กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา ภาค

1 19p11n0038 อภินิหารสงครามตัวเลข โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกาย เลาวพงศ์ นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข นางสาวณัจยา พรหมน้อย นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

2 19p11n0092 เดอะ คอยน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายณัฐภาส จีนเพชร นายธนัท วลัยรัชต์ นางสาวภัณฑิรา เพ่งเวหา นายปฏิสนธิ์ ปาลี ภาคเหนือ

3 19p11n0113 เกมต่อสู้ผ่านเว็ปแคมแบบออนไลน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายชินวัตร ศิริมา     นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

4 19p11n0126 มาปลูกข้าวกันเถอะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายจิรศักดิ์ ดีปินใจ     นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย ภาคเหนือ

5 19p11n0135 ซี้ด บอม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายจิรายุทธ พลายสุวรรณ์ นายสุริยัน วงค์ติปิน นายพงศกร ฝายนันทะ นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย ภาคเหนือ

6 19p11n0138 กระซิบรักบันลือโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวชนาพร อ้วนทนะ นายกิตติ อุดอ้าย นายธุวานนท์ สายเรือนแก้ว นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์ ภาคเหนือ

7 19p11n0164 อัญมณีทั้ง7แห่งเมืองเวทมนต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายเดชาวัต ฤชุโรจน์ นายFoklourng Fan   นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย ภาคเหนือ

8 19p11n0182 ไชน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายชาญชัย วิสุทธิรังษีอุไร นายจิรายุส แก้วชื่น นายภาคภูมิ รุจิพรรณ นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

9 19p11n0194 สแปลช อารีน่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภูวเดช สันธนาภิรมย์ นางสาวสุพิชญิ์ฌา ชัยชาญบุญญะสิริ   นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

10 19p11n0204 ตีปิงปองตีดิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์     นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

11 19p11n0224 ผจญภัยรหัสอักษร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยพายัพ นายธันยบูรณ์ โมรินากะ     นางสาวเพชรรัช ปะระไทย ภาคเหนือ

12 19p12n0105 เมจิค มู โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวประวีณ์รัชฏ์ นิตราธร นางสาวอณิสรา กุมเพ็ชร   นายศักดิ์กษิต ระมิงค์วง ภาคเหนือ

13 19p12n0124 ผจญภัยในดินแดนแห่งความรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นายวรพงศ์ จินดาพานิช นายฐิติวัชร เลิศผาติวงศ์   นายเกียรติกุล สุขสมสถาน ภาคเหนือ

14 19p12n0132 ซึงล้านนา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายกฤติพงศ์ สุภาวงค์ นายธีรวัฒน์ ใจดี   นายปกรณ์ สุนธรเมธ ภาคเหนือ

15 19p12n0133 โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติจากภาพร่าง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายณัฐภัทร การะเกษ นางสาวณิชา แก้ววิเศษ   นายโดม โพธิกานนท์ ภาคเหนือ

16 19p12n0137 ศึกชิงนาง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายกรรชัย วงค์ไชยยา นายอมิต โกชุ นายวัฒนพงษ์ วงศ์วาน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย ภาคเหนือ

17 19p12n0141 "ผมและทรงกลม" เกมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการโปรแกรมเบื้องต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวกัลยวรรธน์ ปุญยะศิริ     นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย ภาคเหนือ

18 19p12n0158 ระบบการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์บนระบบ iOS โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์ นางสาวนิลาวัลย์ ปัดเพชร นางสาวกนกวรรณ บุญตัน Antony Harfield ภาคเหนือ

19 19p12n0186 ระบบการเรียนรู้ร่างกายมนุษย์สำหรับเด็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพิชญพงค์ ตุ่นแก้ว นายพันธกานต์ ขาวดี   นายนราธิป เที่ยงแท้ ภาคเหนือ

20 19p12n0197 โครงงานซีเรียสเกมเพื่อฝึกทักษะการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกู้เกียรติ ลิขิตวีระวงศ์     นายปฏิสนธิ์ ปาลี ภาคเหนือ

21 19p12n0202 เสียงล้านนา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวณัฐนันท์ ปัญญาศรีเลิศ นางสาวพรนภา เตจาคำ   นายนพพล วงศ์ต๊ะ ภาคเหนือ

