กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันตก

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา ภาค

1 19p11w0013 เกมกลยุทธ์อำพรางเงา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายยุทธการ กมลนาวิน นายภูผา พิงตะคุ นายศุภกร ศิริพิน นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ภาคตะวันตก

2 19p11w0049 ฒ.ผู้เฒ่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวสุธร สนามชัย นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ภาคตะวันตก

3 19p11w0068 เกมจำลองการลงทุนการทำเกษตรยุคใหม่โดยอิงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลตลาดปัจจุบัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสิริวดี วิริยพงศ์ นางสาวเมทิกา วรรณวัตร์   นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ภาคตะวันตก

4 19p12w0011 การพัฒนาแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณจราจร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายอธิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์     นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ภาคตะวันตก

5 19p12w0024 ภัยอะเวย์: การจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายปวริศ คชรัตน์ นางสาวกันติยา ใจบุญธรรม นายพงศธรณ์ พินทุโยธิน นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ ภาคตะวันตก

6 19p12w0029 บัดดี้ล่าทรชน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวขวัญศจี สาทอง นางสาววริศรา คงวิทยานนท์ นางสาวภัทราพร พิพิธรัตน์ นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ ภาคตะวันตก

7 19p12w0034 นักพูดจำลอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวธนนันท์ ศิริยะพันธุ์ นางสาวณัฐชานันท์ ปั้นสวย นางสาววรลักษณ์ ชัยวิรัตนะ นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ ภาคตะวันตก

8 19p12w0035 ระบบห้องเรียนเขียนโปรแกรมแบบไม่ประสานเวลา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายนันทิพัฒน์ พลบดี นายชนะไชย พุทธรักษา นายธนเดช พัดทอง นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ ภาคตะวันตก

9 19p12w0040 ระบบส่งเสริมและฝึกฝนการออม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศิวกร พงษ์ชาญเดช นายเสฎนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย   นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาคตะวันตก

10 19p12w0045 ไฟด์เดอเรส โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวนภัสกร พิศาลายน นายจิระพันธ์ แซ่ลิ้ม นายณพกิตติ์ โรจนสิต นางสาวปวิตรา จิรวีรกูล ภาคตะวันตก

11 19p12w0051 การสร้างและพัฒนาเกม "พีลีเมนท์" เพื่อการเรียนรู้และช่วยจดจำตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวกุลวดี ปลั่งสมบัติ นางสาวภวพร เจียรพันธุ์ นายธนา พิทยานุกิจ นายดำรัส วงศ์สว่าง ภาคตะวันตก

12 19p12w0063 สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านสติปัญญาสำหรับเด็กประถมต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวนุชนาถ ภัสสรานนท์     นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ภาคตะวันตก

13 19p12w0065 เมล็ดพันธุ์แห่งความดี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวสุ ปาลีคุปต์ นายฆนัท คารมปราชญ์ นางสาวชาลิสา ไกรสมสุข นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ภาคตะวันตก

14 19p12w0069 การพัฒนาส่วนขยายของโปรแกรมเกรดเดอร์ด้วยการตรวจผังงานและแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายพันธวัฒน์ หุตะโชค     นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ภาคตะวันตก

15 19p12w0073 แอพพลิเคชั่นฝึกการใช้ตัวสะกดนิ้วมือไทยขั้นพื้นฐาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายพงศ์ภัค ชีวภัทร นางสาวปพิชญา แจ้งสนิท นายเศรษฐี ณ ระนอง นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ภาคตะวันตก

16 19p13w0005 เกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกายภาพบำบัด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายชนัตถ์ สินพิทักษ์กุล     นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ภาคตะวันตก

17 19p13w0020 โปรแกรมเอลเดอร์ไซส โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายพชร สมคิดเลิศ นางสาวพลอยพรรณ พรอนันต์ตระกูล นายหิรัญโชติ แสงหิรัญ นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ภาคตะวันตก

18 19p13w0067 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายอานนท์ หงษ์กลิ่น นางสาวเบญจพร อาชาทรง   นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ภาคตะวันตก

19 19p13w0070 การแปลงไฟล์ภาพเป็นอักษรเบรลล์และเสียง การแปลงไฟล์ภาพเป็นอักษรเบรลล์และเสียงพูด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายกฤษณ สมุทรกิตติคุณ นายศุภกร เสริมธนานันท์   นางสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ ภาคตะวันตก

20 19p13w0074 โปรแกรมช่วยบำบัดการพูดสำหรับคนไทยที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวิริทธิ์พล วงศ์เศรษฐวิทย์ นางสาวสิดาพร เจนจิรวงศ์ นางสาวรัตนาวดี หวังพลายเจริญ นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ ภาคตะวันตก

21 19p14w0030 การสร้างตัวละครเสมือนที่คล้ายคลึงกับผู้ใช้โดยใช้รูปถ่ายหน้าตรง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเมธา ลิมปิวรรณ     นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ภาคตะวันตก

