กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคใต้

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 19p11s0084 เกมปริศนาพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วศิมน พาณิชพัฒนกุล นางสาวมัลลิกา ชูศักดิ์ นายธิติสรณ์ เม่งห้อง   ภาคใต้

2 19p11s0113 เกมแอพลิเคชั่นสำหรับบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เล่นเกมในด้านจริยธรรม (สกัล เซอร์แวนด์) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวอาทิตยา นิตย์โชติ นายรุจิภาส กาฬสุวรรณ นายอินทัช ยุวชิต นางสาวเพชรไพลิน นิลอุดมศักดิ์ ภาคใต้

3 19p11s0115 เกมแอพลิเคชั่นเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดสำคัญในประเทศไทย (ไทยแลนด์ รันเนอร์) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวอาทิตยา นิตย์โชติ นายจักรภัทร ปรัตถจริยา นางสาวสลิลทิพย์ อ่อนเรือง นายณัฐภัทร ว่องเรืองมาศ ภาคใต้

4 19p11s0126 หนุมาน ผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายสาธิน ปึงพิพัฒน์ตระกูล นายกชนัฐ วิสกุล นางสาวทองกร เจริญพานิช ภาคใต้

5 19p12s0052 ระบบสมาร์ทควิซ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายสุรชัย พรหมเกิด นายสุจเร สายัณห์   ภาคใต้

6 19p12s0053 ป๊อป อิท อัพ! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นางสาวลลิตวดี ดำยศ นางสาวภัทริกา ปรีดา นางสาวมนัสพร ตรีรุ่งโรจน์ ภาคใต้

7 19p12s0078 เซียนฟุตบอล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วโรดม วีรพันธ์ นายธนฉัตร เจียรนัย นายธนภัทร พันธุศักดิ์   ภาคใต้

8 19p13s0002 ระบบสารสนเทศสำหรับการออกแบบเพื่อทุกคนของประเทศไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ณัฐพงศ์ ทองเทพ นางสาวสุไรยา เจริญเระ นางสาวพรทิพย์ บุญเต็ม นางสาวฮาซือนี มะสลอง ภาคใต้

9 19p13s0024 ระบบแจ้งเตือน Wheelchair โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุรักษ์ ถุงทอง นายอนิส เชิญถนอมวงศ์ นายระพีพัฒน์ ชุนเซียง   ภาคใต้

10 19p13s0039 สื่อการเรียนรู้แบบสะกดนิ้วมือภาษาไทย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นายพรพิทักษ์ ขาวอ่อน นายวัชรกานต์ ศุภพฤกษ์ นายภาณุพงศ์ ฉ่ำสมบูรณ์ ภาคใต้

11 19p13s0090 วอร์กระจุยหมากกระจาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นายจักรี ทองแท้ นางสาวพิชญา ตันทะโลหะ   ภาคใต้

12 19p14s0045 ระบบบริหารการจัดการน้ำ (RO Water) โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วโรดม วีระพันธ์ นายวิศิษฏ์ ศรีมาลา     ภาคใต้

13 19p14s0086 ระบบตรวจวัดระดับน้ำฝนด้วย Image Processing โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อภิชาติ หีดนาคราม นางสาวกิ่งกาญจน์ สร้อยสกุลณี นายชินนะ พัฒนพิชัย   ภาคใต้

14 19p15s0031 ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยฟอกไต Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นางสาวปวิตรา นพสุวรรณ นางสาวประภัสสร ศิริภาณุรักษ์ นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ ภาคใต้

15 19p15s0040 โปรแกรมแจ้งเตือนการจอดรถผิดระเบียบ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นางสาวอัญชัญ ศิวะพรประสงค์     ภาคใต้

16 19p15s0043 ระบบจัดการการลงทะเบียนชมรมภายในมหาวิทยาลัย Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายณัฐพงษ นุชม่วง     ภาคใต้

17 19p15s0070 แสงอัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัย Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นางสาวสุภาวินี มากนวล     ภาคใต้

18 19p15s0096 ระบบสนับสนุนการให้บริการร้านอาหารขนาดเล็ก Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุนทร วิทูสุรพจน์ นายอานนท์ แก้วประเสริฐ     ภาคใต้

19 19p15s0109 ระบบบริหารการขนส่งสินค้าแบบยืดหยุ่นต่อข้อมูลแวดล้อม : ดีเฟล็กซ์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายธนพร หนูวิลัย นายทรงยศ แมนประสาทกุล   ภาคใต้

20 19p21s0064 ไขปริศนาเงาทมิฬ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายศุภชัย บุญเจริญ ด.ญ.ศิรินทร์ขวัญ แสนบุญศิริ   ภาคใต้

21 19p21s0107 กล่องปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทรเกิด ด.ญ.พิมพ์ชนก อาชีวะสุข ด.ญ.ศิริลักษณ์ โสธานิตย์ ด.ช.อภิวัชน์ อินทอง ภาคใต้

22 19p22s0006 กัมมันตภาพรังสี สมบัติที่เปลี่ยนได้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นางสาวนริศรา บินเจ๊ะอาลี ด.ญ.สิริภักดิ์ มาวงศ์     ภาคใต้

23 19p22s0016 ภาษาถิ่นแห่งเมืองไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นายนายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายนายณัฐกิตติ์ ยงประเดิม นายนายพุฒิพงศ์ พรหมยก นายนายรังสิมันตุ์ ดำทิพย์ ภาคใต้

