กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20: NSC 2018

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)
ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
จำนวนทั้งสิ้น 731 โครงการ และมีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ศูนย์ประสานงานภูมิภาคจำนวน
ข้อเสนอโครงการ
ผ่านรอบแรก
(โครงการ)
กำหนดวันที่รับทุนกำหนดตรวจผลงานรอบสอง
(นำเสนอผลงาน)
ภาคใต้: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์218114
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยขอนแก่น455128
 

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยบูรพา19688
 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่284111
 

แจ้งให้ทราบภายหลังวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคกลาง: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์562214
 

แจ้งให้ทราบภายหลังแจ้งให้ทราบภายหลัง
ภาคตะวันตก: มหาวิทยาลัยศิลปากร12076
 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
รวม1,835731

โครงการที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ ผู้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการได้จากหน้าระบบลงทะเบียน (GENA) และดำเนินการดังนี้
    1. การขอเปลี่ยนชื่อโครงการ: จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรก ของแต่ละศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยให้คำนึงถึงสาระของโครงการเป็นสำคัญ
    2. การขอเปลี่ยนหมวดการแข่งขัน: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
    3. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 อาทิ การขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการ จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้จัดพิธีรับทุนรอบแรกของแต่ละศูนย์ประสานงาน และการขอเพิ่มรายชื่อผู้พัฒนาใหม่จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อซ้ำกับผู้พัฒนาในโครงการอื่นๆ ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด NSC 2018 แล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ประสานงานและเนคเทคเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย
    1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด สามารถดาวน์โหลดจากระบบ GENA โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ชุด ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
    2. สำเนาบัตรประจำตัว 1 ฉบับ ที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุ ของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงการ และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
    3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงการ (รับได้ที่ศูนย์ประสานงาน) จำนวน 1 ฉบับ
    4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงการไม่สามารถมารับทุนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

กำหนดส่งมอบผลงานรอบสอง

    โครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงการได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (ข้อเสนอโครงการ) จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งผู้พัฒนาต้องอัพโหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร (CopyCatch) ในระบบ GENA ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในเวลา 24.00 น.  และจักต้องส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อม CD รายงานความก้าวหน้า ไปยังศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่โครงการสังกัดด้วย โดยเกณฑ์การพิจารณารอบนำเสนอผลงาน จะพิจารณาจาก
    1. การนำเสนอผลงานและสาธิตซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ผู้พัฒนาต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง
    2. สิ่งที่ต้องส่งมอบ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด และ CD-ROM จำนวน 1 ชุด บรรจุข้อมูลดังนี้ซอร์สโค้ด ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง (Setup Program) Software Libraries และ/หรือ Tools ไฟล์เอกสารรายงาน และข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer) คะแนนส่วนนี้กำหนด ไว้ไม่เกิน 25%
    3. ผลการทดลองใช้งานจริง จะมีคณะทำงานตรวจสอบผลงาน โดยทดลองติดตั้งและทดลองใช้งานจริงตามคู่มือ จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะผลงานจะถูกให้คะแนน โดยคณะผู้ตรวจ กำหนดไว้ไม่เกิน 75% ของคะแนนรวม
    ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการตรวจ จะถูกจัดลำดับคะแนน (Ranking) เพื่อการพิจารณาจำนวนโครงการที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่รอบการประกวดชิงชนะเลิศต่อไป โครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน และจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินทุน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษาจาก คู่มือการแข่งขัน NSC2018


ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2018 ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ FB: National Software Contest - NSC Thailand