กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา ภาค

1 19p11i0041 ระบบปั่นจักรยานเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวบงกชทิพย์ รุจิราธำรง นางสาวสุพิชชา บูรพาพรพันธ์ นางสาวระชา สีแก้ว นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 19p11i0093 หนุมานผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายภานุวัฒน์ นารีน้อย นายกฤษฎา คำสุด นางสาวนันท์วินัฐ หาญไชยนะ นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 19p11i0099 ระบบจัดข้อมูลสื่อผสมด้วยความเป็นจริงเสริมสำหรับหนังสืออนุสรณ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายภูริเดช พยัคฆ์มะเริง     นางอุรฉัตร โคแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 19p11i0106 สงครามแห่งโอเวอร์ลอร์ด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายณัฐวุฒิ พลถนัด นายวรภพ เจนนารา นายโยธาวุธ หารินไสล นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 19p11i0118 ระบบรวมอินดี้อาร์ทอุบล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกมลวรรณ อาจเอี่ยม     นายวิชิต สมบัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 19p11i0119 อัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายธัชธรรม์ วงศ์โยธา นายวิทยา เกินดี   นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 19p11i0128 ฮวาเริงร่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสลักจิตร ศักดิ์สีเท่า     นางสาววาสนา เหง้าเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 19p11i0134 อากิฮิโระออนไลน์ : ระบบเกมออนไลน์บนวินโดว์ที่ควบคุมด้วยแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธินวรรธน์ มธุรส นายสุทธิเกียรติ์ ศรีประไพ   นางสาวนันท์นภัส เบญจมาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 19p11i0140 เที่ยวไทยไปกันเลย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายจิตรภาณุ พงษ์สัมณะ     นางสาววาสนา เหง้าเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 19p11i0148 สงครามฮีโร่กลายพันธุ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวศิริภรณ์ โพธิจักร นายพีรพล ปอแก้ว   นายวิชชา เฟื่องจันทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 19p11i0152 ผจญภัยในดาวมฤตยู โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายนิติธร ศิริขันธ์     นางปิยะนันท์ พนากานต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 19p11i0157 การพัฒนาเกม 2.5 มิติ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เกม Grim Walker ผจญภัยเมืองกันทรวิชัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสิริมงคล หิรัญบริรักษ์ นางสาววนัสนันท์ ภูเกิดพิมพ์   นายสุวิชัย พรรษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 19p11i0170 ตำนานผู้กล้าพิชิตมังกร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธัชตะวัน จันทร์จำลอง     นายอนุสรณ์ บรรเทิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 19p11i0171 แว๊นไป ตึกวิจัย ม.อุบล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอมรเทพ ตาลหอม     นางปิยะนันท์ พนากานต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 19p11i0177 เกม ปริศนาล่าสมบัติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายเทพประทาน จันทร์เพ็ญ นายสรุศักดิ์ ชมภูเขียว   นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 19p11i0178 การพัฒนาตู้เกมอาเขตโดยใช้ราสเบอรี่พาย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายธณิศร บุญตรี     นายสกรณ์ บุษบง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 19p11i0190 กระบวนการสร้างบอร์ดเกม Thematic และ Strategy โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธนกร ทรงไตร     นายชิตสุธา สุ่มเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 19p11i0191 ผจญภัยใน4ฤดู โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเพชรรุ่ง ศรีวะรมย์     นางชยาพร แก่นสาร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 19p11i0201 โรงเรียนแห่งหายนะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกษิดิศ ไกรศรีวรรธนะ นางสาวอุรชา ภูดิฐวัฒนโชค   นายธีระยุทธ ทองเครือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 19p11i0214 แบล็คบันนี่:ผจญภัยดินแดนแห่งความมืด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายธนเดช คุ้มไข่น้ำ   นายจักรชัย โสอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 19p11i0220 คำถามท้าชน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายทรงศักดิ์ วันทา นายเผด็จ คำวงษ์ นายอลงกรณ์ ดวงชัย นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 19p11i0231 ลิงค์ ทาวเวอร์ ดีเฟนส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายพงศธร ไชยสาร     นายไพชยนต์ คงไชย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 19p11i0232 การผจญภัยของชายตาบอด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวภควดี สุวรรณะ นายภูวเดช ผาปริญญา นายอานนท์ สนิทพจน์ นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 19p11i0233 เกมป้อมปราการตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวเนตรนรินทร์ ทาวัลย์ นางสาววิชิตา วงศ์แปง นางสาวณัฐชา รักษาสัตย์ นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 19p11i0250 นักสู้สี่พลังกายสิทธิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสิทธิชัย ปังอุทา     นายวราวุฒิ ผ้าเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 19p11i0253 ตะลุยคำศัพท์กับภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายอนันต์ ไวจำปา นายวสันต์ ศิริปี   นายทอเเสง พิมพ์เบ้าธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 19p11i0279 เกมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวอคกิ้งเฮ็ลธ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายวสันต์ สีลา     นางสาวปโยธร อุราธรรมกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 19p12i0002 เว็บการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นางสาวสุพัตรา โสริยาท     นางสาววิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 19p12i0011 ย่อยฉันสิ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายมนัส อินทร์กุล นายฤทธิไกร ปึกไธสง   ผศ.ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 19p12i0029 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนระดับประถมตอนต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายพรระติชัย ไวโรจนะพุทธะ นายทศพร บุญประสงค์ นายเอกบุญ ขจัดมลทิน นายศรัณยู บุตรโคตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 19p12i0050 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยขอนแก่น นายกฤดิกร วิชชาธรตระกูล นายคณิตกุล แตงทอง นายปรัชญา อภัย นางสาวเบญจพร สัธนรักษาเวศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 19p12i0051 ไตรภูมิพระร่วง ตอนสัตว์ในป่าหิมพานต์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยขอนแก่น นางสาวปาจรีย์ ชัยมงคล นางสาววิญารัตน์ พิบาลขัน นางสาวอารยา ลีฬหสุรพันธุ์ นางสาวเบญจพร สัธนรักษาเวศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 19p12i0052 วิวัฒนาการมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยขอนแก่น นายอดิรุจ ินิธิเมธีกุล นายนฤดล อนันตศิริจินดา นายชินวัตร พรหมพันธ์ใจ นายภาณุวัฒน์ สนธิวังตึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34 19p12i0057 เกมส์ 3 มิติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการบวกลบเลขทศนิยมชั้น ป.5 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายกำธร วรรณชาติ นายชาคริต แก้วประทุม นายมณเฑียร ดีวาจิน นายสัมฤทธิ์ ทิมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35 19p12i0086 แอปพลิเคชันคัดพยัญชนะอาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจิรัฐติกาล กันตีมูล นางสาวศุภลักษณ์ มงคลรัตน์   นายจักรชัย โสอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 19p12i0088 แอปพลิเคชันพัฒนาทักษะการทำอาหารพื้นฐาน สำหรับเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวอรชา สกุลดำรงวิทย์     นายจักรชัย โสอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37 19p12i0091 ระบบการเขียนโปรแกรมเป็นคู่ด้วยโปรแกรมอาลิซ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวนลินี จันทรังษี นางสาวพัชรีพร องอาจ   นางอุรฉัตร โคแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

