กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 19p11i0106 สงครามแห่งโอเวอร์ลอร์ด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายณัฐวุฒิ พลถนัด นายวรภพ เจนนารา นายโยธาวุธ หารินไสล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 19p11i0177 เกม ปริศนาล่าสมบัติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายเทพประทาน จันทร์เพ็ญ นายสรุศักดิ์ ชมภูเขียว   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 19p11i0214 แบล็คบันนี่:ผจญภัยดินแดนแห่งความมืด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จักรชัย โสอินทร์ นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายธนเดช คุ้มไข่น้ำ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 19p12i0029 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนระดับประถมตอนต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายศรัณยู บุตรโคตร นายพรระติชัย ไวโรจนะพุทธะ นายทศพร บุญประสงค์ นายเอกบุญ ขจัดมลทิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 19p12i0105 อัลโกรา พิชิตปัญหา ฝ่าอัลกอ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวนันท์นภัส เบญจมาศ นายธนภัทร ประทีปทอง นางสาวดวงอนงค์ อ่อนเฉวียง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 19p12i0202 เเอพพลิเคชันการสร้าง mind map ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วจากกล้องเเละรูปภาพด้วยเทคโนโลยี OCR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายสุรวัช ประโลมรัมย์ นายกวิน ทิสะเส นายรณกร ดวงจันทร์โชติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 19p13i0078 สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา นายเศกสิทธิ์ ประคองสิน นางสาวปัทมวรรณ หาญคำภา นายธนพล สงวนชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 19p13i0087 แอปพลิเคชันจัดการหนังสือเสียงด้วยคำสั่งเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จักรชัย โสอินทร์ นางสาวดลยา สุริยวงค์ นางสาวกิ่งกาญจนา โคตรแก้ว   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 19p13i0197 ตู้เตือนทานยาอัฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชัชวิน นามมั่น นายศุภวิทย์ พลทะกลาง     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 19p14i0003 ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบไร้สายสำหรับโซล่าฟาร์มด้วยฟัซซีลอจิก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เตียเจริญ นายปรัชญานนท์ มูลคำกาเจริญ นางสาวกฤษณา ปราบพาล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 19p14i0097 ระบบการวินิจฉัยโรคมะนาวโดยการประมวลผลภาพและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กริช สมกันธา นายพงศธร ภูที นายปรีชา ศรีจำปา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 19p15i0163 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อระบุทะเบียนยานพาหนะโดยอัตโนมัติ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายกัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์ นายพัสกร แสงสว่าง นางสาวบุญญาภรณ์ มีแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 19p15i0285 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฝึกหัดอาสาฉุกเฉินบนสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปิยสุดา ตันเลิศ นายสุริยา อุทธสิงห์ นายยุทธนา จรเด็จ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 19p21i0027 บุกแหลกแหกค่ายมหาประลัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายเสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์ ด.ช.วิทวัส สีทัดยศ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 19p21i0030 ลีโอแมน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง กัลยาณวัตร นายนายกฤติเดช จันทร์เพ็ง นายพงษ์ไพบูลย์ ศรีสุภร ด.ช.