กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันออก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 19p11e0039 เดอะ ดิสแซพเพียร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายณัฎฐนันท์ พรมพันใจ นายปัณณวัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ นายสุทธิรักษ์ ธนชัยวัฒน์ ภาคตะวันออก

2 19p11e0043 สังเวียนลูกข่าง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายกวีรัตน์ ทองโชติฉัตร นายสุรศักดิ์ รอดแป้น นายธนวัฒน์ อินทร์เจริญ ภาคตะวันออก

3 19p11e0054 ลูกบอลเค้ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายศุภสิทธิ์ วงค์คำจันทร์ นายอัครชัย มะราช นางสาวพัชฌา บุหรี่ทอง ภาคตะวันออก

4 19p11e0055 การผจญภัยของเต้ย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายวิทวัส ชาวสวน นายนรากร ยุงหนู นายชวัลวิทย์ จิรมงคลสกุล ภาคตะวันออก

5 19p11e0063 ริค ตุลาการทมิฬ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธ์ุ นายปกรณ์ ประเสริฐประศาสน์ นายวัฒนพงษ์ ทาหอม   ภาคตะวันออก

6 19p11e0152 จักรยานผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายสุรวุฒิ แผลวมัจฉะ นายสันติภาพ ระโหฐาน นายสัตตดารา แย้มสงค์ ภาคตะวันออก

7 19p12e0044 ส่องภายใน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี นายวสันต์ ศรีบัว นายปัณณวัฒน์ อารีชาติ นางสาวฌาณุมาศ เกียมา นางสาวฐิตินันท์ วิเชียรพงษ์ ภาคตะวันออก

8 19p12e0056 ชีวิตของเพื่อนร่วมโลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายจุลนที สีสายชล นายโชคอุดม ดุรงค์รัตน์ นายศุภชัย บุตรดี นายศุภวัส ฉัตรเงิน ภาคตะวันออก

9 19p12e0058 มหัศจรรย์อวัยวะภายใน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)ชลบุรี นางสาวเอ็นดู ชาญชิต นางสาวอัชรีพร จันทนา นางสาวนัฐธกมล โถธรรม นางสาวภัชราภรณ์ แพงสาร ภาคตะวันออก

10 19p12e0116 เกมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวบีสุดา ดาวเรือง นางสาวณัชชากร ผรณจินดา นางสาวจริยาภา จันทร์กลั่น
ภาคตะวันออก

11 19p13e0008 เครื่องช่วยเตือนผู้พิการทางการได้ยิน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เวอร์ชั่น 2 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี วิชญา รุ่นสุวรรณ์ นายวรวงศ์ คูณหอม นายสุริยันต์ บุญชุ่ม   ภาคตะวันออก

12 19p14e0007 ตู้ส้มตำอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี วิชญา รุ่นสุวรรณ์ นางสาวนิภารัตน์ ถำชัยภูมิ นางสาวประภาพร อ้นชาลี   ภาคตะวันออก

13 19p14e0134 ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืช : กรณีศึกษาแบบไฮโดรโปนิกส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นายสกุลชาย สารมาศ นายอภิสิทธิ์ กิดาการไกล นายรชต สันธิศิริ   ภาคตะวันออก

14 19p15e0045 พยาบาลสัตว์เลี้ยง Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นายธีรภัทร ฉัตรเงิน นายสุริยสิทธิ์ เขียนชื่น นายธีรภัทร จั่นเจริญ ภาคตะวันออก

15 19p15e0046 นำทางหาเธอ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี นางสาวนาตยา สมบูรณ์กุล นายวิวรรธน์ ตุลยวัตวรกุล นางสาวกัลยารัตน์ วิลาศ นายพลวัต จิตจาชโล ภาคตะวันออก

16 19p15e0048 บัดดี้บลัด Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นายธนาธร กองดวง นางสาวศศิกานต์ ลอยประโคน นายธนุพงษ์ ช้างนิล ภาคตะวันออก

17 19p15e0057 “มอเดิร์นไลท์ คาเฟ่”แอพพลิเคชั่นช่วยจัดการร้านคาเฟ่เบเกอรี่แบบสำเร็จรูปโดยประยุกต์ใช้ QR Code Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนพเก้า ทองใบ นายทิวา บุญมา นายศราวุฒิ สินธุชัย   ภาคตะวันออก