38 19p12i0105 อัลโกรา พิชิตปัญหา ฝ่าอัลกอ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธนภัทร ประทีปทอง     นางสาวนันท์นภัส เบญจมาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

39 19p12i0143 การนำเกมแนว RPG และเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอนุสรณ์ แปลกจังหรีด นายอธิพันธ์ ศิริพรรณ นายหาญณรงค์ หาญลำพัง นายรุจชัย อึ้งอารุณยะวี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40 19p12i0146 เครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการคิดเชิงระบบ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายจิรยุทธ สิงห์งาม     นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 19p12i0169 สื่อแนะนำการแปรงฟันสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวลเรียลลิตี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววรรณศิริ ชื่นสว่าง     นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 19p12i0174 สื่อนำเสนอถนนสายหลักจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้บนระบบปฎิบัติการ iOS โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายกวินวัฒน์ ยอดเกตุ     นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 19p12i0185 ห้องเรียนดาราศาสตร์เสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีวีอาร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายนิรันดร์ ศรีศุภร     นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44 19p12i0202 เเอพพลิเคชันการสร้าง mind map ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วจากกล้องเเละรูปภาพด้วยเทคโนโลยี OCR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุรวัช ประโลมรัมย์ นายกวิน ทิสะเส นายรณกร ดวงจันทร์โชติ นายวาธิส ลีลาภัทร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 19p12i0240 ความเป็นจริงเสมือนของระบบย่อยอาหารมนุษย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายเอกรัตน์ เชื้อวงัคำ นายสุริยา ดีรักษา   นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 19p12i0245 ปริศนาไอคอนเคมีลับสมอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเนวิน รัตนบุญทา นายจิรโชติ รุ่งหิรัญกนก นายศุภกิตต์ ศิริอำนาจ นางกานดา สายแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 19p12i0272 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวัทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น นายธนิสร จริงจิตร นายพรเทพ ประเสริฐสาร นายสุริยะ ยิ้มเจริญ นางเบญจพร สัธนรักษาเวศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 19p13i0010 รูบิคเสียงอักษรเบรลล์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวจริยา นาศรี     นายสมพร เตียเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 19p13i0019 บัตรอักษรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายกิติชัย ไพชยนต์ นายมานพ จันทร์สามารถ   นายทรงพล นามคุณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50 19p13i0078 สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเศกสิทธิ์ ประคองสิน นางสาวปัทมวรรณ หาญคำภา นายธนพล สงวนชาติ นางสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