22 19p12n0211 มองให้เป็น เห็นคำศัพท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายสุทัศน์ เผ่าตุ้ย นายณัฐดนัย บุญเขียว นายรัฐพงศ์ ภูสีโสม นางสาวภัทราพร พรหมคำตัน ภาคเหนือ

23 19p12n0212 โฮโลแกรมจินตนาการใหม่สู่การเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายมณฑล อัจฉริยากุล นายสุรเดช กัญจน์ไพสิฐ นายพิสิฐ นาควิโรจน์ นายยอดเพชร ทองขาว ภาคเหนือ

24 19p13n0031 ระบบติดตามผู้สูงอายุผ่านสมาร์ตโฟน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายตรีภพ ไชยเทพ     นายจักริน ชวชาติ ภาคเหนือ

25 19p13n0156 An iOS app for training visually-impaired users to use a braille keyboard โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ นางสาวสิรภัทร บุณยศิวาพงศ์   Antony Harfield ภาคเหนือ

26 19p13n0190 ระบบกายภาพบำบัดความจริงเสมือนสำหรับการรักษาอาการข้อไหล่ติด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายณฐพล ตั้งวชิรฉัตร นางสาวนุชนาถ สยามิภักดิ์   นายนราธิป เที่ยงแท้ ภาคเหนือ

27 19p14n0001 โปรแกรมจำลองจราจร ถนนนิมมานเหมินท์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวจิตรมาส อินทะชัย     นายจักริน ชวชาติ ภาคเหนือ

28 19p14n0111 ระบบช่วยตัดสินใจการขนส่งทางบกด้วยรถส่งสินค้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายณัฏฐ์ปพน สุกิจปาณีนิจ     นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ ภาคเหนือ

29 19p14n0112 ซอฟต์แวร์ตรวจสภาพเยื่อบุตาและผิวกระจกตา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายชณกันต์ ชาคม     นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

30 19p14n0116 การพัฒนาระบบค้นหารูปภาพจากเนื้อหาของภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายณพงศ์ พลับประสงค์     นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

31 19p14n0117 แอพพลิเคชันสำหรับคัดกรองกองทุน LTF/RMF โดยใช้เทคนิคด้านความฉลาดเชิงคำนวณ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวกฤติยา ศรีสุข     นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ ภาคเหนือ

32 19p14n0181 ป้ายราคาอัจฉริยะสำหรับร้านค้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายณัฐพงษ์ สุริยะวงศ์ นายยงยุทธ -   นายอธิคม ศิริ ภาคเหนือ

33 19p14n0183 ระบบแนะนำแผนการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนนท์นัดดา ศิลมัย นายณรงค์ชัย คำชื่น   นายสันติ พิทักษ์กิจนุกูร ภาคเหนือ

34 19p14n0198 หาแผนที่ในแผนที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธีราพัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์   นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

35 19p14n0214 การพัฒนาโดรนติดตามความร้อนตัวบุคคลในที่โล่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย นายธนโชติ วรรณราช นายโชคชัย คำวิลัย นางถูวณัฐ เปี้ยโฮ้ง นายปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ ภาคเหนือ

36 19p14n0218 ระบบวิเคราะห์การเกิดน้ำท่วมเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของจังหวัดเชียงราย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายชยางกูร ดอกหอม     นายภาสกร แช่มประเสริฐ ภาคเหนือ

37 19p14n0220 ระบบ จัดการ โอเพ็นวีพีเอ็น โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายคณยศ สัตตรัตน์ไพจิตร นายวรพงศ์ คมไพบูลย์กิจ   นายยุทธพงษ์ สมจิต ภาคเหนือ

38 19p15n0022 ระบบเตือนบัตรคิวผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นางสาวผกาพรรณ บุญอาษา นายธนากร คล่องแคล่่ว   นายรุ่งฤทธิ์ อนุศรวิรามกุล ภาคเหนือ

39 19p15n0028 ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ สำหรับสถาบันวิจัยศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นายพัฒน์ธนพล กองพิมพ์ นายเจตน์ณรงค์ คำเป็ง   นายอำพล กองเขียว ภาคเหนือ

