กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคกลาง

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 19p11c0440 Ouiz Ouest Go แอปพลิเคชันเกมตอบคำถามนอกห้องเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศรัณย์ อินทโกสุม นายสุชาติ อินทร์แย้ม นายสุวิทย์ อินทร์แย้ม นางสาวนภัสกร ก้ำตระกูล ภาคกลาง

2 19p11c0468 ควิ้นเทนเซ้นส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอดธง รอดแก้ว นายจิรายุ รอดงาม นายอรรถพล คำภักดี   ภาคกลาง

3 19p11c0536 ท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายอภิชาติ คำปลิว นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ นายนฤเบศร์ ตั้งต้นเจริญ นายปฐมพงศ์ พุ่มเทียน ภาคกลาง

4 19p12c0280 การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Parallax Scrolling กรณีศึกษาเรื่อง ผักออแกนิก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ นายประวิทย์ สร้อยเสนา   ภาคกลาง

5 19p12c0326 แบบจำลองจุดฝังเข็มเพื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางกิตติยา พูนศิลป์ นายธีรภาพ ศรีแสนสุข     ภาคกลาง

6 19p12c0392 ซีซาร์บอท : หุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาการคิดแบบมีตรรกะสำหรับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ นายกรกต พงศ์ธนิศร   ภาคกลาง

7 19p12c0416 เคมิสเรสซิปี - ทดลองเคมีใกล้ตัวร่วมกันด้วยเทคโนโลยีออกเมนต์เรียลลิตี้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ นายชานิวัฒน์ แสงไชย นางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย ภาคกลาง

8 19p13c0384 HitAlert: ระบบแจ้งเตือนการชนสาหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายธนวิชญ์ ประสงค์พงษ์ชัย นายภัทรเศก จิรบวรวิสุทธิ์ นายณัฐนัย อมรเทวภัทร ภาคกลาง

9 19p13c0394 ระบบการวิเคราะห์ทำนายผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังและแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสมรายบุคคลโดยใช้แมชชีน เลิร์นนิ่ง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ธีรณี อจลากุล นายกฤติพงศ์ กาญจนพิบูลย์ นายอินทัช คุณากรธรรม นายศรัณย์ เขียวขจี ภาคกลาง

10 19p13c0450 โปรแกรมตรวจสอบการทรงตัว โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายธิติ เถื่อนอาราม นายเทอดพงษ์ ศรีหงษ์ทอง นายธนพนธ์ อรรถรัตนศักดิ์ ภาคกลาง

11 19p13c0514 การบำบัดแบบมิเรอร์เทอราพีด้วยเทคโนโลยีความเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นายณัฐพัฒน์ จันทร์งาม นางสาวพลอยลดา ดิษฐ์เจริญ   ภาคกลาง

12 19p14c0248 พาสไวร์ : การใช้มาสเตอร์พาสเวิร์ดแบบรูปภาพในพาสเวิร์ดเมเนเจอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ นายณัฐพล นิลเต่า นายปฐมพงษ์ ประสมสิงห์ นายณัฐเศรษฐ ธีรวัฒนานนท์ ภาคกลาง

13 19p14c0426 ระบบวิเคราะห์ตีความและสรุปความหัวข้อสำคัญจากรีวิวร้านอาหารภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ นายณพล เมฆาวุฒิกุล นายกีรติ ธนกิจเจริญพัฒน์   ภาคกลาง

14 19p14c0444 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมจากภาพถ่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายพีรณัฐ ทวีชลพิสิฐ นายปัถย์ เทียนทองดี นายธนัท ลัพธวรรณ์ ภาคกลาง

15 19p14c0490 แพลตฟอร์มสำหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเครื่องสถานะจำกัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปริยกร ปุสวิโร นางสาวธันยกร เบญจพรหมผดุง นายไชยณรงค์ ทุมาถา นายนันทิพัฒน์ นาคทอง ภาคกลาง

16 19p15c0239 ระบบค้นหาตำแหน่งผู้ประสบภัยด้วยสมาร์ทโฟนโดยปราศจากกระบบโทรคมนาคม Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายพัชรพล จอกสมุทร นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล นายชยพล ไชยมงคลนิมิต ภาคกลาง

