กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา ภาค

1 19p11e0039 เดอะ ดิสแซพเพียร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายณัฎฐนันท์ พรมพันใจ นายปัณณวัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ นายสุทธิรักษ์ ธนชัยวัฒน์ นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย ภาคตะวันออก

2 19p11e0043 สังเวียนลูกข่าง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายกวีรัตน์ ทองโชติฉัตร นายสุรศักดิ์ รอดแป้น นายธนวัฒน์ อินทร์เจริญ นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ ภาคตะวันออก

3 19p11e0054 ลูกบอลเค้ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายศุภสิทธิ์ วงค์คำจันทร์ นายอัครชัย มะราช นางสาวพัชฌา บุหรี่ทอง นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ ภาคตะวันออก

4 19p11e0055 การผจญภัยของเต้ย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวิทวัส ชาวสวน นายนรากร ยุงหนู นายชวัลวิทย์ จิรมงคลสกุล นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย ภาคตะวันออก

5 19p11e0063 ริค ตุลาการทมิฬ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายปกรณ์ ประเสริฐประศาสน์ นายวัฒนพงษ์ ทาหอม   นายสมชัย เชียงพงศ์พันธ์ุ ภาคตะวันออก

6 19p11e0119 เกมแฟนตาซี แทคติค ออนไลน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเสฏฐวุฒิ สังข์ผาด นายจีระยุทธ์ เซ็นพานิช   นายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน ภาคตะวันออก

7 19p11e0121 เกมมอนสเตอร์ออนไลน์ ผสมการเรียนรู้ของเครื่อง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายลัทธพล ทองไถ นายศตวรรษ ดูใจ นายภานุวัฒน์ ชัยวิรัชติกุล นายปุณณะ ยศปัญญา ภาคตะวันออก

8 19p11e0141 เกม Magic stone โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายอินทร์ทัช บรรลือทรัพย์ นางสาวสุวภัทร สุวรรณภักดี   นายวัชรพัฐ เมตตานันท ภาคตะวันออก

9 19p11e0145 เกมเสมือนจริง: ความน่ากลัวของนรก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายกิตติพิชญ์ ศิริพงษ์ นายธเนศร์ วิริยโชค   นายอนันต์ บรรหารสกุล ภาคตะวันออก

10 19p11e0149 เครื่องบินกระดาษผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายวงศกร สิริสัณห์ นายอานันต์ ศรณรงค์ นายกฤษณะ รักคณะชาติ นายสุพัฒน์ สุขเกษม ภาคตะวันออก

11 19p11e0152 จักรยานผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุรวุฒิ แผลวมัจฉะ นายสันติภาพ ระโหฐาน นายสัตตดารา แย้มสงค์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม ภาคตะวันออก

12 19p12e0013 ชุดการเรียนรู้ ไอซี เบื้องต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายประภัสสร ธรรมกร นายเกรียงไกร ไชยามาศ   นายธรรมสิทธิ์ เรืองสังข์ ภาคตะวันออก

13 19p12e0014 วงจรพัลส์และดิจิตอล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวัชรพล สุขสว่าง นายหฤษฎ์ มีศิลป์   นายธรรมสิทธิ์ เรืองสังข์ ภาคตะวันออก

14 19p12e0015 สื่อการเรียนรู้วิชาดิจิตอล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายพงศกร คชชา นายทศพร คงเมือง นายเนติพงษ์ สุพัฒสร นายธรรมสิทธิ์ เรืองสังข์ ภาคตะวันออก

15 19p12e0041 อาชีพหรรษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นางสาวธิดารัตน์ อ่างสมบูรณ์ นางสาวสุดาพร อ่อนจันทร์ นางสาวกมลรัตน์ ลาภผล นางนาตยา สมบูรณ์กุล ภาคตะวันออก

16 19p12e0044 ส่องภายใน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายปัณณวัฒน์ อารีชาติ นางสาวฌาณุมาศ เกียมา นางสาวฐิตินันท์ วิเชียรพงษ์ นายวสันต์ ศรีบัว ภาคตะวันออก

17 19p12e0052 การป้องกันการโจมตีและบุกรุก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายณัฐพงษ์ เด่นเจริญโสภณ นางสาวอรยา นาฤทัย นางสาวนิภาพร อังคะนาวิน นายจุลนที สายสีชล ภาคตะวันออก

