กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคเหนือ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 19p11n0138 กระซิบรักบันลือโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์ นางสาวชนาพร อ้วนทนะ นายกิตติ อุดอ้าย นายธุวานนท์ สายเรือนแก้ว ภาคเหนือ

2 19p33n0144 ระบบจัดการดูแลบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดง บนแพลตฟอร์ม Netpie โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายประธาน คำจินะ นายพชธนะ สิงห์แก้ว     ภาคเหนือ

3 19p33n0150 ตู้ยาอัจฉริยะสำหรับให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายอนุสรณ์ ใจแก้ว นายกฤษณะ ปันจา นายสุเทพ อาจอ   ภาคเหนือ

4 19p11n0126 มาปลูกข้าวกันเถอะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายจิรศักดิ์ ดีปินใจ     ภาคเหนือ

5 19p12n0133 โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติจากภาพร่าง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายโดม โพธิกานนท์ นายณัฐภัทร การะเกษ นางสาวณิชา แก้ววิเศษ   ภาคเหนือ

6 19p14n0001 โปรแกรมจำลองจราจร ถนนนิมมานเหมินท์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักริน ชวชาติ นางสาวจิตรมาส อินทะชัย     ภาคเหนือ

7 19p33n0091 เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและรายงานผ่านอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายอิทธิกร ปุญสิริ นายเฉลิมพร วงศ์วิเศษ นายวัฒนวิทย์ มิ่งเชื้อ ภาคเหนือ

8 19p12n0105 เมจิค มู โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศักดิ์กษิต ระมิงค์วง นางสาวประวีณ์รัชฏ์ นิตราธร นางสาวอณิสรา กุมเพ็ชร   ภาคเหนือ

9 19p14n0181 ป้ายราคาอัจฉริยะสำหรับร้านค้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายอธิคม ศิริ นายณัฐพงษ์ สุริยะวงศ์ นายยงยุทธ -   ภาคเหนือ

10 19p21n0041 ซีซ่ากับป่ามหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายกิตติชัย บุตรประเสริฐ ด.ช.ธีรพล เอี่ยมอาจ   ภาคเหนือ

11 19p21n0148 สืบความลับจับจอมโจรในโลกเสมือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายชาคร วิทยาภัค นายธปณัฐ สามสี ภัคศมน ทองคำ ภาคเหนือ

12 19p15n0106 ยูพีฮับ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ นายศราวุฒิ ปกคำ นายปฐวี บุญส่งศรี นายพีรพัฒน์ มาเที่ยง ภาคเหนือ

13 19p22n0145 ไลค์เลยเคมี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายอภิชาติ เลิศวิราม นายกิตติภัฎ เดชกุล นายพีรณัฐ กีฬาแปง ภาคเหนือ

14 19p12n0197 โครงงานซีเรียสเกมเพื่อฝึกทักษะการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิสนธิ์ ปาลี นายกู้เกียรติ ลิขิตวีระวงศ์     ภาคเหนือ

15 19p33n0154 ระบบควบคุมรถเข็นคนพิการอัฉริยะโดยไจโรเซ็นเซอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายกมล บุญล้อม นายธนภูมิ ส่องแสงรกษ์     ภาคเหนือ

16 19p21n0114 ยักษ์หัวโต ตอน...ฟื้นคืนชีพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายรัชชานนท์ ประภัสสรพงษ์ นายณภพ เชาวนพูนผล นางสาวกมลพชร ศิรบรรจงกราน ภาคเหนือ

17 19p22n0110 ระบบช่วยนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนภัทร วัชวงษ์ นายพัทธกานต์ พัชรเวทิน นางสาวพรรณปพร ชุ่มมงคล ภาคเหนือ

18 19p22n0125 คว้าดาว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ ด.ช.ธนภัทร จรัญวรพรรณ ด.ญ.นภัสชล อินทะพันธ์ุ ด.ช.อภิวิชญ์ กรกาญจนารักษ์ ภาคเหนือ

19 19p12n0141 "ผมและทรงกลม" เกมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการโปรแกรมเบื้องต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นางสาวกัลยวรรธน์ ปุญยะศิริ     ภาคเหนือ

20 19p14n0117 แอพพลิเคชันสำหรับคัดกรองกองทุน LTF/RMF โดยใช้เทคนิคด้านความฉลาดเชิงคำนวณ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นางสาวกฤติยา ศรีสุข     ภาคเหนือ

21 19p15n0169 โปรแกรมตรวจสอบสถานะของดอกเกอร์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายโดม โพธิกานนท์ นายนรินทร์ จงเจตดี นายปฐมพงศ์ แผ้วสาสน์   ภาคเหนือ

22 19p22n0095 พลังงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยเเท้ นางสาวธัญวรัตม์ กันทะวันนา นายธนโชติ สายทอง นายพีรัช ไชยวงค์ ภาคเหนือ

23 19p22n0119 เกมคณิตศาสตร์ฝึกการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ นางสาวกานต์ติมา นิลม่วง นางสาวปริชาติ ศรีสวัสดิ์ นางสาวณัฐธิชา วงศ์ศรี ภาคเหนือ

24 19p13n0156 An iOS app for training visually-impaired users to use a braille keyboard โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร Antony Harfield นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ นางสาวสิรภัทร บุณยศิวาพงศ์   ภาคเหนือ

25 19p21n0035 อภินิหารสงครามอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายรดิศ ค้าไม้ อิทธิกร ทาชนะ ณัฐพล พะเนียงเวทย์ ภาคเหนือ

26 19p15n0206 แอพพลิเคชันตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบบนแอนดรอยด์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เสรี ปานซาง นายธีรภัทร ชัยยะ     ภาคเหนือ