17 19p15c0486 แอปพลิเคชั่นช่วยวางแผนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้พิการ และนักท่องเที่ยว Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นายพิชัย สิวะวัฒน์ นางสาวธาราทิพย์ มาลัยมาลย์ นายต้นสาย สิงห์กังวาน ภาคกลาง

18 19p15c0529 ไอแคร์ยู Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชนินทร ้เฉลิมสุข นาย มานิต ฉลภิญโญ นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากร นายเกรียงไกร เซี่ยงวงษ์ ภาคกลาง

19 19p21c0101 ฟลิป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายวิชัย สีสุด นายสรวิศ ลิมปนิิธิวัฒน์ นายพุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล ภาคกลาง

20 19p21c0102 ชะชะช่า หรรษางานวัด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์ นางสาวบุญภัทร บุญแสง ภาคกลาง

21 19p21c0135 The Anamnesis โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม นายอมรินทร์ อำพลพงษ์ นางสาววิมลมาน จงสถิตย์วัฒนา นางสาวใจพิจิตร อภิชาตกุล นางสาวณิชารีย์ เจริญรัตน์ ภาคกลาง

22 19p21c0289 เป็นหนึ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ ภาคกลาง

23 19p22c0111 ฝึกคิดประดิษฐ์โค้ด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายฐาปนนท์ สดงาม นายธนวัฒน์ จิตอุทัย   ภาคกลาง

24 19p22c0115 สมการสร้างโลก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวปูริดา พงศ์สุนทรสถิต นายพีรศุ แก้วมะณี นางสาวธัญกร นาคทอง ภาคกลาง

25 19p22c0153 ออกเสียงสำเนียงภาษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา ด.ญ.ศิริยากร พุ่มขจร ด.ญ.เพ็ญพันธ์ ภาคีทรง ด.ญ.เมธาพร สุขก้อน ภาคกลาง

26 19p22c0286 เจ็ดเห็ดมหัศจรรย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายณฐกร ศรีเรืองพันธ์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ นางสาวปุณยภา วัฒนะโอฬาร ด.ญ.ศิริพักตร์ชา เวชกามา ภาคกลาง

27 19p22c0294 กำเนิดเจ้าเรขาคณิต โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวธนาภรณ์ สิทธิกรเมธากุล ภาคกลาง

28 19p23c0478 แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ Physical Web ที่รองรับการใช้งานในปริมาณมาก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางธันยธร ตวงวาสนา นายภูมิปรินทร์ มะโน นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์   ภาคกลาง

29 19p32c0284 การหาตำแหน่งและการรู้จำข้อความในภาพถ่าย BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุติเมษฎ์ ศรีนิลทา นางสาวสุชานันท์ อินทนนท์ นางสาววรัญญา กิจประไพอำพล นายสุชาครีย์ ชาติพจน์ ภาคกลาง

30 19p32c0322 ระบบค้นหาตำแหน่งและรู้จำตัวอักษรในภาพถ่ายนักวิ่งเพื่อการค้นหาภาพตามหมายเลขประจำตัว BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอนันตพัฒน์ อนันตชัย นายวณัฐพงศ์ เชาวน์รัตนะ นางสาวจุฑาทิพย์ บุญเฉื่อย   ภาคกลาง

31 19p32c0327 ระบบรู้จำหมายเลขนักวิ่งจากภาพถ่าย โดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์     ภาคกลาง

32 19p33c0293 การพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายณัฐพล ธนเชวงสกุล นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก นายปรีชา โคตะพัฒน์   ภาคกลาง

33 19p33c0411 แพลตฟอร์ม สำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง เพื่อการประยุต์ใช้ทางสาธารณสุข โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ นายพสธร สุวรรณศรี นายภาสกร จันทรมหา นายคเณศ เขมิกานิธิ ภาคกลาง

34 19p33c0485 ของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นางสาวภาดา โพธิ์สอาด     ภาคกลาง

35 19p34c0380 การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายณัฐพล รักษ์รัชตกุล นายณัฐวัฒน์ ประดุจเดชา นายพงศธร โชติพันธุ์วิทยากุล ภาคกลาง

36 19p34c0395 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับการอ่านภาพถ่ายนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นเสียงพูดภาษาไทย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายณัฐภัทร บุญประคอง นางสาวพัชริดา พัดพาดี นางสาวมินตรา นานคงแนบ ภาคกลาง

