กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันตก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 19p11w0049 ฒ.ผู้เฒ่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายวสุธร สนามชัย นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ ภาคตะวันตก

2 19p11w0051 การสร้างและพัฒนาเกม "พีลีเมนท์" เพื่อการเรียนรู้และช่วยจดจำตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายดำรัส วงศ์สว่าง นางสาวกุลวดี ปลั่งสมบัติ นางสาวภวพร เจียรพันธุ์ นายธนา พิทยานุกิจ ภาคตะวันตก

3 19p12w0011 การพัฒนาแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณจราจร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายอธิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์     ภาคตะวันตก

4 19p12w0024 ภัยอะเวย์: การจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ นายปวริศ คชรัตน์ นางสาวกันติยา ใจบุญธรรม นายพงศธรณ์ พินทุโยธิน ภาคตะวันตก

5 19p12w0040 ระบบส่งเสริมและฝึกฝนการออม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายศิวกร พงษ์ชาญเดช นายเสฎนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย   ภาคตะวันตก

6 19p12w0045 ไฟด์เดอเรส โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ปวิตรา จิรวีรกูล นางสาวนภัสกร พิศาลายน นายจิระพันธ์ แซ่ลิ้ม นายณพกิตติ์ โรจนสิต ภาคตะวันตก

7 19p13w0005 เกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกายภาพบำบัด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายชนัตถ์ สินพิทักษ์กุล     ภาคตะวันตก

8 19p13w0067 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายอานนท์ หงษ์กลิ่น เบญจพร อาชาทรง   ภาคตะวันตก

9 19p13w0074 โปรแกรมช่วยบำบัดการพูดสำหรับคนไทยที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย มหิดล นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายวิริทธิ์พล วงศ์เศรษฐวิทย์ นางสาวสิดาพร เจนจิรวงศ์ นางสาวรัตนาวดี หวังพลายเจริญ ภาคตะวันตก

10 19p14w0046 ส่องหุ้น:เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรวบรวม ประมวลผลข่าวสารอย่างชาญฉลาด และสร้างเครือข่ายสังคมในตลาดหลักทรัพย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายภูมิ เวทยากร นายพรพัฒน์ เพชรฉาย นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ ภาคตะวันตก

11 19p14w0054 ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โสภณ ผู้มีจรรยา นายไพรัช กิจถาวรชัยสกุล นางสาวพีระพัชร์ พิมพ์สกุล นายณัฐพล ภูวบัณฑิตสิน ภาคตะวันตก

12 19p14w0055 เมดนาเซีย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางเจริญศรี มิตรภานนท์ นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ นางสาวสุภัสสรา วราศรัย นายศุภกร องค์ศรีตระกูล ภาคตะวันตก

13 19p14w0059 ระบบควบคุมกล้องอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายศุภวิชญ์ อินทนาคม นายภาสกร วุฒิโชค นายวรวุฒิ แรมชื่น ภาคตะวันตก

14 19p14w0062 หุ่นยนต์สำรวจอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายอรรถพล บุญวงษ์ นายอัครินทร์ อัครินทร์ นางสาวดารารัตน์ จำนงค์ฤทธิ์ ภาคตะวันตก

15 19p15w0038 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อผ่านนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล นายภาณุพงศ์ มาตังครัตน์ นางสาวจันทกานต์ อริยดุริยางค์ ภาคตะวันตก

16 19p15w0072 แอปไวเซอร์ Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) อภิรักษ์ หุ่นหล่อ นายณัฐวิชช์ โรจน์เจริญปรีดา นายภาคภูมิ ขำทวีพรหม นางสาวโชติรส ปรมีศณาภรณ์ ภาคตะวันตก

17 19p21w0003 สุดสาครเกมส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นางสาวณิชฌาภัทร จันทรศิริเกียรติ นางสาวดนิตา มณีวงศ์ นางสาวจีราภรณ์ ศรีวุฒิศาสตร์ ภาคตะวันตก

18 19p21w0018 ลองผิดลองถูก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายพุทธพงศ์ รัตนอำพร นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี     ภาคตะวันตก

19 19p21w0019 โดดยิงสะท้านฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นายธราธร หวังธรรมมั่ง นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล นายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล ภาคตะวันตก

20 19p22w0037 เกมพัฒนาทักษะการคำนวณเบื้องต้น โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายธุวานนท์ คนใจบุญ นายธรรศพล ทัพถาวร นายพิชเญศ อุดมศรีโยธิน ภาคตะวันตก

21 19p23w0001 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล นายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ นางสาวเพชรประกาย ศิริเผ่าสุวรรณกุล ภาคตะวันตก

22 19p23w0002 โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้งอัจฉริยะด้วยสมองกล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางดุจดาว ผ่องใส นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งโรจน์ นายภัทรภณ พรสมบูรณ์ศิริ นางสาวณัฐชย์วรดา ฐิติรัตนานนท์ ภาคตะวันตก

23 19p23w0006 จีเนียสลี่โอเทลโลเอไอ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายจุงกิ ทสึทสึมิ นายธีรพงษ์ เอี่ยมอาษา นายทวีทรัพย์ สิริพัชรกุล นายณภัทร บุญอำไพไชยกุล ภาคตะวันตก

24 19p23w0014 แอพพลิเคชั่นตรวจนับจำนวนโคโลนีอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นายศุภฤกษ์ เหลืองชัยพัฒนา นางสาวชัสมา ตาสาย   ภาคตะวันตก

25 19p23w0047 การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ นายชนะโชค สิริพรพิสุทธิ์ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเหลืองตระกูล ภาคตะวันตก

26 19p23w0060 โปรแกรมทำนายส่วนสูงและน้ำหนักจากเสียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิบุญญารัตน์ นายอานนท์ มั่นคง นายภูมิภพ สุวรรณาภิชาติ นายสาริศ ธนาโสภณ ภาคตะวันตก

27 19p31w0009 เครื่องมือทดสอบเจาะระบบสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายภูริภัทร อัครสิริวงศ์ นายสิรวิชญ์ ชัยศาสตร์ นายสิรวิชญ์ โชติวทัญญู ภาคตะวันตก

28 19p33w0026 ของเล่นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี RFID และ IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นางสาวธันยพร กุลณะ นายภนลักษมณ์ พลายแก้ว นายศุภกฤต กิติวกูล ภาคตะวันตก

29 19p34w0025 การสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้อง Kinect การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล นางสาวสโรชา โชควิวัฒน นางสาววิภาดา เด่นดี ภาคตะวันตก

30 19p34w0041 เล่นป่ะ? เดี๋ยวนับให้ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นางสาวปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นายกฤษดา ดวงมาลา นายกิตติคุณ วิทยาภาสิทธิ์   ภาคตะวันตก