18 19p12e0056 ชีวิตของเพื่อนร่วมโลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายโชคอุดม ดุรงค์รัตน์ นายศุภชัย บุตรดี นายศุภวัส ฉัตรเงิน นายจุลนที สายสีชล ภาคตะวันออก

19 19p12e0058 มหัศจรรย์อวัยวะภายใน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นางสาวอัชรีพร จันทนา นางสาวนัฐธกมล โถธรรม นางสาวภัชราภรณ์ แพงสาร นางสาวเอ็นดู ชาญชิต ภาคตะวันออก

20 19p12e0059 เขย่าสะท้านโลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นางสาวพรพรรณา เรืองตระกูล นายณัฐวัตร ชัยมานะพร นางสาววรกมล จิตต์จันทร์ นางนาตยา สมบูรณ์กุล ภาคตะวันออก

21 19p12e0065 สถิติน้อย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายกิตติชล พิทักษ์คีรี นางสาวอรุณี ประกอบผล นางสาวณัฐวดี เลิศรักษา นายสุทิน พยนต์เลิศ ภาคตะวันออก

22 19p12e0091 โอเทลโล่เพื่อความสนุก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสาวฉัตรศิริ วรรธนะศักดิ์     นายวัชรพัฐ เมตตานันท ภาคตะวันออก

23 19p12e0097 คีย์บอร์ดเสมือนจริงด้วยแป้นระบบสัมผัส โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสาวยุพาพร มงคลสกุลฤทธิ์ นายโสฬส เลาหะประภา   นางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ ภาคตะวันออก

24 19p12e0112 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ขับขี่อย่างปลอดภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นางสาวภาวินี อบรม     นางสาวสุกัลยา ชาญสมร ภาคตะวันออก

25 19p12e0116 เกมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวณัชชากร ผรณจินดา นางสาวจริยาภา จันทร์กลั่น   นางสาวบีสุดา ดาวเรือง ภาคตะวันออก

26 19p12e0154 แอพพลิเคชั่น สนับสนุนการเยี่ยมชม อุทยานมะม่วง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุรดิษ แซ่ฉั่ว นายวัชรพล พลาหาญ   นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย ภาคตะวันออก

27 19p13e0008 เครื่องช่วยเตือนผู้พิการทางการได้ยิน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เวอร์ชั่น 2 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายวรวงศ์ คูณหอม นายสุริยันต์ บุญชุ่ม   นางสาววิชญา รุ่นสุวรรณ์ ภาคตะวันออก

28 19p13e0089 เอ็กซ์วายซี เมมโมรี่ เกม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายพรโชค แซ่ซึง นายณัฐพงศ์ นิยมรัตน์   นางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ ภาคตะวันออก

29 19p13e0124 แจ้งเตือนกินยาและการดูแลสุขภาพ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นายธนันท์ชัย วิสุทธิชัย     นางสาวปัณฑ์ชณิช เพ่งผล ภาคตะวันออก

30 19p13e0143 ระบบเฝ้าติดตามและควบคุมการชะลอรถเข็นผู้ป่วย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยบูรพา นายยุทธพิชัย หลีหลาย     นายสัญชัย เอียดปราบ ภาคตะวันออก

31 19p14e0007 ตู้ส้มตำอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวนิภารัตน์ ถำชัยภูมิ นางสาวประภาพร อ้นชาลี   นางสาววิชญา รุ่นสุวรรณ์ ภาคตะวันออก

32 19p14e0095 ระบบแนะนำที่อยู่พักอาศัยในเมืองพัทยา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายธีระวุฒิ เริ่มเเต่ง นายวรานนท สุขเกษม   นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์ ภาคตะวันออก

33 19p14e0098 เครื่องตรวจสอบธนบัตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายมนุเชษฐ อินแปง นางสาวสิรินาถ สุขแก้ว   นางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ ภาคตะวันออก

34 19p14e0105 การจัดกลุ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวศิณาภัส จวนงาม นายสรวิชญ์ ยศอาลัย   นางวันทนี ประจวบศุภกิจ ภาคตะวันออก

