันสมัย นายทศพล บ้านคลองสี่ ภาคกลาง

89 19p14c0426 ระบบวิเคราะห์ตีความและสรุปความหัวข้อสำคัญจากรีวิวร้านอาหารภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณพล เมฆาวุฒิกุล นายกีรติ ธนกิจเจริญพัฒน์   นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ภาคกลาง

90 19p14c0433 ระบบวิเคราะห์และจัดประเภทเว็บไซต์ภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวกรชนก จิรเวศยกุล นายเวศวรุศ งามดำรงเกียรติ   นายพีรพล เวทีกูล ภาคกลาง

91 19p14c0442 ระบบการนับจำนวนยานพาหนะและคัดแยกประเภทสำหรับลานจอดรถ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายนราวิชญ์ ปรมธรรมสกุล นายธนกฤต จันทร์หอม   ปกรณ์ วัฒนจตุรพร ภาคกลาง

92 19p14c0444 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมจากภาพถ่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพีรณัฐ ทวีชลพิสิฐ นายปัถย์ เทียนทองดี นายธนัท ลัพธวรรณ์ นางสาวธีรณี อจลากุล ภาคกลาง

93 19p14c0457 ระบบปฏิบัติการของกลุ่มโดรนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายธรรมสรณ์ หาญผดุงกิจ นายธนาพนธ์ ตรีเลิศกุล นางสาววนิดา แซ่ฉั่ว นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล ภาคกลาง

94 19p14c0462 แอปพลิเคชันแนะนำอสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายปุริมพัฒน์ เจียรสุนันท์ นายบารมี สานแสงธรรม นายสาวิตต์ โอฬารศิริศักดิ์ นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล ภาคกลาง

95 19p14c0482 หมอนฝันดีน่ะ ฝันดีน่ะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายพีระ นนทชัย นายอนุพงษ์ ช้างงาดี นายณฐพล สุดโต นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุข ภาคกลาง

96 19p14c0490 แพลตฟอร์มสำหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเครื่องสถานะจำกัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธันยกร เบญจพรหมผดุง นายไชยณรงค์ ทุมาถา นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นางสาวปริยกร ปุสวิโร ภาคกลาง

97 19p15c0094 ระบบการจองและการจัดการเดินรถภายในองค์กร Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวเพ็ญพิชชา พัฒนจิตรศิลป์ นางสาวนลวรรณ ก่อเกียรติกังวาน   นายมารอง ผดุงสิทธิ์ ภาคกลาง

98 19p15c0212 แคลอรี่ อิสเตอร์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายสิทธิกร ดีพร้อม     นายสุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร ภาคกลาง

99 19p15c0215 KPSeeker เครื่องมือจัดการความรู้แบบพกพา Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธนกฤช ตันติธนกร นายชิษณุพงศ์ สุขสว่าง   นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล ภาคกลาง

100 19p15c0220 โปรแกรมประยุกต์ด้วยเสียงอัจฉริยะเพื่อการขับรถ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนัยประการ นครเขตต์ นายรฐพงศ์ รักษาสุข   นายสันติธรรม พรหมอ่อน ภาคกลาง

101 19p15c0239 ระบบค้นหาตำแหน่งผู้ประสบภัยด้วยสมาร์ทโฟนโดยปราศจากกระบบโทรคมนาคม Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายพัชรพล จอกสมุทร นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล นายชยพล ไชยมงคลนิมิต นายกิติ์สุชาต พสุภา ภาคกลาง

102 19p15c0266 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนก่อนถึงจุดหมาย Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวีรวัฒน์ บุญล้อม นายสหรัฐ อ้วนวงษ์ นายสิรธีร์ โกสิต นางสาวพิกุลแก้ว ตังติสานนท์ ภาคกลาง

103 19p15c0272 แอพพลิเคชั่นการวางแผนทางการเงินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวศุทธินี แก้วก่า นางสาววิภากมล มีแสง นางสาวพัชมณฑ์ มั่นคงจรัสพงศ์ นางสาวพิกุลแก้ว ตังติสานนท์ ภาคกลาง