40 19p15n0029 พืชยิ้มได้ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นายนวกาญจน์ นิลประวิทย์ นายชาติชาย แซ่กือ   นายดวิษ แสนโภชน์ ภาคเหนือ

41 19p15n0106 ยูพีฮับ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นายศราวุฒิ ปกคำ นายปฐวี บุญส่งศรี นายพีรพัฒน์ มาเที่ยง นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ ภาคเหนือ

42 19p15n0107 แอปพลิเคชันตรวจข้อสอบปรนัยอัจฉริยะ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นายพงษ์วริษฐ์ มณีวรรณ์ นายเกียรติศักดิ์ พุ่มพวง นายชัยวิวัฒน์ กกสันเทียะ นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ ภาคเหนือ

43 19p15n0120 โปรแกรมสำหรับฝากข้อความแบบมีเงื่อนไข Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกิตติธัช บุญกาญจน์ นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายดรันภพ เป็งตาคำ นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

44 19p15n0149 แอปพริเคชั่นแนะนำการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อลดอาการจากโรคคอมพิวเตอร์วิชชั่นซินดรอม Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธนกร เทพกัน นายอนุรักษ์ บุญฤทธิ์พาณิชย์   นางสาววัชรี จำปามูล ภาคเหนือ

45 19p15n0161 โปรแกรมบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายSunil Deshar นายTanatip Puanoi   นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย ภาคเหนือ

46 19p15n0169 โปรแกรมตรวจสอบสถานะของดอกเกอร์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนรินทร์ จงเจตดี นายปฐมพงศ์ แผ้วสาสน์   นายโดม โพธิกานนท์ ภาคเหนือ

47 19p15n0196 โปรแกรมหาภาพเก่าและรวมกับภาพใหม่ในสถานที่เดียวกัน Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาธร ธรรมสอน     นายพฤษภ์ บุญมา ภาคเหนือ

48 19p15n0203 ทางลัดเพื่อชีวิต Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายนพเก้า มายรรยงค์ นายปรียาภัฒน์ ศรีผึ้ง นายเจษฎา ลือชัย นายคชพันธ์ บุญคง ภาคเหนือ

49 19p15n0206 แอพพลิเคชันตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบบนแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายธีรภัทร ชัยยะ     นายเสรี ปานซาง ภาคเหนือ

50 19p15n0215 แอพพลิเคชั่นประเมินอาการโรคหลอดเลือดสมอง Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายธีรพันธ์ ขันธิกุล นายรณภพ หาญจริง   นางสาวภัทราพร พรหมคำตัน ภาคเหนือ

51 19p15n0223 โปรแกรมรายงานคุณภาพอากาศ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกฤษฎา อ่างแก้ว นายเจนณรงค์ สุจาศรี   นายภาสกร แช่มประเสริฐ ภาคเหนือ

52 19p15n0225 Alcohol Breath Tester System Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกิตติคุณ กลิ่นสังข์ นายรัชภูมิ วงศ์สุข   นายโดม โพธิกานนท์ ภาคเหนือ

53 19p15n0226 แอพพลิเคชั่นหมอสมุนไพร Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายยุเซฟ อาร์เอ็มแอลโอมาร์ นายทนง ปงกันคำ นางสาวอรุโณทัย ตันถาง นางภัทราพร พรหมคำตัน ภาคเหนือ

54 19p21n0034 กระดานกลยุทธ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นางสาวกิรณา ตันบูรณา นายอธิราช สิทธิราษฎร์ นางรุ่งกานต์ วังบุญ ภาคเหนือ

55 19p21n0035 อภินิหารสงครามอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายรดิศ ค้าไม้ นายอิทธิกร ทาชนะ นายณัฐพล พะเนียงเวทย์ นางไสวรินทร์ สุทา ภาคเหนือ

56 19p21n0041 ซีซ่ากับป่ามหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นายกิตติชัย บุตรประเสริฐ ด.ช.ธีรพล เอี่ยมอาจ   นายคำพันธ์ จันทาอ่อน ภาคเหนือ

57 19p21n0042 เทพเจ้าแห่งถนนเมืองแสนสุข โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นายธนัสชัย ชะนะบัว ด.ช.ชวลิต ศิลาบุตร ด.ช.อนิรุต แก้วสา นายคำพันธ์ จันทาอ่อน ภาคเหนือ