18 19p15e0122 เเอปพลิเคชั่นเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายปุณณะ ยศปัญญา นายธวัชชัย จอมจินดารัตน์ นางสาวพิชญ์ภัทร์ อิศรางกูร   ภาคตะวันออก

19 19p15e0147 WinQuick โมบายล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียกใช้บริการรถรับจ้างในท้องถิ่น Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายภานุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นายปฏิพล หงษ์เจริญ นายธนะชัย กวีไชยพันธ์ ภาคตะวันออก

20 19p21e0016 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณภัทร นุเจิ้น นายเตชิต จันผกา นายธนพต เพ็ชรไทย ภาคตะวันออก

21 19p21e0017 คืนป่วนก๊วนจับสัตว์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายจิรทีปต์ ภักดีงาม นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ นายธนวิชญ์ ตันเต็ง ภาคตะวันออก

22 19p21e0100 จิตวิญญาณแห่งกระดาษ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายปฏิพัทธ์ ปัญญายิ่ง นางสาวพริมา เอื้อธนาภา นางสาวภูริชญา ประเสริฐ ภาคตะวันออก

23 19p22e0019 ความลับฟัน ปันความรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวธนารีย์ เลาหะพฤฒิสาร นางสาวธันยพร งามเสงี่ยม นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์ ภาคตะวันออก

24 19p22e0030 ยุคแห่งคณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายอรรถนนท์ อู๋สูงเนิน นางสาวธนันญ์กรณ์ จิตรวิโรจน์ นายยศภัทร ปาณัฐโยธิน ภาคตะวันออก

25 19p22e0047 หรรษา มหานคร โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธิษตยา บุญรัตนกุล นางสาวสุญาดา สินอนันต์ นายจักราวัฒน์ วรโรจนศิริ ภาคตะวันออก

26 19p22e0077 เตือนภัยไขมันจอมวายร้าย! โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวญานิกา ชาญรอบรู้ นายชินพัฒน์ เทาทองสุข นางสาวศาธิตา อินทรโชติ ภาคตะวันออก

27 19p23e0035 หุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สรั่ว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" นางณีรนุช สารกาล นายอภิสิทธิ์ รูปสม ด.ญ.ไพลิน ภู่ทอง นางสาวจิราวรรณ ภู่ผึ่ง ภาคตะวันออก

28 19p23e0049 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย raspberry Pi โดยอาศัยหลักการตรวจวิเคราะห์ใบหน้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร ด.ช.เนติพัฒน์ สุกใส ด.ช.ศิรหิรัณย์ ดำรงธวัชเกษม   ภาคตะวันออก

29 19p23e0103 การพัฒนารูปแบบมุมมองโดยใช้โมเดล 3 มิติและวีดีโอมุมสูงจากโดรน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางยุภาพร เปรมกมล นางสาวณศิสรณ์ ฉายอรุณกุลรัตน์ นายภาณุพงศ์ กัลยาสนธิ นางสาวศิริวรรณ กุลละวณิชย์ ภาคตะวันออก

30 19p33e0053 ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นายวัยวัฒน์ เพลัมพิทักษ์ นายสนธยา นงนุช นายนราพล เวชกามา   ภาคตะวันออก

31 19p33e0110 การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนิติการ นาคเจือทอง นางสาวชนกพร หรุ่มคำ นางสาวธิติมา ทับทอง   ภาคตะวันออก

32 19p33e0111 ตู้ปลูกผักเคลื่อนที่อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวขนิษฐา นามี นายชุมพล คำจุมพล นายวิฑูรย์ พิมพ์ศิริ   ภาคตะวันออก

33 19p33e0113 การประยกต์ใช้ IOT กับ ตู้เย็น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายอนิราช มิ่งขวัญ นายฉัตรชัย ประเสริฐดี นายปฏิภาณ เปี่ยมสุข   ภาคตะวันออก

34 19p34e0090 วินเซนท์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล นายธนบดี บุญนุช นายศิลปิน นารถศิลป์ นายพิชญุตม์ กิตติศรีไสว ภาคตะวันออก