กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ผลรางวัล รหัสโครงการ ชื่อโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (ระดับนิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 1 20p11n0097 การผจญภัยของข้าวเหนียวมะม่วง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจีรยุทธ์ ไชยจารุวณิช นายจิราเจต จันทรวงศ์ นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ   ภาคเหนือ

รางวัลที่ 2 20p11n0107 ไทนี่ ดีเฟนซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายภูวเดช สันธนาภิรมย์  
ภาคเหนือ

รางวัลที่ 3 20p11c0391 พัฒนาเกม 2 มิติ: เดอะด็อฟเฟิลเก็งเกอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นายมนตรี อินทโชติ นายณัฐธัญ เล็กประสาร นายเจตนิพัทธ์ ลิขิตวัฒนสุกล นายฉัตรชัย สารถกิจ ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 20p11i0300 ฟลายอิ้งซันนี่: ผจญภัยดวงดาวเปลี่ยวร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายอัครเดช แก้วมณีโชติ นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย 20p11n0239 เกมฝึกทักษะการตัดสินใจและความแน่วแน่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายชญานิน เสือทัพ  
ภาคเหนือ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (ระดับนิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 1 20p12n0003 รหัส ลิขิต ชะตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์  
ภาคเหนือ

รางวัลที่ 2 20p12n0004 แอปพลิเคชันฝึกทำโจทย์คำนวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข  
ภาคเหนือ

รางวัลที่ 3 20p12c0380 แพลนโทเปีย: เกมปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เสมือนจริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย นางสาวอารียา ใจอารีย์ นายกนกพันธ์ ธนันไชย ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 20p12e0038 นิฮอนชิไต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นายเจษฏา เพ็ชรัตน์ นายเมธัส ชูทับทิม นายสุทธิพงษ์ พงษ์ชมพร ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 20p12i0058 อาณาจักรสัตว์ทะลุมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์คง นายธีรศักดิ์ พลาปัญญากูล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย 20p12w0017 เอสเคปชาเลนจ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวปวิตรา จิรวีรกูล นางสาวอิสรีย์ สุทธิเชื้อชาติ นางสาวพิมพ์ชนก เมธาภัทร นางสาวพุธวดี ช่วงยรรยง ภาคตะวันตก

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (ระดับนิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 1 20p13c0178 ดิ การ์เดียน: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายทินกร ม้าลายทอง นางสาวจุฑาภรณ์ วิภัชภาคไพบูลย์ นางสาวนภัสสร พิทักษ์กชกร ภาคกลาง

รางวัลที่ 2 20p13w0043 การวัดการเดินผ่านการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดที่ฝ่าเท้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายศุภกร สมนึก นายชยานันท์ เล็กสุนทร นางสาวกมลทิพย์ สายพิมพ์ ภาคตะวันตก

รางวัลที่ 3 20p13w0097 เกมแข่งรถสำหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายธนศร ศรีสวัสดิ์ นายกิตติ เลิศปาน   ภาคตะวันตก

รางวัลชมเชย 20p13c0279 แอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาวชนกนาถ จิตรสำราญ นางสาวมนัสดา สุวรรณกูฏ นายศรวัชร ตัณฑิกุล ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 20p13c0266 MathExpress: เครื่องมืออ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนตาบอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายณัฐภัทร บุญประคอง  
ภาคกลาง

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับนิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 3 20p14c0341 เอ็มอาร์เชน - ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้บล็อกเชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ นางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย   ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 20p14c0420 อินเสปคตรา: ระบบตรวจจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน นายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 20p14i0296 ระบบตรวจจับและเเจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกริช สมกันธา นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์สด นายทยากร ศรีวงษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย 20p14w0016 เครื่องมือเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงชีวกลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวกุลกนิช อยู่ภู่ นางสาวชยดา หอมศักดิ์มงคล นางสาวปิยาพัชร รุจิระชุณห์ ภาคตะวันตก

รางวัลชมเชย 20p14w0083 ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนอัตโนมัติเพื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายพรชัย เปลี่ยมทรัพย์ นายณัฐภาคย์ จิตรสังวรณ์ นางสาวอภิญญา แสนสีมนต์ นายณัสนนท์ บัวดอกไม้ ภาคตะวันตก

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ระดับนิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 3 20p15e0011 โปรแกรมประยุกต์ด้านการขนส่งแบบแบ่งปันการเดินทางร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล นายสิทธิศักดิ์ ตั้งประดิษฐ์ชัย นายชิตวร ภูวพานิช นางสาววริศรา ตั้งสัจจานุรักษ์ ภาคตะวันออก

รางวัลที่ 3 20p15i0173 แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายภราดร รีชัยพิชิตกุล นายวิจิตกรณ์ อ่อนโก้ก นายอภิลักษณ์ พิมศรี นายพีระพงศ์ แนวประเสริฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 3 20p15s0177 Happy Fine Day Advice: โปรแกรมแนะนำท่าบริหารการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธเนศ ปานรัตน์ นายศราวิณ วีรเมธปกรณ์ นางสาววณิชยา แซ่เตียว นางสาวชลดา มลิวัลย์ ภาคใต้