35 19p14e0118 อุปกรณืตรวจวัดสภาพดินและแนะนำการปลูกพืชผ่านแอพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายชยพล เซ่งไพเราะ นายชนาธิป คงเจริญ นางสาวพรรณนิดา ส่งกลิ่น นายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน ภาคตะวันออก

36 19p14e0123 แอพพลิเคชั่นจำลองการเล่นไวโอลินอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายณภัทร์ ศิริวรรณ นายวิศรุต มนูรัษฎา   นายปุณณะ ยศปัญญา ภาคตะวันออก

37 19p14e0131 โดต้า เซ็นทิเนล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายนรวีร์ ศรีลาดเลา นางสาววัทนวิภา เจริญสุข   นางสาวทัศนีย์ เจริญพร ภาคตะวันออก

38 19p14e0132 ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืช:กรณีปลูกด้วยดิน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นายเมธาวุฒิ บัวขาว นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี   นายพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี ภาคตะวันออก

39 19p14e0134 ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืช : กรณีศึกษาแบบไฮโดรโปนิกส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นายอภิสิทธิ์ กิดาการไกล นายรชต สันธิศิริ   นายสกุลชาย สารมาศ ภาคตะวันออก

40 19p14e0137 ระบบอำนวยความสะดวกภายในบ้าน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นางสาวนภาพรรณ กิตติถิระพงษ์ นางสาวเบญจภรณ์ ประวาฬ นางสาวน้ำฝน ขจรกลิ่น นายสกุลชาย สารมาศ ภาคตะวันออก

41 19p14e0138 เครื่องกัดลายและเจาะรูแผ่น PCB โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายศรัณย์พล บูรณะทรัพย์ขจร     นายอนันต์ บรรหารสกุล ภาคตะวันออก

42 19p14e0139 ระบบควบคุมรถจำลองผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายอนุชา ไมตรีภิรมย์ นายปฐมพงษ์ อินต๊ะใจ   นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น ภาคตะวันออก

43 19p14e0148 ระบบติดตามผู้สูญหายผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาววัชรีพร เหลืองดำรงค์ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง นายสุพันธ์ แสงเลิศล้ำ นายเกรียงไกร ลิ่มทอง ภาคตะวันออก

44 19p14e0156 ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสาวเบญญาภา ศรีสว่าง นางสุภาวดี ทองคำ   นางสุพาพร บรรดาศักดิ์ ภาคตะวันออก

45 19p15e0045 พยาบาลสัตว์เลี้ยง Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายธีรภัทร ฉัตรเงิน นายสุริยสิทธิ์ เขียนชื่น นายธีรภัทร จั่นเจริญ นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล ภาคตะวันออก

46 19p15e0046 นำทางหาเธอ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวิวรรธน์ ตุลยวัตวรกุล นางสาวกัลยารัตน์ วิลาศ นายพลวัต จิตจาชโล นางสาวนาตยา สมบูรณ์กุล ภาคตะวันออก

47 19p15e0048 บัดดี้บลัด Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายธนาธร กองดวง นางสาวศศิกานต์ ลอยประโคน นายธนุพงษ์ ช้างนิล นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล ภาคตะวันออก

48 19p15e0057 “มอเดิร์นไลท์ คาเฟ่”แอพพลิเคชั่นช่วยจัดการร้านคาเฟ่เบเกอรี่แบบสำเร็จรูปโดยประยุกต์ใช้ QR Code Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายทิวา บุญมา นายศราวุฒิ สินธุชัย   นายนพเก้า ทองใบ ภาคตะวันออก

49 19p15e0117 ระบบค้นหาขนส่งมวลชนพร้อมประเมินจราจรผ่านทาง GPS Phone Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายปราโมทย์ นิติวัฒนชัย นางสาวศุภสุตา เจดีย์พราหมณ์   นายวัลลภ อินทร์ฉ่ำ ภาคตะวันออก

50 19p15e0122 เเอปพลิเคชั่นเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายธวัชชัย จอมจินดารัตน์ นางสาวพิชญ์ภัทร์ อิศรางกูร   นายปุณณะ ยศปัญญา ภาคตะวันออก

51 19p15e0126 แอพพลิเคชั่น บันทึกเส้นทางและสถานที่ตามรายทาง Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายสิรวิชญ์ เผ่าพงษ์จันทร์ นายณรงค์กร สิงห์วงศ์วัฒนะ   นายอนันต์ บรรหารสกุล ภาคตะวันออก