37 19p34c0414 แพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมและแบ่งปันความรู้ โดยวิธีการประมวลผลข้อความและดึงองค์ความรู้จากเอกสาร การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจฉลากุล นายศุภณัฐ ทัตตินาพานิช นายิอินทัช แสงกระจ่าง นายปุญญพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ภาคกลาง

38 19p34c0526 การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคัดแยกผลไม้โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่เสียง การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจุมพล พลวิชัย นายภัทรพงศ์ แดงจินดา นายธานินทร์ ศรีไทย นางสาวปัณชญา ศิริพานทอง ภาคกลาง

39 19p11c0162 เครื่องสร้างดนตรีแบบตอบสนองกับท่าทางผู้ใช้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สันติธรรม พรหมอ่อน นายบัญญวัต แก้วเสมอ นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ   ภาคกลาง

40 19p11c0277 เกมพัซเซิลบนสมาร์ทโฟนที่มีระบบเปลี่ยนสภาพฉากด้วยการสร้างแสงและเงา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายฉินนรณ ชัยรัตนาวรรณ นายภวณัฐ สัตโกวิท นายธีรวิทย์ ชุนพิพัฒน์ ภาคกลาง

41 19p11c0366 ล่าสมบัติกันเถอะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางราชวดี ศิลาพันธ์ นายณัฐวุฒิ ขวดปลอด นายนิติ บือสาแม นายวรรธนัย เหลือลมัย ภาคกลาง

42 19p11c0435 แฟนตาซีแลนด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอดธง รอดแก้ว นายกันตพัฒน์ ฐิติธนภูรีนนท์ นางสาวจุฑามาศ งามสงวนประภา   ภาคกลาง

43 19p11c0467 Outland โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอดธง รอดแก้ว นายพุทธิเมฆ เทอดจิตไพศาล นายปวีร์ ขยันกิจกุล   ภาคกลาง

44 19p12c0208 แบบจำลองทางไฟฟ้าสถิตในระบบสองมิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นายชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ นายสมรัฐ กนกสิริรัตน์     ภาคกลาง

45 19p12c0225 การพัฒนาระบบช่วยในการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศรัณย์ อินทโกสุม นายนฤนาถ วุฒิอนันต์ชัย นายปารณัท สิริสุนทรวงศ์ นายพิสิฐพงศ์ เลิศประภาพงศ์ ภาคกลาง

46 19p12c0279 บล็อคของเล่นส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายไพบูลย์ เจริญแสงประทีป นายศุภกร ธารอุไรกุล นายศวีระ งามกมลสุข ภาคกลาง

47 19p12c0281 ระบบฝึกการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีสำหรับสัตวแพทย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) สุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายณภัทร แก้วจันทร์ นายสาริน พรเกษม   ภาคกลาง

48 19p12c0390 แอพพลิเคชั่นระบบจำลองการสำรวจอวกาศเพื่อการศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยพร ใจแก้ว นายปัณพิกรณ์ รัตนวิโรจน์กุล นายปฐวัฒน์ วาทะกุล นายกิตติพัฒน์ พรหมดิเรก ภาคกลาง

49 19p12c0417 ระบบการเรียนรู้ภาษา SQL แบบตอบโต้และการให้คะแนนอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช นายธนกฤต จุลวานิช นายธนทรัพย์ เพิ่มพูล   ภาคกลาง

50 19p12c0443 แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปริยกร ปุสวิโร นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์โชติช่วง นายทัศน์พล เรืองกิจรัตนกุล   ภาคกลาง

51 19p12c0445 สื่อการเรียนรู้แอนิเมชั่นสามมิติกฎหมายจราจรและการขอใบอนญุาตขับขี่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายเสถียร จันทร์ปลา นายนนทกานต์ มากพูล     ภาคกลาง

52 19p12c0460 บีเวอร์บริดจี้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ นางสาวรสิตา วัฒนสิริ นางสาวปานชนก ชมชื่น ภาคกลาง

53 19p13c0250 ระบบติดตามอารมณ์และเฝ้าระวังสัญญาณชีพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พิกุลเเก้ว ตังติสานนท์ นางสาวพลชา ฟักสุวรรณ นางสาวฐิตินันท์ ศิระมานะกุล นางสาวณัฐสิมา นครกัณฑ์ ภาคกลาง