104 19p15c0358 แอนดรอยด์แอปพลิเคชันสำหรับการแนะนำยาสามัญเพื่อรักษาโรคเบื้องต้น Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธนากร มุทุธรรมลักษณ์ นางสาวประภัสสรา ศิลปชัย นางสาวจุฑาทิพย์ พิกุลเงิน นางสาววรางคณา กิ้มปาน ภาคกลาง

105 19p15c0361 แอพพลิเคชั่นสำหรับวิเคราะห์และพัฒนายกระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวลลิตา กรชูเดช นางสาวชนิสา พรมมา นางสาวสุธาวัลย์ กล่ำทอง นางสาวเสาวลักษณ์ วรรธนาภา ภาคกลาง

106 19p15c0370 แอพพลิเคชั่นค้นหาตำแหน่งภายในอาคาร Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศศิน เนาว์รุ่งโรจน์ นายมณฑล แสงสินทรัพย์ นายอัฐกานต์ วิจิตรกิ่ง นางสาวพิกุลแก้ว ตังติสานนท์ ภาคกลาง

107 19p15c0377 แอพพลิเคชั่นรู้จำภาษาเกาหลี Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวธัญสุดา จินดาศรี นางสาวกชามาส สุทธิเจต   นางเสาวลักษณ์ วรรธนาภา ภาคกลาง

108 19p15c0387 แอพพลิเคชั่นค้นหาพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายธนคุปต์ อดุลยประภากร     นางกิตติยา พูลศิลป์ ภาคกลาง

109 19p15c0396 สตอรี่ สนูปเปอร์: โมบายแอพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบ วิเคราะห์ แสดงผลความนิยม และความจริงของโพสบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพีรพล พัชรวัฒน์ นายณภัทร พรเชนศวรพงศ์   นางสาวธีรณี อจลากุล ภาคกลาง

110 19p15c0398 แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สำหรับการจัดสวนขนาดเล็ก Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวณัฏฐ์วริน ภัทรเรืองชัย นายจิณณวัตร เองสิริดำรงกุล นายพัศวุฒิ ทรงธงไชย นางสาววรางคณา กิ้มปาน ภาคกลาง

111 19p15c0453 ห้องสมุดจำลองเพื่อการแบ่งปันหนังสือ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวชนกานต์ เหล่าวีรวัฒน์ นายศุภากร อนัคฆมนตรี นายวิรุฬห์ หิรัณยวิรุฬห์ นายมารอง ผดุงสิทธิ์ ภาคกลาง

112 19p15c0454 แอพพลิเคชันตัดต่อรูปภาพบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวณัฏฐณิชชา คงเจริญวิวัฒน์ นางสาวน้ำเพชร รอดประเสริฐ   นายจุมพล พลวิชัย ภาคกลาง

113 19p15c0469 สุขอยู่หนใด Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายจักรพันธ์ ตู้ธนบัตร นายธนาคาร คลังเกษม นางสาวทวินันท์ กมลเพ็ชร์ นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ ภาคกลาง

114 19p15c0479 คอร์ดเทวะ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายเมธีธัช กิจพินิจ นายสังสรรค์ สถิตพิมพา นายวิรุฬห์ บุญชัยสิริพร นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ ภาคกลาง

115 19p15c0480 Mobile Application for restaurant and customer แอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับร้านอาหารและลูกค้า แอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับร้านอาหารและลูกค้า แอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับอาหารและลูกค้า Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพีรณัฐ จตุพรพิทักษ์ นายรุ่งโรจน์ ฐานะสิทธิพัฒน์   นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล ภาคกลาง

116 19p15c0486 แอปพลิเคชั่นช่วยวางแผนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้พิการ และนักท่องเที่ยว Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายพิชัย สิวะวัฒน์ นางสาวธาราทิพย์ มาลัยมาลย์ นายต้นสาย สิงห์กังวาน นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล ภาคกลาง

117 19p15c0491 แนะนำพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดลบนระบบปฏิบัติการแอรดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาววินิตา วิลาวรรณ์     นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง ภาคกลาง