51 19p13i0087 แอปพลิเคชันจัดการหนังสือเสียงด้วยคำสั่งเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวดลยา สุริยวงค์ นางสาวกิ่งกาญจนา โคตรแก้ว   นายจักรชัย โสอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

52 19p13i0089 ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับการเดินในผู้ทัศนวิสัยไม่ดี โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสหรัฐ พูนภักดี นายสิทธินันท์ วิจิตรกูลสวัสดิ์   นางอุรฉัตร โคแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53 19p13i0104 รักไอดี โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสมปรารถนา สมถะนิรันดร์ นางสาวฐิตาพร เสริมศิริกาญจนา   นายจักรชัย โสอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 19p13i0113 แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะแรก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์ นางสาวปิยะพร อภิสุวรรณ   นายจักรชัย โสอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55 19p13i0120 เกมการศึกษาสำหรับเด็กที่บกพร่องทางร่างกาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจิตวิสุทธิ์ วิชัยธรรม นายณัฐดนัย ก้อนด้วง   ดร.ปวีณา วันชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

56 19p13i0122 แอปพลิเคชันช่วยในการเดินทางในตัวเมืองขอนแก่นสำหรับผู้พิการนั่งรถเข็น โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธำมรงค์ เวียงอินทร์ นางสาวจันทร์จิรา ปู่สูงเนิน   รศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57 19p13i0168 การสังเคราะห์ภาษามือจากตัวอักษรภาษาไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิชญ์ภาส ตาลทอง นายพัฒนพงศ์ กะการดี   นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58 19p13i0172 พจนานุกรมภาษามืออีสาน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอรรนพ สะตะ นายอลงกต จินารักษ์   นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

59 19p13i0197 ตู้เตือนทานยาอัฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายศุภวิทย์ พลทะกลาง     นายชัชวิน นามมั่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

60 19p13i0261 การพัฒนาชุดบังคับติดตั้งรถเข็นเพื่อคนพิการ โดยใช้ Raspberry Pi โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายสรศักดิ์ นะมิตรัมย์     นายชลัท รังสิมาเทวัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

61 19p13i0271 แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนสุขภาพสำหรับผู้ป่วยสูงอาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพิชชากร ศรชัย นางสาวจุฑารัตน์ จันทรบุตร   นางอุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

62 19p14i0003 ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบไร้สายสำหรับโซล่าฟาร์มด้วยฟัซซีลอจิก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายปรัชญานนท์ มูลคำกาเจริญ นางสาวกฤษณา ปราบพาล   นายสมพร เตียเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

63 19p14i0006 การความคุมเครื่องบินสี่ใบพัดด้วยคลื่นสมอง ความคุมเครื่องบินสี่ใบพัดด้วยMindwave โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวรติกา เลิกนอก นายพีระพล คนหลัก   นายฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

64 19p14i0008 การควบคุมแขนกลด้วยการเคลื่อนไหวของมือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวชื่นจิต นิธิธำรงวัส     นายสมชาย เตียเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

65 19p14i0043 ระบบบัตรจอดรถอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี RFID โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นางสาวกาญจนา จินดาธรรม นางสาวปิยะพร ธรรมโส   นายจารุกิตติ์ สายสิงห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

