กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา ภาค

1 19p11s0010 ระบบภาพจำลองของเทรนเนอร์จักรยาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวปฐมาภรณ์ สุขการณ์     นายวชรินทร์ แก้วอภิชัย ภาคใต้

2 19p11s0084 เกมปริศนาพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวมัลลิกา ชูศักดิ์ นายธิติสรณ์ เม่งห้อง   ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ภาคใต้

3 19p11s0115 เกมแอพลิเคชั่นเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดสำคัญในประเทศไทย (ไทยแลนด์ รันเนอร์) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายจักรภัทร ปรัตถจริยา นางสาวเพชรไพลิน นิลอุดมศักดิ์ นายณัฐภัทร ว่องเรืองมาศ นางสาวอาทิตยา นิตย์โชติ ภาคใต้

4 19p11s0126 หนุมาน ผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสาธิน ปึงพิพัฒน์ตระกูล นายกชนัฐ วิสกุล นางสาวทองกร เจริญพานิช นายสุธน แซ่ว่อง ภาคใต้

5 19p12s0014 อาลักษณ์ : ซอฟต์แวร์ช่วยตรวจสอบฉันทลักษณ์และความไพเราะของบทกลอน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายพันธวัตถ์ พงศ์เลิศนภากร นายฉัตริน หอหิรัญกุล นายณัฐพนธ์ จุฑามาศ ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ ภาคใต้

6 19p12s0052 ระบบสมาร์ทควิซ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสุรชัย พรหมเกิด นายสุจเร สายัณห์   นายกรกต สุวรรณรัตน์ ภาคใต้

7 19p12s0053 ป๊อป อิท อัพ! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวลลิตวดี ดำยศ นางสาวภัทริกา ปรีดา นางสาวมนัสพร ตรีรุ่งโรจน์ นายสุธน แซ่ว่อง ภาคใต้

8 19p12s0078 เซียนฟุตบอล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายธนฉัตร เจียรนัย นายธนภัทร พันธุศักดิ์   นายวโรดม วีรพันธ์ ภาคใต้

9 19p12s0085 โมเดลสาธิตการเดินจงกรม นั่งสมาธิ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอรรถพล มณเฑียรทอง นายยุทธนา บ่อทรัพย์   นายอภิชาติ หีดนาคราม ภาคใต้

10 19p13s0002 ระบบสารสนเทศสำหรับการออกแบบเพื่อทุกคนของประเทศไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวสุไรยา เจริญเระ นางสาวพรทิพย์ บุญเต็ม นางสาวฮาซือนี มะสลอง นายณัฐพงศ์ ทองเทพ ภาคใต้

11 19p13s0024 ระบบแจ้งเตือน Wheelchair โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายอนิส เชิญถนอมวงศ์ นายระพีพัฒน์ ชุนเซียง   นายอนุรักษ์ ถุงทอง ภาคใต้

12 19p13s0039 สื่อการเรียนรู้แบบสะกดนิ้วมือภาษาไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายพรพิทักษ์ ขาวอ่อน นายวัชรกานต์ ศุภพฤกษ์ นายภาณุพงศ์ ฉ่ำสมบูรณ์ นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ ภาคใต้

13 19p13s0075 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวอารีนีย์ อะยูยา นางสาวนุสรา พิทักษ์สันติกุล   นางสาวจามิกร หิรัญรัตน์ ภาคใต้

14 19p13s0083 การพัฒนาเซนเซอร์สำหรับวัดออกซิเจนในเลือดแบบไร้สาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวสิรีธร บั้นบูรณ์     นางสาววรรณรัช สันติอมรพิทัต ภาคใต้

15 19p13s0090 วอร์กระจุยหมากกระจาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายจักรี ทองแท้ นางสาวพิชญา ตันทะโลหะ   นายอภิชาติ หีดนาคราม ภาคใต้