22 19p14w0039 ซอฟท์แวร์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู็บริโภคจากระบบกล้องวงจรปิด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายภาณุวัชร์ บุญยะทรัพย์ นายณฐกร ธรรมสุวรรณ นายวริทธิ์ธร ฉัตรศรีวิเศษ นายอภิรักษ์ หุ่นหล่อ ภาคตะวันตก

23 19p14w0043 ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย บนพื้นฐานการแบ่งปันความลับ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นางสาวอมิทิตา พลาชีวะ นางสาวนาริสา ยีบากา   นางสาววรัญญา อรรถเสนา ภาคตะวันตก

24 19p14w0046 ส่องหุ้น:เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรวบรวม ประมวลผลข่าวสารอย่างชาญฉลาด และสร้างเครือข่ายสังคมในตลาดหลักทรัพย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายภูมิ เวทยากร นายพรพัฒน์ เพชรฉาย นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ ภาคตะวันตก

25 19p14w0054 ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายไพรัช กิจถาวรชัยสกุล นางสาวพีระพัชร์ พิมพ์สกุล นายณัฐพล ภูวบัณฑิตสิน นายโสภณ ผู้มีจรรยา ภาคตะวันตก

26 19p14w0055 เมดนาเซีย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ นางสาวสุภัสสรา วราศรัย นายศุภกร องค์ศรีตระกูล นางเจริญศรี มิตรภานนท์ ภาคตะวันตก

27 19p14w0056 ระบบแจ้งเตือนป้ายจราจร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวณัฐสุดา มาวัน นางสาวปัทมปาณี แสนกล้า นายเจษฎา สกุลสุรารักษ์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา ภาคตะวันตก

28 19p14w0057 การรู้จำวงจรไฟฟ้าที่วาดด้วยมือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวอัมพร เครือทอง นายภาคภูมิ ตีไชยรัมย์   นายโสภณ ผู้มีจรรยา ภาคตะวันตก

29 19p14w0059 ระบบควบคุมกล้องอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายศุภวิชญ์ อินทนาคม นายภาสกร วุฒิโชค นายวรวุฒิ แรมชื่น นายโสภณ ผู้มีจรรยา ภาคตะวันตก

30 19p14w0061 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนโดยใช้การรู้จำใบหน้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกมลชนก ศิริวาสนคุณ นางสาวพิชญาณี สุคนธา   นายโสภณ ผู้มีจรรยา ภาคตะวันตก

31 19p14w0062 หุ่นยนต์สำรวจอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายอรรถพล บุญวงษ์ นายอัครินทร์ อัครินทร์ นางสาวดารารัตน์ จำนงค์ฤทธิ์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา ภาคตะวันตก

32 19p14w0075 การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรของเครือข่ายโดยใช้ไฟล์ PCAP โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวไอริน วันแอเลาะ นางสาวฉัตรมณี สุขสุเมฆ นางสาวศิวพร บุญกัณฑ์ นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ ภาคตะวันตก

33 19p15w0015 อะแมซ ไบโอซายน์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิติยา ศรีเอม นายธาม ตรึงจิตวิลาส นางสาวดรัลพร สันติสวัสดิวงศ์ นายพัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ ภาคตะวันตก

34 19p15w0036 โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสำหรับสื่อสังคมของผู้ใช้ในระแวกเดียวกัน Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายชนาธาร ศรีสิทธิมงคล นายภวินท์ ตันโตทัย นายวชิรวิทย์ รู้กิจการพานิช นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ ภาคตะวันตก

35 19p15w0038 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อผ่านนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล นายภาณุพงศ์ มาตังครัตน์ นางสาวจันทกานต์ อริยดุริยางค์ นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาคตะวันตก

36 19p15w0050 เกมแอนดรอยสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและใช้การประเมินผลด้วยตนเอง Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววณิชชา จันทร์อำไพ นายนภัธ บ่อพลอย นายพงษ์พิชญ์ เพิ่มผลพัฒนา นางสาววรลักษณ์ วงษ์เอก ภาคตะวันตก

37 19p15w0072 แอปไวเซอร์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายณัฐวิชช์ โรจน์เจริญปรีดา นายภาคภูมิ ขำทวีพรหม นางสาวโชติรส ปรมีศณาภรณ์ นายอภิรักษ์ หุ่นหล่อ ภาคตะวันตก

38 19p21w0003 สุดสาครเกมส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวณิชฌาภัทร จันทรศิริเกียรติ นางสาวดนิตา มณีวงศ์ นางสาวจีราภรณ์ ศรีวุฒิศาสตร์ นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร ภาคตะวันตก

39 19p21w0018 ลองผิดลองถูก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี     นายพุทธพงศ์ รัตนอำพร ภาคตะวันตก