54 19p13c0264 ระบบจับคู่ระหว่างผู้ป่วยและจิตอาสาอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ นายทวีสินทร์ วงษ์ปิ่นแก้ว     ภาคกลาง

55 19p13c0287 แอพพลิเคชั่นที่จะปรับเสียงให้ตรงกับบุคลิกภาพของผู้ที่มีปัญหาในการออกเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวชัญญา ปฐมธนสาร นางสาวกนกวรรณ รัตนประภา   ภาคกลาง

56 19p13c0307 โปรแกรมชุดตรวจการบิดหมุนของขาด้วยท่าย่อยืด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายสุทธิศักดิ์ ไทยประดิษฐ์ นายปิยพล สันติกันต์   ภาคกลาง

57 19p13c0363 อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และวิเคราะห์ เพื่อแปลภาษามือไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นางสาวรุจิรา จิตรเจริญพร นางสาวภัทราพร เสนาจักร์ นายไม้ไฑ ดะห์ลัน ภาคกลาง

58 19p13c0375 แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางธนิศา นุ่มนนท์ นายเธียรศักดิ์ พลาดิศัยเลิศ นายธนวรรธน์ คชเสนี   ภาคกลาง

59 19p13c0408 ระบบอำนวยความสะดวกการตรวจร่างกายและจ่ายยา เพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายเอื้อพงศ์ ใยเจริญ นายพงษ์พิชญ์ สิมณี นายกฤษกร ลาศรี นายยุทธนา บุนนาค ภาคกลาง

60 19p13c0522 ระบบไม้เท้าตรวจจับสิ่งกีดขว้างเพื่อผู้พิการทางสายตาและแอพพลิเคชั่นติดตาม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นางสาวจารุวรรณ ทองใบ ทองใบ     ภาคกลาง

61 19p14c0238 BUlar Cell โซลาร์เซลล์อัจฉริยะเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกรียงไกร ลิ่มทอง นางสาวจิราธิป ธนาเกียรติภิญโญ นางสาวปารวตี ภักดิ์ศรีพันธ์ นายยศพล ปัดสำราญ ภาคกลาง

62 19p14c0252 ส่วนต่อขยายของ 3D Slicer เพื่อแสดงเนื้องอกในช่องท้องสุนัข โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) สุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายวรวิช พีระพลชัยกุล นางสาวจิราวรรณ ฉกาจธรรม   ภาคกลาง

63 19p14c0265 แอปพลิเคชันเพื่อการค้นหาสุนัขสูญหายและรับเลี้ยงสุนัขไร้บ้าน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายภคิน บุญชูพิรัชย์ นางสาวศิริพร กาญจนไพรจิตร์   ภาคกลาง

64 19p14c0382 วิเคราะห์อารมณ์จากข้อมูลข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบัณฑิต ฐานะโสภณ นายณัฐวุฒิ สำเร็จ นายจิระวิน บูรณะพาณิชย์กิจ   ภาคกลาง

65 19p14c0388 การวิเคราะห์ความนิยมทางธุรกิจจากทวิตเตอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางพรฤดี เนติโสภากุล นางสาวปาจรีย์ ใยสวัสดิ์ นางสาวสุกัลยา เลิศศรี   ภาคกลาง

66 19p14c0389 การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการจำแนกและคัดเลือกแขนงวิชาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบัณฑิต ฐานะโสภณ นางสาวจิราภา เลาหะวรนันท์ นายรชต ลิ้มสุทธิวันภูมิ   ภาคกลาง

67 19p14c0420 ระบบตรวจจับการนั่งเพื่อสุขภาพด้วยการรู้จำท่าทางสำหรับโรคออฟฟิศซิมโดรม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายทศพล บ้านคลองสี่ นายกิตตินันท์ ผ่องสุขใจ นายศรัณย์ แก้วนาง นายสราวุธ ทันสมัย ภาคกลาง

68 19p14c0433 ระบบวิเคราะห์และจัดประเภทเว็บไซต์ภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพีรพล เวทีกูล นางสาวกรชนก จิรเวศยกุล นายเวศวรุศ งามดำรงเกียรติ   ภาคกลาง