52 19p15e0130 ระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูล Serial Number ของยางรถบรรทุก Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสาวปภาวรา อาชีววณิช นางสาวพิชญา สีลพิพัฒน์   นายอนันต์ บรรหารสกุล ภาคตะวันออก

53 19p15e0147 WinQuick โมบายล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียกใช้บริการรถรับจ้างในท้องถิ่น Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายภานุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นายปฏิพล หงษ์เจริญ นายธนะชัย กวีไชยพันธ์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม ภาคตะวันออก

54 19p15e0153 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบการส่งมอบน้ำตาล Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสิทธิพล คุ้มสุข นายสกานต์ เจริญผล   นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย ภาคตะวันออก

55 19p21e0010 มหันตภัยหนูวายร้าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวขวัญจิรา อัชฌาศัย นายวลัญช์ ศรีขวัญ นางสาวฉัตราพร หัสคุณไพศาล นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

56 19p21e0016 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวณภัทร นุเจิ้น นายเตชิต จันผกา นายธนพต เพ็ชรไทย นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

57 19p21e0017 คืนป่วนก๊วนจับสัตว์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายจิรทีปต์ ภักดีงาม นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ นายธนวิชญ์ ตันเต็ง นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

58 19p21e0025 ผู้พิทักษ์ตัวน้อยกับปราสาทเจ้าปัญหา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายมาโนช คมรัตนปัญญา นายฟุ้งเกียรติ เผด็จตะคุ นายคณิศร พิทักษ์วงศ์ นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

59 19p21e0074 พ่อมดชาร์ล บันดาลฝัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวศุภิสรา ธรรมบำรุง นายลัทธวิทย์ ขวัญภูมิ นางสาวกรานศรา แสงเจริญ นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

60 19p21e0100 จิตวิญญาณแห่งกระดาษ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายปฏิพัทธ์ ปัญญายิ่ง นางสาวพริมา เอื้อธนาภา นางสาวภูริชญา ประเสริฐ นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

61 19p22e0019 ความลับฟัน ปันความรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวธนารีย์ เลาหะพฤฒิสาร นางสาวธันยพร งามเสงี่ยม นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์ นายชนารัตน์ คำอ่อน ภาคตะวันออก

62 19p22e0026 สิบในตัวคุณ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายศุภชัย ธรรมถาวร นางสาว`จิราพัชร ยงยุทธ นายณัฐกฤษ เนินคีรี นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

63 19p22e0030 ยุคแห่งคณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายอรรถนนท์ อู๋สูงเนิน นางสาวธนันญ์กรณ์ จิตรวิโรจน์ นายยศภัทร ปาณัฐโยธิน นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

64 19p22e0047 หรรษา มหานคร โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวธิษตยา บุญรัตนกุล นางสาวสุญาดา สินอนันต์ นายจักราวัฒน์ วรโรจนศิริ นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

65 19p22e0068 พลังงานมานมาแล้ว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวอิสรีย์ เริ่มปลูก นางสาวพรวรรณ สุทธิสัตยาทร นางสาวนภัสสร แสงเขียว นายชนารัตน์ คำอ่อน ภาคตะวันออก

66 19p22e0077 เตือนภัยไขมันจอมวายร้าย! โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวญานิกา ชาญรอบรู้ นายชินพัฒน์ เทาทองสุข นางสาวศาธิตา อินทรโชติ นายชนารัตน์ คำอ่อน ภาคตะวันออก

67 19p22e0087 การผจญภัยในโลกของฟิสิกส์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวปิยะธิดา สุระธรรมนิติ นายกวิน ประภาวงษ์ นายกองทัพ มณฑิราช นายชนารัตน์ คำอ่อน ภาคตะวันออก

68 19p22e0099 ป้องกันภัยอันตรายร้ายของหญิงสาว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวณิชา ทิพยรัตน์สุนทร นายจิตบุณย์ จันทมูล นายณัฐกานต์ อภิรัตน์มนตรี นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ภาคตะวันออก