118 19p15c0492 กริ่งประตูถ่ายรูปส่งผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายศิวกร เนื่องอุบล     นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง ภาคกลาง

119 19p15c0495 ควบคุมวีลแชร์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายศิริศักดิ์ กาแก้ว     นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง ภาคกลาง

120 19p15c0497 ระบบประมวลผลภาพหนอนในนาข้าวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายหัสดินทร์ นิสสัยสุข     นางสาวกัลยาณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง ภาคกลาง

121 19p15c0502 หมวกสำหรับคนพิการทางสายตาโดยใช้เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกส์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายสมบูรณ์ แซ่ฮ้อ     นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง ภาคกลาง

122 19p15c0511 เจอร์นี่ไวซ์ : แอปพลิเคชั่นสำรับการวางแผนการท่องเที่ยวอัจฉริยะ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายเมธัส นาคเสนีย์ นายพิตรพิบูล ลิ้มหลี   นางสาวพร พันธุ์จงหาญ ภาคกลาง

123 19p15c0529 ไอแคร์ยู Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นาย มานิต ฉลภิญโญ นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากร นายเกรียงไกร เซี่ยงวงษ์ นายชนินทร ้เฉลิมสุข ภาคกลาง

124 19p21c0101 ฟลิป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายสรวิศ ลิมปนิิธิวัฒน์ นายพุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล นายวิชัย สีสุด ภาคกลาง

125 19p21c0102 ชะชะช่า หรรษางานวัด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์ นางสาวบุญภัทร บุญแสง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ภาคกลาง

126 19p21c0123 เรื่องลึกปริศนาลับ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายรุ่งวิกรัย พยัคฆานุวัตร์ นายสิรภพ รุกขฃาติ   นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ภาคกลาง

127 19p21c0135 The Anamnesis โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววิมลมาน จงสถิตย์วัฒนา นางสาวใจพิจิตร อภิชาตกุล นางสาวณิชารีย์ เจริญรัตน์ นายอมรินทร์ อำพลพงษ์ ภาคกลาง

128 19p21c0178 อาหารคลีนและการลดความอ้วน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายปรัชญาวัต ไกรกลิ่น นายอัตถพร อนันต์รัตนสุข นายธนาวุฒิ ศรีทอง นางสาวณัฏญาพร ชื่นมัจฉา ภาคกลาง

129 19p21c0209 อุปมาเคมี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายเธียรวิชญ์ ม่วงน้อยเจริญ นายพสวัต แตงอ่อน นางสาวพิมพิกา หงศาวดี นายอดิเรก สัญญะเขื่อน ภาคกลาง

130 19p21c0214 เกมฝึกทักษะการเดินทางของหมาป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางสาวอภิษฐา สันติปรีชาวัฒน์ นางสาวระริน ธนาโนวรรณ นางสาวพีรยา จันทร์โอทาน นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ ภาคกลาง

131 19p21c0223 ลิฟท์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายชยุตม์ วัฒนวีรพงษ์ ด.ช.ภูริชญ์ รักแก้ว ด.ช.ปริญญวัฒน์ แสนทวีสุข นางวิไล สุขเกื้อ ภาคกลาง

132 19p21c0224 อเวจีสีขาว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายปัญญ์ ปีติเจริญธรรม นายนวฤทธิ์ หล่องคุ้ม นายรพีพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ นางวิไล สุขเกื้อ ภาคกลาง

133 19p21c0289 เป็นหนึ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ นายเดชา ดรินทพงศ์ ภาคกลาง

134 19p21c0452 ผจญภัยดินแดนแห่งธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์     นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ภาคกลาง

135 19p22c0016 นักชกแห่งสยาม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายภาณุวิชญ์ สุขประมาณ นางสาวฐิติมา กูฏโสม นางสาวนรินทร์พร หวานตา นายสุริยา นิยม ภาคกลาง