66 19p14i0053 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกพืชสำหรับเพาะปลูกด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวาทิตย์ คำพรมมา นายจารุเดช อินต๊ะพุฒิ   นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

67 19p14i0061 การติดตามรถประจำทางแบบเรียลไทม์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายบัญชา จูมพล นายสุทัศน์ บรรจง   นางสาวจันทิมา พลพินิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

68 19p14i0063 ระบบให้คำแนะนำการเลือกทำโครงงานนักศึกษาตามประเภทโครงงานโดยใช้เทคนิคการกรองร่วมแบบอาศัยผู้ใช้ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวอาภัสรา แสงมนตรี นางสาวนิลยา บาทชารี   นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

69 19p14i0070 การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวสุริฉาย มีหมู่ นางสาวพัชรี อ่อนแก้ว   นางสาวตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

70 19p14i0081 ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายปฏิพัทธ์ ปฤชานนท์     นางสาววงกต ศรีอุไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

71 19p14i0092 ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารผ่านเว็บเซอร์วิส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธิติ สฤษดิ์นิรันดร์     นายชัชวิน นามมั่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

72 19p14i0096 ระบบชาญฉลาดวางแผนเส้นทางอัตโนมัติโดยวิธีเชิงพันธุกรรมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายนพรัตน์ นนท์ศิริ นายThanh Tran Dai   นายกริช สมกันธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

73 19p14i0097 ระบบการวินิจฉัยโรคมะนาวโดยการประมวลผลภาพและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายพงศธร ภูที นายปรีชา ศรีจำปา   นายกริช สมกันธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

74 19p14i0098 โปรแกรมวิเคราะห์ขนาดและคุณภาพมะม่วงโดยการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายกชกร ไกยสิทธิ์ นายวุฒิชัย โกสีย์สวัสดิ์ชัย   นายกริช สมกันธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

75 19p14i0162 ระบบแนะนำโปรโมชั่นโดยใช้เทคนิค Apriori กรณีศึกษาร้านบุษบานวดและสปา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวปิยธิดา ณ อุบล นางสาวจารวี สุรจารุสาร   นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

76 19p14i0209 การตรวจสอบความคล้ายคลึงของเอกสาร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาธร ทองนพคุณ นางสาวนินิลเนตร โคตรหัสดี   นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77 19p14i0225 ระบบค้นหาเส้นทางอย่างชาญฉลาดสำหรับโลจิสติกส์ภายในเมืองบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสหราชย์ ป้ายนอก นายณัฐพล วงศ์อนันต์   นายพชระ พฤกษะศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78 19p14i0241 ระบบควบคุมพัดลมสำหรับสุนัขด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวงศธร ศรมณี     นายสมปอง เวฬุวนาธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

79 19p15i0023 การท่องเที่ยวเสมือนจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปรัชญา สุธีร์ นายเจษฎา มีลา   นางสาวจันทิมา พลพืนืจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

80 19p15i0031 แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการแท็กซี่ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายธีระชัย มีด้วง นางสาวสุปราณี ศรีภักดี   นายวรวิทย์ สังฆทิพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

81 19p15i0094 ระบบตรวจสอบความเครียดส่วนบุคคล Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเชวงศักดิ์ เสนายอด นางสาวภัทรวดี สุรเสน   นางอุรฉัตร โคแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

82 19p15i0123 แคร์ยู : แอพพลิเคชันช่วยควบคุมแคลอรีและตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวลลิตา โคมลอย     นางสาวชยาพร แก่นสาร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

83 19p15i0127 ค้นหาคนหาย Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ นายรวีโรจน์ หาญศักดิ์วิธีกุล นายชลัช ฉันสิมา นางกานดา สายแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

84 19p15i0133 แอปพลิเคชันคำนวณค่าน้ำค่าไฟอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีโอซีอาร์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจุฑาชนม์ บุษบงก์ นางสาวพุทธชาติ คำวงษา   นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

85 19p15i0163 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อระบุทะเบียนยานพาหนะโดยอัตโนมัติ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์ นายพัสกร แสงสว่าง นางสาวบุญญาภรณ์ มีแก้ว นางกานดา สายแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

86 19p15i0164 เพ็ทส์พลัส Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวศิรกานต์ รัตนพันธ์ นายอธิเบศร์ ประวะเน นายเฉลิมชัย วิริยมานะธรรม นางกานดา สายแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