24 19p22s0032 ปลูกต้นความรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุวิมล ซ้อนขำ นางสาวนิธิพร ลาวพันธ์ นายนนทพัทธ์ ขันตี   ภาคใต้

25 19p22s0044 สัตว์ป่าสงวน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายอนุชิต บุญเชิด นายพัชรพล บุญรอด นางสาวน้ำฝน เพรชรัตน์ ภาคใต้

26 19p22s0046 น้ำหมักชีวภาพ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวจิรัฐติกาล พุฒนวล นางสาวอภิชญา ชูปาน นางสาวสิรีธร ชีนะพันธ์ ภาคใต้

27 19p22s0048 ในโลกดาราศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียน นายนายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวปภาวี สะดี นายวรุตม์ มั่นชูพงศ์ นายภูริณัฐ หนูเหมือน ภาคใต้

28 19p22s0063 อาหารเพื่อสุขภาพ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวสุทธิกานต์ หนูสม นางสาวชลธิชา อมรวิริยะนนท์ นางสาวณัฐศิกรณ์ อั้นซ้าย ภาคใต้

29 19p22s0065 สติ้กเเมน เเลป โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายเพิ่มพูน บุญเอนก นายณัชพล จิตตาศิรินุวัตร นายกิติพัฒน์ อรัญญกูลกาญจน์ ภาคใต้

30 19p22s0082 แอพพลิเคชันสอนภาษาใต้บนโทรศัพท์มือถือ(ระบบแอนดรอยด์) โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายธเนศ หาญใจ นายอนุชิต รักษาพล นางสาวหฤทัย แซ่ฮั่น   ภาคใต้

31 19p22s0117 ตามรอยเท้าพ่อ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา นายสมาบัติ ชำนาญเวทย์ นายแทนไท สวัสดิโภชา ภาคใต้

32 19p23s0015 โปรแกรมแจ้งเตือนการบ้าน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุวิมล ซ้อนขำ นายสุทธิรัก มัธยวีรเกียรติ นายธัญเทพ ศิริเยาว์วรรณ นายปภาณ ยิวสิว ภาคใต้

33 19p23s0021 แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบนมือถือสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม(โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ) นางสาวอาจารี นาโค นางสาวทรรศนีย์ แก้วมณี นางสาวพรรษชล สุชาติพงศ์   ภาคใต้

34 19p23s0023 โปรแกรมการประมวลผลข้อมูลลมเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมพร ช่วยอารีย์ นายชาติศิริ รัตนะรัต นางสาวชรินพัชร ภู่ขจีตระกูล   ภาคใต้

35 19p23s0047 กล้องวงจรปิดตรวจจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายธราเทพ แซ่ลิ่ม นายสรวิชญ์ ไชยวรรณ นายเดชธนา ปัตตะพัฒน์ ภาคใต้

36 19p23s0071 โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์และประเมินการกัดเซาะชายฝั่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมพร ช่วยอารีย์ นางสาวอารียา มาหามะ นางสาวเกาซัร เจะนิ   ภาคใต้

37 19p23s0102 มหาสมบัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาวหทัยกานต์ ชิดเอื้อ นายรัชต นวลจันทร์ นายรัชชานนท์ วัฒนาพรินทร ด.ช.ธิติณัฏฐ์ อังสิริกุล ภาคใต้

38 19p23s0104 ระบบปฏิบัติการถังขยะเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล นายปริญญา ธรรมสิทธิ์บูรณ์ นายกันตวิชญ์ เจนพิทยา นายปภังกร รักษ์ศรี ภาคใต้

39 19p23s0111 ระบบจัดการฐานข้อมูลห้องพยาบาลออลอีวา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสุวิมล ซ้อนขำ นายโชคชัย ฟ้ารุ่งสาง นายฐาปกรณ์ งานทวีกิจ นายศุภชัย ตันตินิติธรรม ภาคใต้

40 19p31s0009 ระบบจำลองแบบกระจายสำหรับฝึกเขียนและทดสอบเกม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ นายเฉลิมชนม์ แซ่คู นายอรัญ คุณอารี นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง ภาคใต้

41 19p31s0028 โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพการรองรับผู้ใช้โปรโตคอลเฮชทีทีพี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วโรดม วีระพันธ์ นายทศพล นวลช่วย นายพิสิฏฐ์ ทันศรี นายกิตติ อ่อนทอง ภาคใต้

42 19p33s0012 ระบบช่วยเหลือการค้นหาบุคคลสำหรับสมาร์ทซิตี้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วรรณรัช สันติอมรทัต นายพนธกร เมฆินทรางกูร นายธนกร ภัทรภากร   ภาคใต้

43 19p33s0026 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายชยพล มาช่วย นายธนธรณ์ ซ้วนตั้น   ภาคใต้

44 19p33s0093 ระบบกันขโมย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นางสาวศิริมา พรหมอุบล     ภาคใต้

45 19p33s0106 โรงเพาะเห็ดฟางอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) ปลายพระยาวิทยาคม นางสาวเตชินี ภิรมย์ นางสาวพลอยไพลิน ถิ่นเขาต่อ นางสาวกันยารัตน์ นวนนุ่น   ภาคใต้