58 19p21n0083 เสน่ห์มวยไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายชวิศ ดีสมศักดิ์ นายสรวิศ ทรงเมฆ นายสายฟ้า ตรัสวงค์ นายณัฐดนัย ไทยแท้ ภาคเหนือ

59 19p21n0088 หมุน... เพื่อเปลี่ยนโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายจิราเจต จันทรวงศ์ นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ   นางรุ่งกานต์ วังบุญ ภาคเหนือ

60 19p21n0090 แตกต่างหนึ่งเดียวกัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายชยุตพงศ์ พรมลี นางสาวจิตตราภรณ์ จิตวงศ์ นางสาวตะวันฉาย หงสนันทน์ นางรุ่งกานต์ วังบุญ ภาคเหนือ

61 19p21n0098 กีต้าไฟท์เตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายชลนที เสนาสุทธิพร นายชานน เขื่อนศรี นายรัฐภูมิ อิกำเหนิด นายณัฐดนัย ไทยแท้ ภาคเหนือ

62 19p21n0114 ยักษ์หัวโต ตอน...ฟื้นคืนชีพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายรัชชานนท์ ประภัสสรพงษ์ นายณภพ เชาวนพูนผล นางสาวกมลพชร ศิรบรรจงกราน นางรุ่งกานต์ วังบุญ ภาคเหนือ

63 19p21n0123 BraveHeart โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล นายสิรวิชญ์ พันธ์เพชรกุล   นายณัฐดนัย ไทยแท้ ภาคเหนือ

64 19p21n0148 สืบความลับจับจอมโจรในโลกเสมือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายชาคร วิทยาภัค นายธปณัฐ สามสี นางสาวภัคศมน ทองคำ นางรุ่งกานต์ วังบุญ ภาคเหนือ

65 19p21n0151 คู่มือการแยกขยะ ตอน ผจญภัยแดนขยะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจักรคำคณาทร นางสาวชฎาภรณ์ ทาสิงห์คำ นายเนติธร พุ่มอิ่ม นางสาวชาลิสา สุขเกษม นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร ภาคเหนือ

66 19p21n0195 แม่มดแห่งวัฒนธรรม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายวาริศ ดงพระจันทร์ ด.ญ.อัญมณี จันทร์กล้า นางสาวคณิตา จิตตะยโสธร นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ภาคเหนือ

67 19p21n0209 เกมส์การผจญภัยเศรษฐกิจพอเพียง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณภัทร พวงธนะสาร ด.ช.ชยานันต์ ชัยยาศรี   นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ภาคเหนือ

68 19p22n0039 โจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวณัฐนันท์ หรรษไพบูลย์ นางสาววรรณพร ดิษบรรจง นางรุ่งกานต์ วังบุญ ภาคเหนือ

69 19p22n0040 ล่าขุมทรัพย์คำศัพท์ในโรงเรียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวเณศรา อุปนันท์ นางสาวพิชชากร วีระศรีนารา นายปิยพัชร์ สุริยะคฑาวัฒน์ นางไสวรินทร์ สุทา ภาคเหนือ

70 19p22n0069 ครัวแกรมม่า โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวทัชชนากานต์ อินสมพันธ์ นายนิติพัฒน์ ธนศราสกุลพงษ์ นางสาวพิชญาภา ทรงหงษา นางไสวรินทร์ สุทา ภาคเหนือ

71 19p22n0089 มาเร็วเพื่อนเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของสัตว์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาววันวิสา ทองภักดี นางสาวกนกณภัทร ชลาภิรมย์   นางชุลีพร แก่นวงค์ ภาคเหนือ

72 19p22n0095 พลังงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวธัญวรัตม์ กันทะวันนา นายธนโชติ สายทอง นายพีรัช ไชยวงค์ นายณัฐดนัย ไทยเเท้ ภาคเหนือ

73 19p22n0099 ระบบต่างๆในร่างกาย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาววรรณชยา ทิพย์พินิจ นายภูพิรัฐ สุปินราษฎร์ นายวงศ์ตะวัน ปรีชานนท์ นายณัฐดนัย ไทยแท้ ภาคเหนือ

74 19p22n0104 เคมีแล็บ : โยกย้ายถ่ายพันธะ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม นายพอดี พู่เจริญ นางสาวอินทิรา บุนนาค นางสาวพรทิพย์ ดำอ่อน นายสราวุฒิ สาจิต ภาคเหนือ