87 19p15i0199 แอพพลิเคชั่นมายคิดส์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายชูเกียรติ ปักใคหัง นางสาวศิราภรณ์ ศรีตระการ   นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

88 19p15i0203 กว. ลับสมองบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 2 Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธนกฤต พลอยเกตุ นายอาทิตย์ พรหนองแสน   นางสาวกรชวัล ชายผา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

89 19p15i0204 แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนผู้บริจาคเลือด Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวธนิฎฐา สุ่มมาตย์ นายธีระพัฒน์ ธีระนุกูล   นายรภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

90 19p15i0211 ตะลุยร้อยเอ็ด Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นายกิติชัย มะโน นายจักรพันธ์ หอมซ่อนกลิ่น นายชัยนคร ระมงคล นางสาวณัฐธิดา บุตรพรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

91 19p15i0213 ราคาสินค้าการเกษตร Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นายนายธนากร อินทพันธ์ นายนายศุภกร ยลพันธ์ นายนายพงษ์ดนัย ไค่นุ่นนา นางสาวณัฐธิดา บุตรพรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

92 19p15i0221 สินค้า O-TOP ประเภทอาหาร Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นายตะวัน เพ็งไธสง นายณรงฤทธิ์ สะดวกกิจ นายณัฐวุฒิ ทนุการ นางสาวณัฐธิดา บุตรพรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

93 19p15i0239 แอปพลิเคชันแนะนำร้านซ่อมรถ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพชร แสนนามวงษ์ นายชิษณุพงศ์ ประเนตรพลกรัง   นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

94 19p15i0246 แอปพลิเคชันให้อาหารสุนัขออนไลน์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายอิสระ บุญพันธ์ นายพงษ์เทียร ขาวพา   นายปณวรรต คงธนกุลบวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

95 19p15i0248 ระบบการจัดการร้านบ้านคาร์แคร์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวรัชดาภรณ์ ประเมลัย นางสาวสินีนารถ บรมฤทธิ์   นายวชิรวุธ ธรรมวิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

96 19p15i0258 การสร้างฟังก์ชันเสมือนด้านเครือข่ายบน Raspberry pi : กรณีศึกษา อุปกรณ์จัดเส้นทางแบบไร้สาย ที่มีความสามารถในการควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายเศรษฐกิจ นิลเกตุ นางสาวอรอนงค์ แก้วคาม   นายปณวรรต คงธนกุลบวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

97 19p15i0260 การพัฒนาตนเอง Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปติภพ อุ่นกุดเชือก นางสาวฑิตยา ศรีวุฒิทรัพย์   ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

98 19p15i0262 การพัฒนากุญแจด้วยรหัสคิวอาร์ที่เสริมความมั่นคงด้วยการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอนสำหรับการเปิดประตูอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวกนกพร พละแสน นางสาวศิริประภาพร ทับเนตร์   นายปณวรรต คงธนกุลบวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

99 19p15i0269 ไอวิว Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอัครเดช แก้วมณีโชติ นายศราวุธ ราชจันดี นายจารุวัฒน์ มะพันธ์ นายจักรชัย โสอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

100 19p15i0274 การพัฒนาระบบการพัฒนาระบบการจองคิวตรวจสอบสภาพรถผ่านโทรศัพท์มือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายธนวัฒน์ ถิรพัฒน์โญธิน     นางเดือนเพ็ญ ภานุรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

101 19p15i0278 ระบบหาพิกัดด้วย iBeacon บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายชาญนิวัติ นิวัติเจริญจิต นางสาวกฤษณรัตน์ พลล้ำ   นายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

102 19p15i0281 แอพพลิเคชั่นสำหรับการแลกเปลี่ยนของ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาววนิชญา จันศรี     นางสาวนงราม เหมือนฤิทธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

103 19p15i0282 มายแคลอรี่ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวอรอนงค์ พงศ์หิรัญ     นางสาวปโยธร อุราธรรมกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

104 19p15i0285 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฝึกหัดอาสาฉุกเฉินบนสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายสุริยา อุทธสิงห์ นายยุทธนา จรเด็จ   นางสาวปิยสุดา ตันเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

105 19p15i0288 แอพพลิเคชั่นเปรียบเทียบราคาสินค้า Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายสรศักดิ์ บุญญาพัฒนาพงศ์     นางสาวปโยธร อุราธรรมกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