รางวัลชมเชย 20p15e0078 แอปพลิเคชั่นเพื่อดูแลสุขภาพส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวขนิษฐา นามี นายรัฐภูมิ บุญเกตุ นายธนภาส เลาหสินนุรักษ์   ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 20p15w0019 บลูมบาลานซ์: แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการการบริโภคและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวพิมพ์พักตร์นาถ สุนทรธรรม นางสาวพีรยา ถนอมบุญ นางสาวเบญจรัตน์ ติระศิริชัย ภาคตะวันตก

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (ระดับนักเรียน)

รางวัลที่ 1 20p21w0067 โปรเจ็ค-23 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายเมธี มีเเก้ว นายไพสิษฐ์ อิสรารีย์ นายณัฐวัฒน์ วุฒิกุล   ภาคตะวันตก

รางวัลที่ 2 20p21e0090 ตัวตลกต๊กกะใจ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณภัทร นุเจิ้น นายเตชิต จันผกา   ภาคตะวันออก

รางวัลที่ 3 20p21e0109 ภารกิจรอดตาย 68 ล้านปีแสง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงศ์ นายอรรถนนท์ อู๋สูงเนิน นายฉัตริน มุกสกุล นายยศภัทร ปาณัฐโยธิน ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 20p21c0103 เออเรอร์ 226 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายสุรเดช แดงเดช นายพุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล นายสรวิศ ลิมปนิธิวัฒน์ ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 20p21e0095 มนุษย์ร้ายในหุ่นเหล็ก โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายเย็นสิร ใจสุข นายธนวิชญ์ ตันเต็ง นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 20p21n0080 การตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวนภหทัย สิทธิฤทธิ์ นายชวิน มาลีพัตร นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ ภาคเหนือ

รางวัลชมเชย 20p21n0088 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายวรัญญู เนรังษี นางสาวพรประภา ฉายาพัฒน์ นางสาวภัทรสุดา พูนทาจักร์ ภาคเหนือ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (ระดับนักเรียน)

รางวัลที่ 1 20p22n0171 สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า นางสาวสรัลพร เจริญผล ภาคเหนือ

รางวัลที่ 2 20p22c0438 อัลกอแล็กซี โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 20p22e0043 เมฆน้อย enjoy ภาษาอังกฤษ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธนันญ์กรณ์ จิตรวิโรจน์ นางสาวอารยา ศรีน้อย นายอธิคม คะณา ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 20p22e0016 ความลับของหญิงสาว โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวจิรัชญา เบญญากุล นางสาวฉัตรพร หัสคุณไพศาล นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์ ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 20p22n0014 ฉัน ดวงดาว และสุริยะจักรวาล โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายธนัสชัย ชะนะบัว เด็กชายชวลิต ศิลาบุตร   ภาคเหนือ

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (ระดับนักเรียน)

รางวัลที่ 1 20p23e0108 การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นายพันธุ์ธัช ศิริวัน นายสถาพร จิรธรรมกูล   ภาคตะวันออก

รางวัลที่ 2 20p23s0015 ระบบช่วยเหลือนักเรียนและจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายปภาณ ยิวสิว นางสาวธมลวรรณ คงเกลี้ยง นายสุกฤษฏิ์ ส่งเสริม ภาคใต้

รางวัลที่ 3 20p23w0001 โปรแกรมยืนยันตัวบุคคลผ่านคลื่นสมองโดยใช้วิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลและใช้อัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายธีรภัทร์ สัตตบงกช นายวุตตินันท์ ผลดีเยี่ยม   ภาคตะวันตก

รางวัลชมเชย 20p23e0064 ระบบควบคุมการปลูกผักสลัด โรงเรียนชลกันยานุกูล นางวรรณวณา ปัญญาใส นางสาวนวรรษวรรณ ประทีป นางสาวผกาสินี มารมย์ นางสาวมุทิตา แก้วโภคา ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 20p23w0003 ระบบการจัดการรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และแบ่งจ่ายทรัพยากรโดยใช้ Docker สำหรับการทำปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ  
ภาคตะวันตก

รางวัลชมเชย 20p23w0032 แอพพลิเคชั่น แป้นพิมพ์อักษร braille ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายอายุวัต ปิณฑวิรุจน์ นายพัชรพล เจียรนัยปยุกต์ นายธนพนธ์ สุวรรณมณี ภาคตะวันตก

หัวข้อพิเศษ: โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection)

รางวัลที่ 1 20p31c0299 ซียูดีปแค็ช โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายบุญเสริม กิจศิริกุล นายดนุภัทร คำนวนสินธุ์ นายณัฐสิทธิ์ มหากุศลศิริกุล   ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 20p31n0167 โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายพิมุกต์ธีร์ ใจกล้า นายดรันภพ เป็งคำตา ภาคเหนือ