27 19p22n0172 พลังงานทดแทนน่ารู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.พัทธ์ ผดุงสุนทรารักษ์ ด.ญ.กัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ ด.ช.ปกป้อง ดวงสุวรรณ ภาคเหนือ

28 19p11n0182 ไชน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชาญชัย วิสุทธิรังษีอุไร นายจิรายุส แก้วชื่น นายภาคภูมิ รุจิพรรณ ภาคเหนือ

29 19p34n0216 ตัวช่วยตัดสินใจสำหรับการซื้อขายสกุลเงินโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายพรรณเชษฐ์ บุณยมณี นายพงศธร รุนบงค์   ภาคเหนือ

30 19p22n0099 ระบบต่างๆในร่างกาย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาววรรณชยา ทิพย์พินิจ นายภูพิรัฐ สุปินราษฎร์ นายวงศ์ตะวัน ปรีชานนท์ ภาคเหนือ

31 19p23n0100 ติดดิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายชนินทร์ รังสาคร นายชยณัฐ แสงสว่าง นางสาวพรประภา ฉายาพัฒน์ ภาคเหนือ

32 19p15n0223 โปรแกรมรายงานคุณภาพอากาศ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายกฤษฎา อ่างแก้ว นายเจนณรงค์ สุจาศรี   ภาคเหนือ

33 19p23n0036 ด็อกเตอร์+ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายวรัชญ์ ดวงจิต นายปรมี จันทร์สุขเศรษฐ์ นายสหัสวรรษ ชัยฤทธิ์ ภาคเหนือ

34 19p11n0164 อัญมณีทั้ง7แห่งเมืองเวทมนต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายเดชาวัต ฤชุโรจน์ นายFoklourng Fan   ภาคเหนือ

35 19p15n0120 โปรแกรมสำหรับฝากข้อความแบบมีเงื่อนไข Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกิตติธัช บุญกาญจน์ นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายดรันภพ เป็งตาคำ ภาคเหนือ

36 19p12n0124 ผจญภัยในดินแดนแห่งความรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นายเกียรติกุล สุขสมสถาน นายวรพงศ์ จินดาพานิช นายศุภกิจ พงศ์เศรษฐ์กุล   ภาคเหนือ

37 19p14n0112 ซอฟต์แวร์ตรวจสภาพเยื่อบุตาและผิวกระจกตา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กานต์ ปทานุคม นายชณกันต์ ชาคม     ภาคเหนือ

38 19p33n0102 ระบบควบคุมและรายงานปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภายในอาคาร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ นายเกรียงไกร โกลิบุตร นางสาววิภาวี เค็มมาก ภาคเหนือ

39 19p34n0122 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตอบคำถามจากบทความ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายหัสนัย เดชะ     ภาคเหนือ

40 19p11n0038 อภินิหารสงครามตัวเลข โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์ นายพรรษิษฐ วัฒนาประสบสุข นางสาวณัจยา พรหมนอย ภาคเหนือ

41 19p14n0198 หาแผนที่ในแผนที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายธีราพัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์   ภาคเหนือ

42 19p21n0034 กระดานกลยุทธ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นางสาวกิรณา ตันบูรณา นายอธิราช สิทธิราษฎร์ ภาคเหนือ

43 19p33n0101 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งโดยใช้ Micropython และ Block Programming โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายพีรณัฐ พงศ์ภคเธียร นายธนณัฐ ปัญญาโกษา นายเอกภพ วงค์สอน ภาคเหนือ

44 19p22n0115 เออเรอร์ที่รัก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายวรัญญู เนรังษี นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ นางสาวสุรีย์พร คำซอน ภาคเหนือ

45 19p13n0190 ระบบกายภาพบำบัดความจริงเสมือนสำหรับการรักษาอาการข้อไหล่ติด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นราธิป เที่ยงแท้ นายณฐพล ตั้งวชิรฉัตร นางสาวนุชนาถ สยามิภักดิ์   ภาคเหนือ

46 19p22n0039 โจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวณัฐนันท์ หรรษไพบูลย์ นางสาววรรณพร ดิษบรรจง ภาคเหนือ

47 19p21n0090 แตกต่างหนึ่งเดียวกัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายชยุตพงศ์ พรมลี นางสาวจิตตราภรณ์ จิตวงศ์ นางสาวตะวันฉาย หงสนันทน์ ภาคเหนือ

48 19p23n0082 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย Cloud โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก นายพุทธพร อินอ่อน นายกฤษดา คุ้มตลอด นายภูมิไผท จันทรศรีวงศ์ นายศุภลักษณ์ อารีรอบ ภาคเหนือ

49 19p15n0225 Alcohol Breath Tester System Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายโดม โพธิกานนท์ นายกิตติคุณ กลิ่นสังข์ นายรัชภูมิ วงศ์สุข   ภาคเหนือ

50 19p21n0088 หมุน... เพื่อเปลี่ยนโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายจิราเจต จันทรวงศ์ นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ   ภาคเหนือ

51 19p32n0109 ระบบสืบค้นรูปภาพนักวิ่งจากป้ายหมายเลขอย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายวัชนันท์ จันทาภากุล นายรัฐพล แก้วปินใจ   ภาคเหนือ

52 19p11n0194 สแปลช อารีน่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายภูวเดช สันธนาภิรมย์ นางสาวสุพิชญิ์ฌา ชัยชาญบุญญะสิริ   ภาคเหนือ

53 19p12n0158 ระบบการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์บนระบบ iOS โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร Antony Harfield นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์ นางสาวนิลาวัลย์ ปัดเพชร นางสาวกนกวรรณ บุญตัน ภาคเหนือ