136 19p22c0042 สายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายมนตรี เผ่ากันทะ นายกฤษณะ ภูมิกระจ่าง นายศานตวัฒน์ บุญเสน นางเขมิกา ธนมิมิตเจริญ ภาคกลาง

137 19p22c0049 แบคทีเรียและไวรัส โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวจินทภา สมินเย นางสาวกฏการณ์ ยอดปรางค์ นายตนุภัทร โพธิ์ชัย นางสาวเขมมิกา ธนนิมิตเจริญ ภาคกลาง

138 19p22c0051 ภัยโลกร้อน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวกรรณิการ์ แดงทองดี นายธนลาภ เลาจนธรรมกุล   นางเขมิกา ธนนิมิตเจริญ ภาคกลาง

139 19p22c0062 ตามรอยพ่อหลวง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายธีรพล ถาวรศักดิ์ นายธรรมรัตน์ ทองนพรัตน์ ฐิติกรณ์ พูลสมบัติ นางสาวเขมิกา ธนนิมิตเจริญ ภาคกลาง

140 19p22c0103 มหัศจรรย์กำเนิดโลก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางสาวอรนภา งามขำ นางสาวกิติมา เซนไล้ นางสาวรุ่งทิวา รัศมี นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ภาคกลาง

141 19p22c0111 ฝึกคิดประดิษฐ์โค้ด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายฐาปนนท์ สดงาม นายธนวัฒน์ จิตอุทัย   นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ภาคกลาง

142 19p22c0115 สมการสร้างโลก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางสาวปูริดา พงศ์สุนทรสถิต นายพีรศุ แก้วมะณี นางสาวธัญกร นาคทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ภาคกลาง

143 19p22c0116 มหานครซ่อนความรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางสาวพรสวรรค์ วารินทร์     นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ภาคกลาง

144 19p22c0118 เกมอัศวินพิชิตตรีโกณมิติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนธัญรัตน์ นางสาวภัทรสุดา สมบูรณ์ นายชัยวัฒน์ เวชกิจ นายสรวุฒิ อภิรัชเกษม นายภาสกร ภาคอัต ภาคกลาง

145 19p22c0153 ออกเสียงสำเนียงภาษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ด.ญ.ศิริยากร พุ่มขจร ด.ญ.เพ็ญพันธ์ ภาคีทรง ด.ญ.เมธาพร สุขก้อน นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ภาคกลาง

146 19p22c0286 เจ็ดเห็ดมหัศจรรย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ นางสาวปุณยภา วัฒนะโอฬาร ด.ญ.ศิริพักตร์ชา เวชกามา นายณฐกร ศรีเรืองพันธ์ ภาคกลาง

147 19p22c0294 กำเนิดเจ้าเรขาคณิต โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวธนาภรณ์ สิทธิกรเมธากุล นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ ภาคกลาง

148 19p22c0306 เรียนชิวๆ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา นางสาวมิรันตี สิทธิถาวร นางสาวณัฐวรรณ ภักดีกลาง นางสาวฐิตารีย์ แสนเทศ นางสาวรองกาญจน์ วงค์เคลือวัลย์ ภาคกลาง

149 19p22c0329 สื่อความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมบัติของธาตุ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นางสาวปัทมาภรณ์ พงษ์พานิช นายสถาพร งามประเสริฐ นางสาวนัทธิชา ภัทรเจริญสิน นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ ภาคกลาง

150 19p22c0348 ศัพท์ด่วน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล ด.ช.กิตติพัฒน์ บัวลอยลม ด.ช.ปุญญพัฒน์ จันทร์วงษ์ ด.ช.พศวีร์ แสงน้ำ นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ ภาคกลาง

151 19p22c0448 ทำร้ายคนปัญญาอ่อนเท่ากับทำร้ายตัวคูณเอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ นายมงคล นุ่มจำนงค์ นายสมภพ มูลเตี้ย   นางรุ่งทิวา สุขอนันต์ ภาคกลาง

152 19p23c0205 แอพแจ้งเตือนการกินยาและนัดหมอด้วยรูปภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางสาวเนื้อแพร ดวงศรี นางสาวศิรดาพร วัยธรรม นางสาวชญากานต์ หรรษคุณาชัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ ภาคกลาง