69 19p15c0220 โปรแกรมประยุกต์ด้วยเสียงอัจฉริยะเพื่อการขับรถ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายนัยประการ นครเขตต์ นายรฐพงศ์ รักษาสุข   ภาคกลาง

70 19p15c0272 แอพพลิเคชั่นการวางแผนทางการเงินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พิกุลแก้ว ตังติสานนท์ นางสาวศุทธินี แก้วก่า นางสาววิภากมล มีแสง นางสาวพัชมณฑ์ มั่นคงจรัสพงศ์ ภาคกลาง

71 19p15c0396 สตอรี่ สนูปเปอร์: โมบายแอพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบ วิเคราะห์ แสดงผลความนิยม และความจริงของโพสบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายพีรพล พัชรวัฒน์ นายณภัทร พรเชนศวรพงศ์   ภาคกลาง

72 19p15c0469 สุขอยู่หนใด Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายจักรพันธ์ ตู้ธนบัตร นายธนาคาร คลังเกษม นางสาวทวินันท์ กมลเพ็ชร์ ภาคกลาง

73 19p15c0479 คอร์ดเทวะ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายเมธีธัช กิจพินิจ นายสังสรรค์ สถิตพิมพา นายวิรุฬห์ บุญชัยสิริพร ภาคกลาง

74 19p15c0511 เจอร์นี่ไวซ์ : แอปพลิเคชั่นสำรับการวางแผนการท่องเที่ยวอัจฉริยะ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายเมธัส นาคเสนีย์ นายพิตรพิบูล ลิ้มหลี   ภาคกลาง

75 19p21c0123 เรื่องลึกปริศนาลับ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายรุ่งวิกรัย พยัคฆานุวัตร์ นายสิรภพ รุกขฃาติ นายวิศรุต วงษ์ปาน ภาคกลาง

76 19p22c0103 มหัศจรรย์กำเนิดโลก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวอรนภา งามขำ นางสาวกิติมา เซนไล้ นางสาวรุ่งทิวา รัศมี ภาคกลาง

77 19p22c0116 มหานครซ่อนความรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวพรสวรรค์ วารินทร์     ภาคกลาง

78 19p22c0348 ศัพท์ด่วน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ ด.ช.กิตติพัฒน์ บัวลอยลม ด.ช.ปุญญพัฒน์ จันทร์วงษ์ ด.ช.พศวีร์ แสงน้ำ ภาคกลาง

79 19p22c0448 ทำร้ายคนปัญญาอ่อนเท่ากับทำร้ายตัวคูณเอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ นางรุ่งทิวา สุขอนันต์ นายมงคล นุ่มจำนงค์ นายสมภพ มูลเตี้ย   ภาคกลาง

80 19p23c0205 แอพแจ้งเตือนการกินยาและนัดหมอด้วยรูปภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวเนื้อแพร ดวงศรี นางสาวศิรดาพร วัยธรรม นางสาวชญากานต์ หรรษคุณาชัย ภาคกลาง

81 19p23c0226 โปรแกรมเพื่อช่วยเหลือการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวนรีกานต์ ยันต์มงคล นางสาวธัญชนก จิรชัยรัตนสิน นางสาวณิชกานต์ พูลแก้ว ภาคกลาง

82 19p23c0243 ขุ่นแม่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นายวิชัย สีสุด นายวาริช บุญสนอง นายพรลภัส สุนทรเรืองศิริ นายธัญเทพ อมรนารา ภาคกลาง

83 19p33c0335 ระบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการวิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายชุติพนธ์ คงสมพรต     ภาคกลาง

84 19p33c0383 มหัศจรรย์กระจกอัจฉริยะภายในบ้าน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวมนต์ลักณ์ อุดมมั่นถาวร นางสาววรัญญา ลีลาโศภิน นางสาวอัญชลีพร กวยประเสริฐ ภาคกลาง

85 19p33c0503 กระถางกู้โลก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุรพนธ์ ตุ้มนาค นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นางสาวอธิชา ธรรมกุล นางสาวภัทรภร ปัญญา ภาคกลาง

86 19p34c0309 การวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นเพื่อการจัดอันดับโรงแรม การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภควรรณ ปักษี นางสาวนิสาชล หยาง นางสาววิลาสินี เอกพงศ์พันธุ์   ภาคกลาง