16 19p14s0013 การจำแนกสายพันธ์กล้วยด้วยการวิเคราะห์รูปร่างของภาพถ่ายผลกล้วย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาววราภรณ์ วิทยารัฐ นางสาวสรารัตน์ หินน้อย นายศุภวิชญ์ คล้ายวรรณ นางสาวขวัญกมล ดิฐกัญจน์ ภาคใต้

17 19p14s0041 ระบบวัดและรายงานค่าอุณหภูมิในโรงเรือนปลูกพืช โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายจักรพงศ์ ปานสิทธิ์     นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ภาคใต้

18 19p14s0045 ระบบบริหารการจัดการน้ำ (RO Water) โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวิศิษฏ์ ศรีมาลา     นายวโรดม วีระพันธ์ ภาคใต้

19 19p14s0057 ระบบค้นหาของอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายณวพล หอประยูร     ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ภาคใต้

20 19p14s0058 Smart Vehicle with Cloud Storage โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายภานุพงศ์ อิสระลักษณ์     นายวชรินทร์ แก้วอภิชัย ภาคใต้

21 19p14s0060 การจำแนกชนิดของทุเรียนโดยใช้การวิเคราะห์พื้นผิว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายณพรัตน์ ส่อสืบ นายรณภูมิ ชนะพล   นางขวัญกมล ดิฐกัญจน์ ภาคใต้

22 19p14s0074 ระบบตรวจจับการบุกรุกและแจ้งเตือนออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอติกันต์ มาริกัน     นายอนันท์ ชกสุริวงค์ ภาคใต้

23 19p14s0080 วัดความเค็มอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายภาณุวัฒน์ แซ่จุ้ง นายอัครพล ปิยวินท์   นายกรกต สุวรรณรัตน์ ภาคใต้

24 19p14s0081 การหาไส้ไม้ยางพารา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายคุรุพงศ์ วันเพ็ญ     นายกรกต สุวรรณรัตน์ ภาคใต้

25 19p14s0086 ระบบตรวจวัดระดับน้ำฝนด้วย Image Processing โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกิ่งกาญจน์ สร้อยสกุลณี นายชินนะ พัฒนพิชัย   นายอภิชาติ หีดนาคราม ภาคใต้

26 19p14s0087 ระบบเก็งกำไรตลาดหุ้นด้วยการถัวเฉลี่ย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวทิฆัมพร กาฬพันลึก     นายวโรดม วีระพันธ์ ภาคใต้

27 19p15s0027 โครงการแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการรถโพถ้อง Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวชลธิชา ทัพชัยยุทธ นายศุภกิจ สุทธิพันธ์ นางสาวปิณฑิรา จิตต์เกื้อ นางสาววรวิกา วัฒนสุนทร ภาคใต้

28 19p15s0031 ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยฟอกไต Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวปวิตรา นพสุวรรณ นางสาวประภัสสร ศิริภาณุรักษ์ นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ภาคใต้

29 19p15s0040 โปรแกรมแจ้งเตือนการจอดรถผิดระเบียบ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวอัญชัญ ศิวะพรประสงค์     นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ภาคใต้

30 19p15s0043 ระบบจัดการการลงทะเบียนชมรมภายในมหาวิทยาลัย Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงษ นุชม่วง     นายวโรดม วีระพันธ์ ภาคใต้

31 19p15s0049 โปรแกรมประยุกต์สำหรับผู้บริจาคโลหิต Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวนาเดีย เล๊าะยีตา นายสุไลมาลย์ ฮามะ   นายนพปฎล คงสมบัติ ภาคใต้

32 19p15s0062 ระบบคาร์แคร์ผ่านแอพแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพรธีรา คำพิมพ์     นายวโรดม วีระพันธ์ ภาคใต้

33 19p15s0070 แสงอัจฉริยะสําหรับที่อยู่อาศัย(Smart light) Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวสุภาวินี มากนวล     นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ภาคใต้