153 19p23c0226 โปรแกรมเพื่อช่วยเหลือการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางสาวนรีกานต์ ยันต์มงคล นางสาวธัญชนก จิรชัยรัตนสิน นางสาวณิชกานต์ พูลแก้ว นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ ภาคกลาง

154 19p23c0229 โปรแกรมบันทึกกิจวัตประจำวัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางสาวปิยากร เสนะเวส นางสาวจิณัติตรา จันทรวิภาค นางสาวกุลขนิษฐ์ ธนภัทรศิริโชติ นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ ภาคกลาง

155 19p23c0243 ขุ่นแม่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นายวาริช บุญสนอง นายพรลภัส สุนทรเรืองศิริ นายธัญเทพ อมรนารา นายวิชัย สีสุด ภาคกลาง

156 19p23c0270 การตรวจสอบการตอกบัตรโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชลันธร จันมาธิกรกุล นายวาริศ ดำคำ   นายเกษม สวัสดี ภาคกลาง

157 19p23c0418 โคดอนในแดนมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายสรวิศ สิทธิเดช นายกฤตภพ ดารารัตน์ นายณัฐวุฒิ ทองสาย นางกรกมล กำเนิดนาญจน์ ภาคกลาง

158 19p23c0476 UnderBudget : ระบบตะกร้าสินค้าสำหรับผู้ใช้หลายรายบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ นายปิยะ ไกรทัศน์   นายเกษม สวัสดี ภาคกลาง

159 19p23c0478 แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ Physical Web ที่รองรับการใช้งานในปริมาณมาก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายภูมิปรินทร์ มะโน นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์   นางธันยธร ตวงวาสนา ภาคกลาง

160 19p32c0284 การหาตำแหน่งและการรู้จำข้อความในภาพถ่าย BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสุชานันท์ อินทนนท์ นางสาววรัญญา กิจประไพอำพล นายสุชาครีย์ ชาติพจน์ นางสาวชุติเมษฎ์ ศรีนิลทา ภาคกลาง

161 19p32c0322 ระบบค้นหาตำแหน่งและรู้จำตัวอักษรในภาพถ่ายนักวิ่งเพื่อการค้นหาภาพตามหมายเลขประจำตัว BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวณัฐพงศ์ เชาวน์รัตนะ นางสาวจุฑาทิพย์ บุญเฉื่อย   นายอนันตพัฒน์ อนันตชัย ภาคกลาง

162 19p32c0327 ระบบรู้จำหมายเลขนักวิ่งจากภาพถ่าย โดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์     นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาคกลาง

163 19p32c0331 หาตำแหน่งและรู้จำหมายเลขบนเสื้อของนักวิ่งโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายฐิติธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา     นายกิติ์สุชาต พสุภา ภาคกลาง

164 19p33c0206 ระบบแปลงผักออัฉจริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายรุ่งโรจน์ เกศวรกิตติ นางสาวอัญชุลี ตรีโภคา   นายศราวิน เยาว์ยัง ภาคกลาง

165 19p33c0293 การพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก นายปรีชา โคตะพัฒน์   นายณัฐพล ธนเชวงสกุล ภาคกลาง

166 19p33c0317 เกตเวย์ที่รองรับหลายโพรโตคอลสำหรับอุปกรณ์ไอโอที โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวัณศักดิ์ รุ่งพรประสิทธิ์     นายชัยพร ใจแก้ว ภาคกลาง

167 19p33c0335 ระบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการวิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชุติพนธ์ คงสมพรต     นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง ภาคกลาง

168 19p33c0350 คลาวด์แพลทฟอร์มสำหรับยานพาหนะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธนนันท์ ตั้งธนาชัยกุล     นางสาวกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย ภาคกลาง

169 19p33c0378 ห้องอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวรรธนัย บุรีทาน นายปริญญ์ จิตเสรีธรรม นายนิธิรันดร์ นุ่มนนท์ นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาคกลาง

170 19p33c0383 มหัศจรรย์กระจกอัจฉริยะภายในบ้าน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวมนต์ลักณ์ อุดมมั่นถาวร นางสาววรัญญา ลีลาโศภิน นางสาวอัญชลีพร กวยประเสริฐ นายสันติธรรม พรหมอ่อน ภาคกลาง

171 19p33c0411 แพลตฟอร์ม สำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง เพื่อการประยุต์ใช้ทางสาธารณสุข โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพสธร สุวรรณศรี นายภาสกร จันทรมหา นายคเณศ เขมิกานิธิ นางสาวทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ ภาคกลาง

172 19p33c0461 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวรรณชาติ สุระเสียง     นายสุภชัย วงศ์บุณย์ยง ภาคกลาง

173 19p33c0485 ของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภาดา โพธิ์สอาด     นายอติวงศ์ สุชาโต ภาคกลาง

174 19p33c0503 กระถางกู้โลก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นางสาวอธิชา ธรรมกุล นางสาวภัทรภร ปัญญา นายสุรพนธ์ ตุ้มนาค ภาคกลาง

175 19p33c0516 ตู้เลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายธีรภัทร ลาภจตุรพิธ นายชัยพฤกษ์ ม่วงศิริ นายนพวิทย์ พ่วงโต นายธีรยุทธ โหรานนท์ ภาคกลาง

176 19p34c0202 ระบบแปลงอักษรภาษาไทย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวสวัตติ์ ตั้งศิริวัฒนกุล นายนภนต์ เยาวลักษณ์   นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล ภาคกลาง

177 19p34c0309 การวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นเพื่อการจัดอันดับโรงแรม การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวนิสาชล หยาง นางสาววิลาสินี เอกพงศ์พันธุ์   นางสาวภควรรณ ปักษี ภาคกลาง

178 19p34c0380 การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐพล รักษ์รัชตกุล นายณัฐวัฒน์ ประดุจเดชา นายพงศธร โชติพันธุ์วิทยากุล นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาคกลาง

179 19p34c0381 โปรแกรมช่วยตรวจจับและระบุป้ายจราจร การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอรรถพร พินิจนารถ นางสาวอรพรรณ โพธิ์งามวงศ์ นายอวยชัย บูรณมานิต นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาคกลาง

180 19p34c0393 ระบบนับจำนวนและติดตามฝูงชนจากกล้องวงจรปิด การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายฉัตรเฉลิม เจริญวิเชียรฉาย นางสาวญาณิศา พวงสวัสดิ์   นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาคกลาง

181 19p34c0395 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับการอ่านภาพถ่ายนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นเสียงพูดภาษาไทย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐภัทร บุญประคอง นางสาวพัชริดา พัดพาดี นางสาวมินตรา นาคงแนบ นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ ภาคกลาง

182 19p34c0414 แพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมและแบ่งปันความรู้ โดยวิธีการประมวลผลข้อความและดึงองค์ความรู้จากเอกสาร การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศุภณัฐ ทัตตินาพานิช นายิอินทัช แสงกระจ่าง นายปุญญพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ นางสาวธีรณี อจฉลากุล ภาคกลาง

183 19p34c0427 โปรแกรมการรู้จำใบหน้าโดยใช้ตัวอย่างเดียว การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิศรุต บัวดิษฐ์     นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาคกลาง

184 19p34c0477 แอปพลิเคชั่นทำนายการซื้อขายหุ้นจากพฤติกรรมของอุปสงค์และอุปทานในตลาดซื้อขายหุ้น การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายโชติพัฒน์ ทัพพ์เศรษฐี นางสาวปัณฑิตา เตียวสุวรรณ   นางสาวพร พันธุ์จงหาญ ภาคกลาง

185 19p34c0526 การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคัดแยกผลไม้โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่เสียง การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายภัทรพงศ์ แดงจินดา นายธานินทร์ ศรีไทย นางสาวปัณชญา ศิริพานทอง นายจุมพล พลวิชัย ภาคกลาง