75 19p22n0110 ระบบช่วยนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายธนภัทร วัชวงษ์ นายพัทธกานต์ พัชรเวทิน นางสาวพรรณปพร ชุ่มมงคล นางรุ่งกานต์ วังบุญ ภาคเหนือ

76 19p22n0115 เออเรอร์ที่รัก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายวรัญญู เนรังษี นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ นางสาวสุรีย์พร คำซอน นางรุ่งกานต์ วังบุญ ภาคเหนือ

77 19p22n0119 เกมคณิตศาสตร์ฝึกการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี นางสาวกานต์ติมา นิลม่วง นางสาวปริชาติ ศรีสวัสดิ์ นางสาวณัฐธิชา วงศ์ศรี นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ ภาคเหนือ

78 19p22n0125 คว้าดาว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช.ธนภัทร จรัญวรพรรณ ด.ญ.นภัสชล อินทะพันธ์ุ ด.ช.อภิวิชญ์ กรกาญจนารักษ์ นายณัฐดนัย ไทยแท้ ภาคเหนือ

79 19p22n0145 ไลค์เลยเคมี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายอภิชาติ เลิศวิราม นายกิตติภัฎ เดชกุล นายพีรณัฐ กีฬาแปง นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม ภาคเหนือ

80 19p22n0170 บอกเล่าเก้าสิบ เมืองเก่าอยุธยา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช.กันตินันท์ ชัยมงคล ด.ช.ธัชงพงศ์ สุปรียธรรม ด.ช.ธิติภูมิ เชิดชูตระกูลศักดิ์ นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ภาคเหนือ

81 19p22n0171 ชั้นบรรยากาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาววทิตา จีระมณีมัย ด.ญ.วริศรา จิรัฐิติเจริญ ด.ช.จารุวัฒน์ เจริญยิ่ง นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ภาคเหนือ

82 19p22n0172 พลังงานทดแทนน่ารู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช.พัทธ์ ผดุงสุนทรารักษ์ ด.ญ.กัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ ด.ช.ธนวัฒน์ วังพลากร นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ภาคเหนือ

83 19p22n0175 ท่องโลกสัตว์มหัศจรรย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายธนธรณ์ ดอนปัน นายรวี แก้วจำนงค์ ด.ช.คฑาเทพ เชิญสวัสดิ์ นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ภาคเหนือ

84 19p23n0036 ด็อกเตอร์+ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายวรัชญ์ ดวงจิต นายปรมี จันทร์สุขเศรษฐ์ นายสหัสวรรษ ชัยฤทธิ์ นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม ภาคเหนือ

85 19p23n0063 เว็บตรวจสอบสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นางสาวปรียาภรณ์ ฟองเลา นายจิรายุ ขำศิริวงศ์   นายศิริพงษ์ วงค์ปินใจ ภาคเหนือ

86 19p23n0071 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนราชประชานุคราะห์ ๒๔ นายเศรษฐี คุณนนท์ นายนฤสรณ์ แซ่ฟุ้ง นายชิงชัย แซ่หาญ นายนันท์ ก๊อคำ ภาคเหนือ

87 19p23n0076 โปรแกรมจัดการส่วนลดอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายพีรภพ เจิมโมรา นายภูริทัศน์ ฉัตรยาลักษณ์ นายอมรเทพ เกษสุภะ นายณัฐดนัย ไทยแท้ ภาคเหนือ

88 19p23n0082 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย Cloud โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก นายกฤษดา คุ้มตลอด นายภูมิไผท จันทรศรีวงศ์ นายศุภลักษณ์ อารีรอบ นายพุทธพร อินอ่อน ภาคเหนือ

89 19p23n0100 ติดดิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายชนินทร์ รังสาคร นายชยณัฐ แสงสว่าง นางสาวพรประภา ฉายาพัฒน์ นายณัฐดนัย ไทยแท้ ภาคเหนือ

90 19p23n0174 โปรแกรมช่วยจัดตารางสอนและตารางเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายวสวัตติ์ บำรุงสุข นางสาวชนิภา อธิจิต นางสาวชลธิชา ถาวร นางสาวโศภิษฐ์ สวนปลิก ภาคเหนือ