34 19p15s0073 แผนที่อู่ซ่อมรถบนมือถือ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายพิพัฒพงษ์ เดชภิบาล นายศุภกฤต ลักษณะวิมล   นายอนุรกษ์ ถุงทอง ภาคใต้

35 19p15s0088 ช่วยกันเรียน ช่วยกันแชร์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวชฎาธาร บัวอิน     นางสาววศิมน พาณิชพัฒนกุล ภาคใต้

36 19p15s0095 บันทึกลูกแม่ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวขติญา มังษา นางสาวกรกช สนทนา นายอนุชิต เชาว์เจริญ นายจิรวัฒน์ แท่นทอง ภาคใต้

37 19p15s0096 ระบบสนับสนุนการให้บริการร้านอาหารขนาดเล็ก Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอานนท์ แก้วประเสริฐ     นายสุนทร วิทูสุรพจน์ ภาคใต้

38 19p15s0097 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบไฮบริดสำหรับการบริบาลแม่และทารก Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายวัชรพงศ์ เชี่ยววิทย์     นายสุนทร วิทูสุรพจน์ ภาคใต้

39 19p15s0098 ระบบการทำน้ำประปาอัตโนมัติรองรับการเข้าถึงข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ Android Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวปฐมพร พันทวี     นายทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล ภาคใต้

40 19p15s0100 ระบบควบคุมดูแลการบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ตสลัดจ์ ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวธัญญาลักษณ์ แซ่อึ้ง     นายทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล ภาคใต้

41 19p15s0108 แอพพลิเคชั่นจัดการข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิทยาลัยตาปี นายภาณุพงศ์ โอวรารินท์ นายภาคินัย วงศ์จิระศักดิ์   นางสาวนาตยา แก้ววิเชียร ภาคใต้

42 19p15s0109 ระบบบริหารการขนส่งสินค้าแบบยืดหยุ่นต่อข้อมูลแวดล้อม : ดีเฟล็กซ์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธนพร หนูวิลัย นายทรงยศ แมนประสาทกุล   นายสุธน แซ่ว่อง ภาคใต้

43 19p15s0110 แอร์เมสเสจ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายวงศกร เตโชอภิวัฒนกุล นายกัณฑ์เอนก หงส์จิตตินันท์   นายสุธน แซ่ว่อง ภาคใต้

44 19p15s0116 ระบบปิด-เปิดน้ำอัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวณัฐธิดา จรรยา นางสาวกันต์กมล หนููอุ่น นางสาวฟาติมา บุญประสพ นายณัฐพล บุญนำ ภาคใต้

45 19p15s0120 ระบบจัดการขยะเมืองอัจฉริยะ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชูวงศ์ สีตะพงศ์     นายธัชชัย เอ้งฉ้วน ภาคใต้

46 19p15s0127 ระบบค้นหาตำแหน่งสินค้าบนคลาวด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายปาฏิหาริย์ ขุนทองจันทร์ นายอวิรุทธิ์ รามนต์ นายสุรเชษฐ์ พุฒยืน นายณัฐพล บุญนำ ภาคใต้

47 19p21s0001 ครั้งหนึ่งยามมีชีวิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวธมลวรรณ คงเกลี้ยง ประกายดาว หอตระกูล พิชามญช์ สมใจ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด ภาคใต้

48 19p21s0064 ไขปริศนาเงาทมิฬ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายศุภชัย บุญเจริญ ด.ญ.ศิรินทร์ขวัญ แสนบุญศิริ   นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง ภาคใต้

49 19p21s0107 กล่องปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ด.ญ.พิมพ์ชนก อาชีวะสุข ด.ญ.ศิริลักษณ์ โสธานิตย์ ด.ช.อภิวัชน์ อินทอง นางสาวสุภิญญา อินทรเกิด ภาคใต้