69 19p23e0004 คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" นางสาวนิสาชล ขวัญอยู่ นางสาวสิรินพร พันธ์เพิ่มพูน นางสาวณัฐวดี ใจบุญ นายอภิชาติ ชัยชนะ ภาคตะวันออก

70 19p23e0034 แอปพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้พิการที่เป็นใบ้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ด.ญ.ศมนีย์ สุขปลั่ง นางสาวภัฑราณิษฐ์ สงวนพวก   นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร ภาคตะวันออก

71 19p23e0035 หุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สรั่ว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" นายอภิสิทธิ์ รูปสม ด.ญ.ไพลิน ภู่ทอง นางสาวจิราวรรณ ภู่ผึ่ง นางณีรนุช สารกาล ภาคตะวันออก

72 19p23e0049 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย raspberry Pi โดยอาศัยหลักการตรวจวิเคราะห์ใบหน้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" ด.ช.เนติพัฒน์ สุกใส ด.ช.ศิรหิรัณย์ ดำรงธวัชเกษม   นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร ภาคตะวันออก

73 19p23e0076 ออมยิ้ม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายจินต์ รอตรวย นายสุกฤษฏิ์ เสรีพาณิชย์การ นางสาวฐิตารีย์ แซ่ตั้ง นางสาวชลิตา ธูปสุวรรณ ภาคตะวันออก

74 19p23e0080 ระบบรับสมัครนักเรียนที่มีสภาพพร้อมใช้งานสูง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสาวเมธาวี มาลา นางสาวหนึ่งฤทัย พานทอง นางสาวภัทรานิษฐ์ คงแสนคำ นายณัฐ กาญจนศิริ ภาคตะวันออก

75 19p23e0103 การพัฒนารูปแบบมุมมองโดยใช้โมเดล 3 มิติและวีดีโอมุมสูงจากโดรน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางสาวณศิสรณ์ ฉายอรุณกุลรัตน์ นายภาณุพงศ์ กัลยาสนธิ นางสาวศิริวรรณ กุลละวณิชย์ นางยุภาพร เปรมกมล ภาคตะวันออก

76 19p33e0051 กันเด็กติดอยู่ในรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นางสาวชนาพร พลาจันทร์ นายศรายุทธ พันธ์ไชย   นายวสันต์ ศรีบัว ภาคตะวันออก

77 19p33e0053 ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายสนธยา นงนุช นายนราพล เวชกามา   นายวัยวัฒน์ เพลัมพิทักษ์ ภาคตะวันออก

78 19p33e0102 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านแอปพลิเคชัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายนายธนวัฒน์ พลชัย นายตรีธนพงศ์ เอี่ยมรอด   นายวัชรพัฐ เมตตานันท ภาคตะวันออก

79 19p33e0104 การพัฒนาระบบสื่อสารระหว่างยานพาหนะผ่านแพล็ตฟอร์มประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายภัทรพล สวัสดี นายพงศธร ภัทรดิลก นายจิรสิน ปัจฉา นายณัฏฐ์ อรุณ ภาคตะวันออก

80 19p33e0107 ควบคุมบ้านด้วยปลายนิ้ว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายธนพนธ์ อุตสาหะ นายนวพล ปิ่นโมรา   นางวันทนี ประจวบศุภกิจ ภาคตะวันออก

81 19p33e0110 การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวชนกพร หรุ่มคำ นางสาวธิติมา ทับทอง   นายนิติการ นาคเจือทอง ภาคตะวันออก

82 19p33e0111 ตู้ปลูกผักเคลื่อนที่อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายชุมพล คำจุมพล นายวิฑูรย์ พิมพ์ศิริ   นางสาวขนิษฐา นามี ภาคตะวันออก

83 19p33e0113 การประยกต์ใช้ IOT กับ ตู้เย็น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายฉัตรชัย ประเสริฐดี นายปฏิภาณ เปี่ยมสุข   นายอนิราช มิ่งขวัญ ภาคตะวันออก

84 19p33e0140 ระบบจองที่จอดรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายภัทรชัย อินทนิล นายภัทรพงศ์ แสงสุวรรณโณ   นางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ ภาคตะวันออก

85 19p34e0090 วินเซนท์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายธนบดี บุญนุช นายศิลปิน นารถศิลป์ นายพิชญุตม์ กิตติศรีไสว นายทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล ภาคตะวันออก