40 19p21w0019 โดดยิงสะท้านฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายธราธร หวังธรรมมั่ง นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล นายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ ภาคตะวันตก

41 19p22w0031 เดอะ ดาร์ก เวิลด์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นายอนาวิล ฤกษ์ทวีสุข นายธนวัฒน์ ธนัทนิธิกร นายอภิสิทธิ์ อนันสุข นางสาวบำรุง แจ้งจิตร ภาคตะวันตก

42 19p22w0037 เกมพัฒนาทักษะการคำนวณเบื้องต้น โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธุวานนท์ คนใจบุญ นายธรรศพล ทัพถาวร นายพิชเญศ อุดมศรีโยธิน นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ ภาคตะวันตก

43 19p22w0042 นักสืบพันธุกรรมปี2 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ด.ช.บัญชา เพียงนั้น     นางสาวบำรุง แจ้งจิตร ภาคตะวันตก

44 19p22w0044 อัศวินสายฟ้า ปี2 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ด.ช.จิรพัฒน์ ว่องประเสริฐ     นางสาวบำรุง แจ้งจิตร ภาคตะวันตก

45 19p23w0001 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล นายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ นางสาวเพชรประกาย ศิริเผ่าสุวรรณกุล นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ ภาคตะวันตก

46 19p23w0002 โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้งอัจฉริยะด้วยสมองกล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งโรจน์ นายภัทรภณ พรสมบูรณ์ศิริ นางสาวณัฐชย์วรดา ฐิติรัตนานนท์ นางดุจดาว ผ่องใส ภาคตะวันตก

47 19p23w0006 จีเนียสลี่โอเทลโลเอไอ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายธีรพงษ์ เอี่ยมอาษา นายทวีทรัพย์ สิริพัชรกุล นายณภัทร บุญอำไพไชยกุล นายจุงกิ ทสึทสึมิ ภาคตะวันตก

48 19p23w0007 สมาร์ทไลท์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายปณิธาน พัฒน์ทวีกิจ นายกฤษณพงศ์ อ่ำจิ๋ว นางจิรวัฒน์ แทนบุญ นางดุจดาว ผ่องใส ภาคตะวันตก

49 19p23w0012 ผู้จัดการด้านอาหาร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นายปรัชญา ประภาวัต นายประกาศิต ควรเมตตา นายหิรัณยการ โตใหญ่ นางวรายุภัสร์ ปานอำพันธ์ ภาคตะวันตก

50 19p23w0014 แอพพลิเคชั่นตรวจนับจำนวนโคโลนีอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศุภฤกษ์ เหลืองชัยพัฒนา นางสาวชัสมา ตาสาย   นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ ภาคตะวันตก

51 19p23w0016 สะกิด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณลงกรณ์ บุญเจริญ     นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ ภาคตะวันตก

52 19p23w0032 ตัวฉันกับนวนิยาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายนวปฎล จันทร์เพ็ง     นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ ภาคตะวันตก

53 19p23w0047 การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ นายชนะโชค สิริพรพิสุทธิ์ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเหลืองตระกูล นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ภาคตะวันตก

54 19p23w0060 โปรแกรมทำนายส่วนสูงและน้ำหนักจากเสียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายอานนท์ มั่นคง นายภูมิภพ สุวรรณาภิชาติ นายสาริศ ธนาโสภณ นางศิริพร ศักดิบุญญารัตน์ ภาคตะวันตก

55 19p31w0009 เครื่องมือทดสอบเจาะระบบสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายภูริภัทร อัครสิริวงศ์ นายสิรวิชญ์ ชัยศาสตร์ นายสิรวิชญ์ โชติวทัญญู นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ ภาคตะวันตก

56 19p33w0026 ของเล่นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี RFID และ IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวธันยพร กุลณะ นายภนลักษมณ์ พลายแก้ว นายศุภกฤต กิติวกูล นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ ภาคตะวันตก

57 19p34w0010 ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับให้บริการปฏิสัมพันธ์ทางแอปพลิเคชัน การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภัคพล พงษ์ทวี     นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ภาคตะวันตก

58 19p34w0021 ระบบการคัดเลือกรูปภาพอัตโนมัติจากการรู้จำใบหน้า การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวรัฐฐา สิริสุขะ นางสาวมณีรัตน์ ต่วนเครือ   นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ ภาคตะวันตก

59 19p34w0025 การสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้อง Kinect การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล นางสาวสโรชา โชควิวัฒน นางสาววิภาดา เด่นดี นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ภาคตะวันตก

60 19p34w0041 เล่นป่ะ? เดี๋ยวนับให้ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายกฤษดา ดวงมาลา นายกิตติคุณ วิทยาภาสิทธิ์   นางสาวปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร ภาคตะวันตก

61 19p34w0048 ระบบจำแนกโครงสร้างอัตถภาคในบทคัดย่อเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวณฤทัย เหล่าวัฒนชัย     นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ภาคตะวันตก