106 19p15i0290 แอปพลิเคชั่นแผนที่แบบไดนามิคสำหรับสถานศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาพร ตะเภาพงษ์ นางสาวณัชฐา ลิ้มดำรงค์ชิต นางสาววรกาญจน์ ใจธรรม นายอนิรุธ สืบสิงห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

107 19p21i0012 การหายตัวไปของมิลาด้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นางสาวนิจจารีย์ ภาดี นายนนทกร ศรีเจริญ นางสาวพิชชาพร โพธิรุด นายอาคม ศรีวะโสภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

108 19p21i0021 ทาเซีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร ด.ช.อัศนีย์ ไทยวงศ์ ด.ช.ธีระโชติ วงศ์กันยา   นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

109 19p21i0027 บุกแหลกแหกค่ายมหาประลัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายเสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์ ด.ช.ณัฐชนน ปรีชาญาณ   นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110 19p21i0028 บ้านหรรษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นางสาววรรณนิสา บุตรโม นางสาววชิรธาร ผิวผ่อง นายพงศ์ไพบูลย์ ศรีศุภร นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111 19p21i0030 ลีโอแมน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร ด.ช.ธนวัฒน์ ชูจอม ด.ช.ธนากร ศิริวราดร   นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

112 19p21i0036 พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม RPG Maker VX ace เรื่อง At The Castle โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวปพิชญา วิไธสง นางสาวจิรัชญา สาธุการ   นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

113 19p21i0058 ธงอาเซียนแสนสนุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ด.ญ.ธัญญาภรณ์ ดวงงาม นางสาวปัญญาพร พรมวงศ์ นางสาวธิดารัตน์ ปัฐพี นางปิยวดี ปัฐพี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

114 19p21i0110 การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส์ที่ฝึกทักษะความสัมพันธ์ของวัตถุกับสี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายชาคริต บัวทอง นายวรเมธ เลิศมุกดา   นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

115 19p21i0166 เกมบ้านผีสิงด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายฤทธิเกียรติ ยอดมานะ     นางปิยะนันท์ พนากานต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

116 19p21i0226 หนุมานกู้โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นายพลวัฒน์ หอมจำปา นายพัฒนพงษ์ อัศพิมพ์ นายนพรัตน์ พรสุข นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

117 19p22i0014 ล้วงลึกมิติของหิน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นายระพีพัฒน์ ศุกโกศล นายสหรัฐ นันตะบุตร นายบุรัสกร จันทะเวช นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

118 19p22i0020 มหัศจรรย์ดินแดนแห่งเซลล์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นางสาวฐิตินันท์ จำปาหวาย นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล นางสาววนาลี ชูทอง นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

119 19p22i0040 สื่อการเรียนการสอนภาคตัดกรวยในออกเมนต์ เรียลลิตี้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวภิญดา ทองเต็ม นางสาวจารุกัญญ์ จีนอยู่ นางสาวธัญชนก เรียนไธสง นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

120 19p22i0102 ฮีตสิบสอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ ด.ช.แสงนิรันดร์ ปุราชะทำมัง ด.ญ.ภัทรธิดา สุทธิสา   นายเชาวนันท์ โสโท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

121 19p23i0015 แอพพลิเคชันสำหรับตรวจข้อสอบแบบปรนัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวละอองดาว ท้าวมา นายรณชัย ชายผา นายคณาสันต์ จันทร์ผาย นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

122 19p23i0055 ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง นางสาวกรกุลนัฏฐ์ คิดรัมย์ นางสาวศุภาพิชญ์ ธรรมกิตติพันธ์ นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

123 19p23i0077 โปรแกรมตรวจข้อสอบอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายอนุกร เอี่ยมสำอาง     นายอาคม กองธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

124 19p23i0095 ราวอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นายตชัสธนา นราจันทร์ นายณัฐวรรธน์ บุญทา นายจิรกิตต์ ละออเอี่ยม นายพรเทพ แพร่งสุวรรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

125 19p23i0107 ระบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ กรณีศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบัวใหญ่ นายปรัชญา สาระอินทร์ นายปิยวัชร์ แสงไพบูลย์ นายปรเมธี พิศนอก นายนิคม วุฒิยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

126 19p23i0151 ระบบเกษตรอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นายนวพล สมเมือง นายศักรินทร์ หาญชนะพล นายพิรัชย์ วรรณศิริพิพัฒน์ นายพรเทพ แพร่วสุวรรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