50 19p21s0113 เกมแอพลิเคชั่นสำหรับบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เล่นเกมในด้านจริยธรรม (สกัล เซอร์แวนด์) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายรุจิภาส กาฬสุวรรณ นายอินทัช ยุวชิต นางสาวเพชรไพลิน นิลอุดมศักดิ์ นางสาวอาทิตยา นิตย์โชติ ภาคใต้

51 19p22s0005 ระบบร่างกายมนุษย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด.ญ.ชุติกาญจน์ เอ่งฉ้วน ด.ญ.อาลิตา หลำหง๊า ด.ญ.ณัฐสินี ศาสนโสภา นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด ภาคใต้

52 19p22s0006 กัมมันตภาพรังสี สมบัติที่เปลี่ยนได้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ด.ญ.สิริภักดิ์ มาวงศ์     นางสาวนริศรา บินเจ๊ะอาลี ภาคใต้

53 19p22s0007 เรื่องเซลล์เซลล์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ด.ญ.สิริกร มีลา ด.ญ.กนกวรรณ ไทยกลาง ด.ญ.พุทธธิดา สุภาสน นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด ภาคใต้

54 19p22s0016 ภาษาถิ่นแห่งเมืองไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นายนายณัฐกิตติ์ ยงประเดิม นายนายพุฒิพงศ์ พรหมยก นายนายรังสิมันตุ์ ดำทิพย์ นายนายอมรชัย ศรีสุวรรณ ภาคใต้

55 19p22s0030 มหัศจรรย์ภัยธรรมชาติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นางสาวฉัฐฐิมาภรณ์ ฉิมพงษ์ นางสาวชนาภัทร นาคพล นางสาวชลธิชา สีหาบง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ ภาคใต้

56 19p22s0032 ปลูกต้นความรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวนิธิพร ลาวพันธ์ นายนนทพัทธ์ ขันตี   นางสาวสุวิมล ซ้อนขำ ภาคใต้

57 19p22s0033 มหัศจรรย์ยุคจูราสสิค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นายอัธศิลป์ คีรีรัตน์ นางสาวจันทิมา พากเพียร นางสาวกาญจนา ประสาร นายอมรชัย ศรีสุวรรณ ภาคใต้

58 19p22s0034 การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นางสาวญาณิศา จงรักวิทย์ นางสาวกนกวรรณ ขวัญศรีสุทธิ์ นางสาวกนิษฐกานต์ บินหมูด นายอมรชัย ศรีสุวรรณ ภาคใต้

59 19p22s0035 แผนที่ลับสมอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นางสาวเก็จมณี บุญไทย นางสาวหทัยภัทร ซุ้นสั้น นางสาวสุกัญญา ภิรมย์พร นายอมรชัย ศรีสุวรรณ ภาคใต้

60 19p22s0044 สัตว์ป่าสงวน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นายอนุชิต บุญเชิด นายพัชรพล บุญรอด นางสาวน้ำฝน เพรชรัตน์ นายอมรชัย ศรีสุวรรณ ภาคใต้

61 19p22s0046 น้ำหมักชีวภาพ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นางสาวจิรัฐติกาล พุฒนวล นางสาวอภิชญา ชูปาน นางสาวสิรีธร ชีนะพันธ์ นายอมรชัย ศรีสุวรรณ ภาคใต้

62 19p22s0048 ในโลกดาราศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นางสาวปภาวี สะดี นายวรุตม์ มั่นชูพงศ์ นายภูริณัฐ หนูเหมือน นายนายอมรชัย ศรีสุวรรณ ภาคใต้

63 19p22s0061 การสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นางสาวรวิสรา หนูเพ็ง นางสาวศุภสุตา ช่วงสันเทียะ นางสาวพิมพ์ผกา แพะทอง นางสาวละออง เชื้อบ่อคา ภาคใต้

64 19p22s0063 อาหารเพื่อสุขภาพ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นางสาวสุทธิกานต์ หนูสม นางสาวชลธิชา อมรวิริยะนนท์ นางสาวณัฐศิกรณ์ อั้นซ้าย นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง ภาคใต้