เสฏฐวุฒิ ตั้งสกุล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 19p22i0020 มหัศจรรย์ดินแดนแห่งเซลล์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาวฐิตินันท์ จำปาหวาย นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล นางสาววนาลี ชูทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 19p23i0055 ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง นางสาวกรกุลนัฏฐ์ คิดรัมย์ นางสาวศุภาพิชญ์ ธรรมกิตติพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 19p31i0017 การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายโอฬาริก สุรินต๊ะ นายรัฐวิช นุริตานนท์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 19p33i0100 เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ ( สำหรับสุนัข ) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จักรชัย โสอินทร์ นายณัฐกิตติ์ บุญเรือง นายชานนท์ จุลศิลป์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 19p33i0126 ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายณัฐพล ถนอมทรัพย์ นางสาวณิชา วรรณภักดี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 19p33i0196 ระบบสมาร์ทล็อค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายภาคย์ สธนเสาวภาคย์ นายธวัชชัย มูลบุตร นายนพพร ภูกาบเพ็ชร นายภูมิภัทร์ ภูคงน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 19p34i0026 ระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายณัฐพล แสนคำ นายธนากร ปุรารัมย์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 19p34i0251 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลจากภาพบันทึกข้อความภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
นางรพีพร ช่ำชอง นายอภิชาติ กกฝ้าย นางสาวปรียากมล หงวนไธสง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 19p11i0093 หนุมานผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นายภานุวัฒน์ นารีน้อย นายกฤษฎา คำสุด นางสาวนันท์วินัฐ หาญไชยนะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 19p11i0119 อัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายธัชธรรม์ วงศ์โยธา นายวิทยา เกินดี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 19p11i0148 สงครามฮีโร่กลายพันธุ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิชชา เฟื่องจันทร์ นางสาวศิริภรณ์ โพธิจักร นายพีรพล ปอแก้ว   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 19p11i0178 การพัฒนาตู้เกมอาเขตโดยใช้ราสเบอรี่พาย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายสกรณ์ บุษบง นายธณิศร บุญตรี     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 19p11i0201 โรงเรียนแห่งหายนะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธีระยุทธ ทองเครือ นายกษิดิศ ไกรศรีวรรธนะ นางสาวอุรชา ภูดิฐวัฒนโชค   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 19p11i0233 เกมป้อมปราการตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิลดา อินทรโสธรฉันท์ นางสาวเนตรนรินทร์ ทาวัลย์ นางสาววิชิตา วงศ์แปง นางสาวณัฐชา รักษาสัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 19p11i0250 นักสู้สี่พลังกายสิทธิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วราวุฒิ ผ้าเจริญ นายสิทธิชัย ปังอุทา     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 19p12i0050 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวเบญจพร สัธนรักษาเวศ นายกฤดิกร วิชชาธรตระกูล นายคณิตกุล แตงทอง นายปรัชญา อภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 19p12i0057 เกมส์ 3 มิติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการบวกลบเลขทศนิยมชั้น ป.5 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสัมฤทธิ์ ทิมา นายกำธร วรรณชาติ นายชาคริต แก้วประทุม นายมณเฑียร ดีวาจิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 19p12i0086 แอปพลิเคชันคัดพยัญชนะอาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จักรชัย โสอินทร์ นางสาวจิรัฐติกาล กันตีมูล นางสาวศุภลักษณ์ มงคลรัตน์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34 19p12i0088 แอปพลิเคชันพัฒนาทักษะการทำอาหารพื้นฐาน สำหรับเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จักรชัย โสอินทร์ นางสาวอรชา สกุลดำรงวิทย์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35 19p12i0185 ห้องเรียนดาราศาสตร์เสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีวีอาร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายนิรันดร์ ศรีศุภร     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 19p12i0240 ความเป็นจริงเสมือนของระบบย่อยอาหารมนุษย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายเอกรัตน์ เชื้อวงัคำ นายสุริยา ดีรักษา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37 19p12i0245 ปริศนาไอคอนเคมีลับสมอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายเนวิน รัตนบุญทา นายจิรโชติ รุ่งหิรัญกนก นายศุภกิตต์ ศิริอำนาจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