รางวัลชมเชย 20p31c0512 โปรแกรมตรวจจับการคัดลอกภาษาไทยอย่างง่าย โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายพิพัฒน์ แซ่โง้ว นายนพดล สอดศรี นายทัศไนย บุตรหวาน ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 20p31i0226 ระบบการตรวจจับการคัดลอกผลงานแบบสองภาษา: ไทย-อังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายสกรานต์ อาษานาม นายกิตติธร เสริมไธสง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวข้อพิเศษ: BEST 2018 การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest)

รางวัลที่ 1 20p32c0396 ระบบตรวจนับจำนวนคนในภาพวีดีโอโดยใช้คอนโวลูชั่นนอลนิวรอลเน็ตเวิร์ค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์  
ภาคกลาง

รางวัลที่ 2 20p32i0364 การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 3 20p32c0370 มานับกันเถอะ มีกี่คนอยู่ในวิดีโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายฐิติธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 20p32w0047 ฮิวเมนเน็ต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายภูมิ เวทยากร  
ภาคตะวันตก

หัวข้อพิเศษ: โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)

รางวัลที่ 1 20p33c0216 รังผึ้งอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง นายวัชริศ บุญยิ่ง นายทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร ภาคกลาง

รางวัลที่ 2 20p33e0060 โคมไฟแอลอีดีรักษาทารกตัวเหลือง Cerulean Mark 5s Smart Medical Edition มหาวิทยาลัยบูรพา นายนรรัตน์ วัฒนมงคล นายณัทกร เกษมสำราญ นายภูเบศวร์ พอดี นายพีรพล อินธิกาย ภาคตะวันออก

รางวัลที่ 3 20p33c0423 T²A: ระบบติดตามพิกัดและแจ้งเตือนสถานะของพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด นายอินทัช สินพูนภักดิ์   ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 20p33i0105 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพีระ บุญฉลาด นางสาวพรธีรา สุธรรม นางสาวปรียาพร อินทะพันธ์ นางสาวสุวิมนต์ แก้วตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย 20p33s0185 ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นายทศพล เหมนะ นายอุดม แนะแก้ว นางสาวศราวดี พุดขาว ภาคใต้

หัวข้อพิเศษ: การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)

รางวัลที่ 1 20p34c0384 ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นายสิรภพ วงศ์สถาพรพัฒน์ นายปิยพนธ์ ตรังจิระเสถียร ภาคกลาง

รางวัลที่ 2 20p34w0060 เอสทรีทิช: แอพพลิเคชั่นประเมินสุนทรียภาพของภาพถ่ายด้วยการกำหนดคะแนน และให้คำแนะนำบนโทรศัพท์มือถือ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายพรพัฒน์ เพชรฉาย นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ   ภาคตะวันตก

รางวัลที่ 3 20p34c0305 ระบบค้นหาร้านค้าออนไลน์ด้วยรูปสินค้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ นายธนวัฒน์ หลอดแก้ว นายณัฎฐ์ ชูกำแพง ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 20p34n0006 ระบบสรุปบทความภาษาไทยโดยอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายจิรายุส แก้วชื่น  
ภาคเหนือ

รางวัลชมเชย 20p34w0074 ซอฟต์แวร์พยากรณ์อาการกำเริบของโรคแพ้ภูมิตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายวสุธร สนามชัย นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช ภาคตะวันตก

รางวัลพิเศษ “สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”

รางวัลพิเศษ อันดับ 1 20p33c0216 รังผึ้งอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง นายวัชริศ บุญยิ่ง นายทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร ภาคกลาง

รางวัลพิเศษ อันดับ 2 20p33c0423 T²A: ระบบติดตามพิกัดและแจ้งเตือนสถานะของพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด นายอินทัช สินพูนภักดิ์   ภาคกลาง

รางวัลพิเศษ อันดับ 3 20p33s0185 ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นายทศพล เหมนะ นายอุดม แนะแก้ว นางสาวศราวดี พุดขาว ภาคใต้

รางวัลพิเศษ “Smart Living Award By SiriVentures”


20p33n0112 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบ ZigBee มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ นายอรรถพล วงษ์วิกิจการ   ภาคเหนือ


20p33s0185 ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นายทศพล เหมนะ นายอุดม แนะแก้ว นางสาวศราวดี พุดขาว ภาคใต้


20p33w0030 เซเนริตี้: ระบบพรมอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเพชร สัจจชลพันธ์ นายพิสิษฐ์ หล่อลักษณ์ นางสาววิชิตา เสือจุ้ย นางสาววิมลนันท์ พีระสินเจริญ ภาคตะวันตก

รางวัลพิเศษ “Smart Education Award By Unicef Thailand”


20p12n0003 รหัส ลิขิต ชะตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์  
ภาคเหนือ


20p22n0171 สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า นางสาวสรัลพร เจริญผล ภาคเหนือ


20p22e0016 ความลับของหญิงสาว โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวจิรัชญา เบญญากุล นางสาวฉัตรพร หัสคุณไพศาล นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์ ภาคตะวันออก