91 19p31n0191 ระบบสังเกตการณ์การทำงานของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายสุภัทรชัย ชมสวนมั่งมี นายณัฐชนนท์ อินจันต๊ะ นายภัทร์ศรุต วงศ์หล้า นายพงศธร ฟองตา ภาคเหนือ

92 19p32n0109 ระบบสืบค้นรูปภาพนักวิ่งจากป้ายหมายเลขอย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวัชนันท์ จันทาภากุล นายรัฐพล แก้วปินใจ   นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

93 19p33n0004 ป้ายไฟ LED ควบคุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายภาณุพงษ์ เขียวหล้า นายอภิสิทธิ์ บุญสุภา   นายรุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล ภาคเหนือ

94 19p33n0018 ชุดจำลองสัญญาณเตือนเด็กติดในรถรับส่งนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายวีรภัทร โปธายี่ นายพงศ์กร ปันแก้ว   นายรุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล ภาคเหนือ

95 19p33n0091 เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและรายงานผ่านอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายอิทธิกร ปุญสิริ นายเฉลิมพร วงศ์วิเศษ นายวัฒนวิทย์ มิ่งเชื้อ นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ ภาคเหนือ

96 19p33n0101 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งโดยใช้ Micropython และ Block Programming โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพีรณัฐ พงศ์ภคเธียร นายธนณัฐ ปัญญาโกษา นายเอกภพ วงค์สอน นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ภาคเหนือ

97 19p33n0102 ระบบควบคุมและรายงานปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภายในอาคาร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ นายเกรียงไกร โกลิบุตร นางสาววิภาวี เค็มมาก นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ภาคเหนือ

98 19p33n0131 กล่องอัจฉริยะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายณัชพล แก้วเนตร นายวรวัฒน์ ศิริรัตน์   นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์ ภาคเหนือ

99 19p33n0144 ระบบจัดการดูแลบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดง บนแพลตฟอร์ม Netpie โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายพชธนะ สิงห์แก้ว     นายประธาน คำจินะ ภาคเหนือ

100 19p33n0147 ห้องเรียนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนวชิราลัย นายธวัชชัย ไชยพรม นายกฤตเมธ กันทะวงค์ นายณัฐดนัย ตาน้อย นายกีีรติ ทรัพย์จุล ภาคเหนือ

101 19p33n0150 ตู้ยาอัจฉริยะสำหรับให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายกฤษณะ ปันจา นายสุเทพ อาจอ   นายอนุสรณ์ ใจแก้ว ภาคเหนือ

102 19p33n0154 ระบบควบคุมรถเข็นคนพิการอัฉริยะโดยไจโรเซ็นเซอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายธนภูมิ ส่องแสงรกษ์     นายกมล บุญล้อม ภาคเหนือ

103 19p33n0177 กล่องยาอัจฉริยะเวอร์ชั่น 2 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นายอนิรุต ผัดเป้า นางสาวพิชญาวัณย์ พริบไหว   นายวุฒิชัย ปวงมณี ภาคเหนือ

104 19p33n0193 ระบบบ้านตอบสนองอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพุฒิสรรค์ โกมล นายพงศ์ศิริ ไตรวิทยาศิลป์   นายยุทธพงษ์ สมจิต ภาคเหนือ

105 19p33n0219 ถังหมักเศษอาหาร IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย นางสาววัลภาภรณ์ เทียนไทยสงค์ นายอดิเทพ สมบูรณ์   นายพิเชษฐ กันทะวัง ภาคเหนือ

106 19p34n0122 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตอบคำถามจากบทความ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายหัสนัย เดชะ     นายกานต์ ปทานุคม ภาคเหนือ

107 19p34n0146 อู่ซ่อมรถอัจฉริยะ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายต่อตระกูล ชาเทพ นางสาวแพรวา ตรีธารา นายนิธิกร สมุทรเพ็ชร นายพร้อมพงศ์ สุกัณศีล ภาคเหนือ

108 19p34n0216 ตัวช่วยตัดสินใจสำหรับการซื้อขายสกุลเงินโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพรรณเชษฐ์ บุณยมณี นายพงศธร รุนบงค์   นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ ภาคเหนือ