38 19p13i0089 ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับการเดินในผู้ทัศนวิสัยไม่ดี โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นายสหรัฐ พูนภักดี นายสิทธินันท์ วิจิตรกูลสวัสดิ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

39 19p13i0113 แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะแรก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จักรชัย โสอินทร์ นางสาวชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์ นางสาวปิยะพร อภิสุวรรณ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40 19p13i0120 เกมการศึกษาสำหรับเด็กที่บกพร่องทางร่างกาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปวีณา วันชัย นายจิตวิสุทธิ์ วิชัยธรรม นายณัฐดนัย ก้อนด้วง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 19p13i0122 แอปพลิเคชันช่วยในการเดินทางในตัวเมืองขอนแก่นสำหรับผู้พิการนั่งรถเข็น โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งามนิจ อาจอินทร์ นายธำมรงค์ เวียงอินทร์ นางสาวจันทร์จิรา ปู่สูงเนิน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 19p14i0043 ระบบบัตรจอดรถอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี RFID โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายจารุกิตติ์ สายสิงห์ นางสาวกาญจนา จินดาธรรม นางสาวปิยะพร ธรรมโส   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 19p14i0053 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกพืชสำหรับเพาะปลูกด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา นายวาทิตย์ คำพรมมา นายจารุเดช อินต๊ะพุฒิ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44 19p14i0061 การติดตามรถประจำทางแบบเรียลไทม์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายบัญชา จูมพล นายสุทัศน์ บรรจง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 19p14i0096 ระบบชาญฉลาดวางแผนเส้นทางอัตโนมัติโดยวิธีเชิงพันธุกรรมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายกริช สมกันธา นายนพรัตน์ นนท์ศิริ นายThanh Tran Dai   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 19p15i0023 การท่องเที่ยวเสมือนจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพืนืจ นายปรัชญา สุธีร์ นายเจษฎา มีลา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 19p15i0127 ค้นหาคนหาย Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ นายรวีโรจน์ หาญศักดิ์วิธีกุล นายชลัช ฉันสิมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 19p15i0164 เพ็ทส์พลัส Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กานดา สายแก้ว นางสาวศิรกานต์ รัตนพันธ์ นายอธิเบศร์ ประวะเน นายเฉลิมชัย วิริยมานะธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 19p15i0204 แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนผู้บริจาคเลือด Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายรภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ นายธีระพัฒน์ ธีระนุกูล นางสาวธนิฎฐา สุ่มมาตย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50 19p21i0021 ทาเซีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ช.อัศนีย์ ไทยวงศ์ ด.ญ.อัครภา ตงประสิทธิ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

51 19p21i0028 บ้านหรรษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง กัลยาณวัตร นายนายกฤติเดช จันทร์เพ็ง นางสาววรรณนิสา บุตรโม นางสาววชิรธาร ผิวผ่อง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

52 19p21i0036 พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม RPG Maker VX ace เรื่อง At The Castle โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร นางสาวปพิชญา วิไธสง นางสาวจิรัชญา สาธุการ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53 19p22i0102 ฮีตสิบสอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ นายเชาวนันท์ โสโท ด.ช.แสงนิรันดร์ ปุราชะทำมัง ด.ญ.ภัทรธิดา สุทธิสา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 19p23i0107 ระบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ กรณีศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบัวใหญ่ นายนิคม วุฒิยา นายปรัชญา สาระอินทร์ นายปิยวัชร์ แสงไพบูลย์ นายปรเมธี พิศนอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55 19p23i0151 ระบบเกษตรอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นายพรเทพ แพร่วสุวรรณ์ นายนวพล สมเมือง นายศักรินทร์ หาญชนะพล นายพิรัชย์ วรรณศิริพิพัฒน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

56 19p23i0179 โรงเรือน 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน กัลยาณวัตร นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา ด.ญ.ปรมิตา ฤทธิเดช ด.ญ.ปัญญดา อดิศักดิ์สดใส ด.ญ.กัญญาณัฐ ประภาเวสัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57 19p31i0075 นอติพาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยนครพนม นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายภัคธร ศรศิลป นายมนัสนันท์ อุรพร นายวัฒนา สมบัติมานะผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58 19p33i0016 รถยนต์ควบคุมอัตโนมัติด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ ไพน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายโอฬาริก สุรินต๊ะ นายกิตติคุณ อ่วมมงคล     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

59 19p33i0238 การพัฒนาระบบโซล่าเซลล์ติดตามแสงอัตโนมัติโดยใช้ Raspbrerry Pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายสกรณ์ บุษบง นายสถิตย์ สุขใส     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

60 19p33i0246 แอปพลิเคชันให้อาหารสุนัขออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายปณวรรต คงธนกุลบวร นายอิสระ บุญพันธ์ นายพงษ์เทียร ขาวพา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

61 19p34i0135 การตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดหวานโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมัลลิกา วัฒนะ นางสาวทิชากร โพธิ์นรินทร์ นายอุบล เกตุนอก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