65 19p22s0065 สติ้กเเมน เเลป โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายเพิ่มพูน บุญเอนก นายณัชพล จิตตาศิรินุวัตร นายกิติพัฒน์ อรัญญกูลกาญจน์ นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง ภาคใต้

66 19p22s0066 ภาษาใต้ง่ายนิดเดียว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายอดิศักดิ์ สุขขะ นางสาวจารวี เสือบุญทอง นายกรวิชญ์ เลาะหสราญ นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง ภาคใต้

67 19p22s0076 ภาษาพาเพลิน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นางสาวปานชนก ทองขำ นางสาวศิโรรัตน์ หมาดหยา นางสาวอาทิตญา สงสยม นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง ภาคใต้

68 19p22s0082 แอพพลิเคชันสอนภาษาใต้บนโทรศัพท์มือถือ(ระบบแอนดรอยด์) โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายอนุชิต รักษาพล นางสาวหฤทัย แซ่ฮั่น   นายธเนศ หาญใจ ภาคใต้

69 19p22s0089 โปรแกรมหาเลขนัยสำคัญและการเปลี่ยนหน่วย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัมมาน สันติ นายรุสลาน มาลินี   นายประสิทธิ์ สืบจักษะ ภาคใต้

70 19p22s0117 ตามรอยเท้าพ่อ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา นายสมาบัติ ชำนาญเวทย์ นายแทนไท สวัสดิโภชา นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล ภาคใต้

71 19p22s0122 นวดแผนไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายรัฐกรณ์ พัฒโน นายพันธุ์เลิศ โล่ห์ตระกูล   นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล ภาคใต้

72 19p23s0004 เกาะติดจภ. โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวจิรานี ตรีสัตย์ นางสาววริศรา ลุ่งกี่ นางสาวณิชาพัชร์ ศรีปัญญา นางสาวสุวิมล ซ้อนขำ ภาคใต้

73 19p23s0015 โปรแกรมแจ้งเตือนการบ้าน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายสุทธิรัก มัธยวีรเกียรติ นายธัญเทพ ศิริเยาว์วรรณ นายปภาณ ยิวสิว นางสาวสุวิมล ซ้อนขำ ภาคใต้

74 19p23s0020 ระบบเฝ้าระวังโรคลมแดด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม นายดุลยวัต นาคแก้ว นางสาวมณฑิรา ทองเเก้ว   นางสาวเตชินี ภิรมย์ ภาคใต้

75 19p23s0021 แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบนมือถือสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม(โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ) นางสาวทรรศนีย์ แก้วมณี นางสาวพรรษชล สุชาติพงศ์   นางสาวอาจารี นาโค ภาคใต้

76 19p23s0023 โปรแกรมการประมวลผลข้อมูลลมเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชาติศิริ รัตนะรัต นางสาวชรินพัชร ภู่ขจีตระกูล   นายสมพร ช่วยอารีย์ ภาคใต้

77 19p23s0047 กล้องวงจรปิดตรวจจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายธราเทพ แซ่ลิ่ม นายสรวิชญ์ ไชยวรรณ นายเดชธนา ปัตตะพัฒน์ นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล ภาคใต้

78 19p23s0069 ความพอดีในความพอเพียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นางสาวธัญญลักษณ์ วงศ์สุนทร     นางวรัญญา พันธุวงศ์ ภาคใต้

79 19p23s0071 โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์และประเมินการกัดเซาะชายฝั่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวอารียา มาหามะ นางสาวเกาซัร เจะนิ   นายสมพร ช่วยอารีย์ ภาคใต้

80 19p23s0077 สแกนเถอนะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นายอภิสิทธิ์ มะลิวัลย์     นางวรัญญา พันธุวงศ์ ภาคใต้

81 19p23s0079 ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นายวีระสิทธิ์ ชำนาญกิจ นางสาววฤชาดา ทองเทพ   นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนรา ภาคใต้