127 19p23i0179 โรงเรือน 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ด.ญ.ปรมิตา ฤทธิเดช ด.ญ.ปัญญดา อดิศักดิ์สดใส ด.ญ.กัญญาณัฐ ประภาเวสัง นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

128 19p31i0017 การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายรัฐวิช นุริตานนท์ นายกิตติคุณ อ่วมมงคล นางสาวกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล นายโอฬาริก สุรินต๊ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

129 19p31i0075 นอติพาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยนครพนม นายภัคธร ศรศิลป นางสาวธีรินทร์ ทองเถาะ นายศราวุฒิ ถานัน นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

130 19p31i0142 โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายตรีภูมิ วัฒราช     นายวิชิต สมบัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

131 19p33i0016 รถยนต์ควบคุมอัตโนมัติด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ ไพน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายกิตติคุณ อ่วมมงคล นายรัฐวิช นุริตานนท์ นางสาวกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล นายโอฬาริก สุรินต๊ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

132 19p33i0018 ระบบเฝ้าระวังด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ ไพน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล นายรัฐวิช นุริตานนท์ นายกิตติคุณ อ่วมมงคล นายโอฬาริก สุรินต๊ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

133 19p33i0100 เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ ( สำหรับสุนัข ) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายณัฐกิตติ์ บุญเรือง นายชานนท์ จุลศิลป์   นายจักรชัย โสอินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

134 19p33i0101 ระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวิรัช ศรีสุจันทร์ นายภากรณ์ ปัทธรรมมา   นายปณวรรต คงธนกุลบวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

135 19p33i0126 ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายณัฐพล ถนอมทรัพย์ นางสาวณิชา วรรณภักดี   นางกานดา สายแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

136 19p33i0176 ระบบเช็คชื่ออัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ร่วมกับโปรโตคอล MQTT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธนะพงศ์ ประทุมชาติ     นายพิชิต โสภากันต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

137 19p33i0182 ระบบจัดการฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีกรณีศึกษาฟาร์มโคขุน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสิทธิชัย สัพโส     นายวรินทร์ ไทยรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

138 19p33i0196 ระบบสมาร์ทล็อค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายธวัชชัย มูลบุตร นายนพพร ภูกาบเพ็ชร นายภูมิภัทร์ ภูคงน้ำ นายภาคย์ สธนเสาวภาคย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

139 19p33i0236 ระบบกันขโมยรถจักรยานยนต์อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศิริวุฒิ งามศิริพัฒนกุล นายนครินทร์ สอนหลุย   นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

140 19p33i0238 การพัฒนาระบบโซล่าเซลล์ติดตามแสงอัตโนมัติโดยใช้ Raspbrerry Pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายสถิตย์ สุขใส     นายสกรณ์ บุษบง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

141 19p33i0257 การพัฒนาเครื่องให้อาหารไก่อัติโนมัติโดยใช้ Raspberry Pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายอนุชิต หาญชนะ     นายชลัท รังสิมาเทวัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

142 19p33i0293 ระบบเฝ้าดูแลพืชสวนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวิทวัส หารไชย นายวิรชัช อธิวาสวุฒิ   นาย พัฒนพงษ์ โพธิปุสสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

143 19p34i0026 ระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายธนากร ปุรารัมย์     นายณัฐพล แสนคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

144 19p34i0085 การสร้างระบบสั่งอาหารเสมือนจริงด้วยเทคนิคการรู้จำภาษามือ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายปฤษฎางค์ ปรือปรัง นายชานนท์ เชื้อมอญ นายเจษฎา ในทอง นายเจษฎา โพนแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

145 19p34i0135 การตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดหวานโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวทิชากร โพธิ์นรินทร์ นายอุบล เกตุนอก   นางสาวมัลลิกา วัฒนะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

146 19p34i0224 แอพพลิเคชั่นค้นหาใบหน้าบนโทรศัพท์มือถือสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายณัฐวุฒิ ยอดสะอึ นายฐาปกรณ์ อินอุ่นโชติ นางสาวสิริกาญจน์ นามณี นายพชระ พฤกษะศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

147 19p34i0251 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลจากภาพบันทึกข้อความภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอภิชาติ กกฝ้าย นางสาวปรียากมล หงวนไธสง   นางรพีพร ช่ำชอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