82 19p23s0102 มหาสมบัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นายรัชต นวลจันทร์ นายรัชชานนท์ วัฒนาพรินทร ด.ช.ธิติณัฏฐ์ อังสิริกุล นางสาวหทัยกานต์ ชิดเอื้อ ภาคใต้

83 19p23s0104 ระบบปฏิบัติการถังขยะเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายปริญญา ธรรมสิทธิ์บูรณ์ นายกันตวิชญ์ เจนพิทยา นายปภังกร รักษ์ศรี นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล ภาคใต้

84 19p23s0111 ระบบจัดการฐานข้อมูลห้องพยาบาลออลอีวา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายโชคชัย ฟ้ารุ่งสาง นายฐาปกรณ์ งานทวีกิจ นายศุภชัย ตันตินิติธรรม นางสุวิมล ซ้อนขำ ภาคใต้

85 19p23s0118 รถเข็นคนพิการอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายปธานิน คินิมาน นายภูริณัฐ เนตรวชิรกุล นายสัณห์พิชญ์ ซู นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล ภาคใต้

86 19p23s0119 พลังงานทดแทนจากพรม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายธนภณ สายจันทร์ นายพัชรพล จริงจิตร นายธีรภัทร แซ่ลิ่ม นายเจษฎา ประวาลปัทมกุล ภาคใต้

87 19p23s0124 ไม้เท้าอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี นายณัฏวัตร พัฒนพฤกษ์   นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล ภาคใต้

88 19p23s0125 ถังขยะแยกขยะอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายพัสกร สุขเกษม นายนันทิพัฒน์ พันธรักษ์ นายสุรวุฒิ ศรีเจริญ นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล ภาคใต้

89 19p31s0009 ระบบจำลองแบบกระจายสำหรับฝึกเขียนและทดสอบเกม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายเฉลิมชนม์ แซ่คู นายอรัญ คุณอารี นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง ผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ ภาคใต้

90 19p31s0028 โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพการรองรับผู้ใช้โปรโตคอลเฮชทีทีพี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายทศพล นวลช่วย นายพิสิฏฐ์ ทันศรี นายกิตติ อ่อนทอง นายวโรดม วีระพันธ์ ภาคใต้

91 19p33s0012 ระบบช่วยเหลือการค้นหาบุคคลสำหรับสมาร์ทซิตี้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายพนธกร เมฆินทรางกูร นายธนกร ภัทรภากร   ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ภาคใต้

92 19p33s0026 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายชยพล มาช่วย นายธนธรณ์ ซ้วนตั้น   นายกรกต สุวรรณรัตน์ ภาคใต้

93 19p33s0037 สมาร์ทออฟฟิศ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายเสกสรรค์ มั่นคง นายชาญชัย ชัยชาญ   นายกรกต สุวรรณรัตน์ ภาคใต้

94 19p33s0093 ระบบกันขโมย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวศิริมา พรหมอุบล     นายวโรดม วีระพันธ์ ภาคใต้

95 19p33s0106 โรงเพาะเห็ดฟางอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) ปลายพระยาวิทยาคม นางสาวพลอยไพลิน ถิ่นเขาต่อ นางสาวกันยารัตน์ นวนนุ่น   นางสาวเตชินี ภิรมย์ ภาคใต้

96 19p33s0123 สัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม นางสาวประภัสสร พันธ์แก้ว     นางสาวเตชินี ภิรมย์ ภาคใต้

97 19p34s0103 โปรแกรมเครื่องคิดเลขอัจฉริยะ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับพิชิตสอบเข้ามหาวิทยาลัย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ     นายอัดลี ดือราซอ ภาคใต้

98 19p34s0114 ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายภาณุวัฒน์ วิริยะศิริวัฒนะ     นายสาธิต อินทจักร์ ภาคใต้