กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ NSC 2018

หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณเมทินี ศิริไกล ทาง eMail:  เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)

 


โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

ระดับนิสิต นักศึกษา

1 20p11c0391 พัฒนาเกม 2 มิติ: เดอะด็อฟเฟิลเก็งเกอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยรังสิต นายมนตรี อินทโชติ นายณัฐธัญ เล็กประสาร นายเจตนิพัทธ์ ลิขิตวัฒนสุกล นายฉัตรชัย สารถกิจ ภาคกลาง

2 20p11e0022 เกมนักสู้ไฟ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายภูอนันต์ วรรณสุทธิพงศ์ นางสาวกมลวรรณ สนธิ   ภาคตะวันออก

3 20p11i0122 เกม 2.5 มิติ กริมวอร์คเกอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสุวิชัย พรรษา นายสิริมงคล หิรัญบริรักษ์ นางสาววนัสนันท์ ภูเกิดพิมพ์ นายสมบูรณ์ ทิพย์บุปผา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 20p11i0171 แอปพลิเคชันเกมส์วิ่งไปเลยไอจุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายปิยวัฒน์ เตรนาวิทย์ นายพีรพัฒน์ จิรกุลชัยวงศ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 20p11i0300 ฟลายอิ้งซันนี่: ผจญภัยดวงดาวเปลี่ยวร้าง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายอัครเดช แก้วมณีโชติ นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 20p11n0097 การผจญภัยของข้าวเหนียวมะม่วง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจีรยุทธ์ ไชยจารุวณิช นายจิราเจต จันทรวงศ์ นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ   ภาคเหนือ

7 20p11n0107 ไทนี่ ดีเฟนซ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายภูวเดช สันธนาภิรมย์  
ภาคเหนือ

8 20p11n0239 เกมฝึกทักษะการตัดสินใจและความแน่วแน่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายชญานิน เสือทัพ  
ภาคเหนือ

9 20p11s0097 เกมส์ป่าสยอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมชัย หลิมศิโรรัตน์ นายชญานนท์ ฉัตรศรีสกุล นายทวีวัฒน์ สุนทรธนศาสตร์   ภาคใต้

10 20p11w0036 เกมจำลองการปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาต่ำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นางสาววราลี ทองจิตร  
ภาคตะวันตก

11 20p11w0053 มินิเจอร์ แพลนท์ พอต: เกมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้บนพื้นฐาน IoT โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายปรีชา ตั้งวรกิจถาวร นายวชิรวิทย์ เต็งชัยศรี นางสาวกนกวรรณ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ นายธนพัฒน์ สมัครกิจ ภาคตะวันตก

12 20p12c0184 สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบทางไกลสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบจับคู่ พร้อมด้วยการวิเคราะห์คุณภาพและการตรวจทานรหัสคำสั่ง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวธาราทิพย์ มาลัยมาลย์ นางสาวปวริศา ทองเงิน   ภาคกลาง

13 20p12c0380 แพลนโทเปีย: เกมปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย นางสาวอารียา ใจอารีย์ นายกนกพันธ์ ธนันไชย ภาคกลาง

14 20p12c0392 ระบบจัดการทักษะกลไกการเคลื่อนไหว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายภารุจ สิงหพันธุ์  
ภาคกลาง

15 20p12c0427 เวิลด์ ออฟ โมชั่น: ระบบจำลองการเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นางสาวสาธิกา ลิมะวิรัชพงษ์ นางสาวศุทธินี จันทรศิริ   ภาคกลาง

16 20p12c0461 สังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านเกมบนเว็บบราวเซอร์ (plearn.io) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายพฤกษ์ ภคเมธาวี นายกฤต ประสาทพรศิริโชค นายสิรธีร์ วรธรรมทองดี ภาคกลาง

17 20p12e0038 นิฮอนชิไต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นายเจษฏา เพ็ชรัตน์ นายเมธัส ชูทับทิม นายสุทธิพงษ์ พงษ์ชมพร ภาคตะวันออก

18 20p12i0058 อาณาจักรสัตว์ทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์คง นายธีรศักดิ์ พลาปัญญากูล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 20p12i0398 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กประถม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นายศตคุณ ศรีสม นายเกียรติศักดิ์ อินทร์นอก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 20p12n0003 รหัส ลิขิต ชะตา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์  
ภาคเหนือ

21 20p12n0004 แอปพลิเคชันฝึกทำโจทย์คำนวณ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข  
ภาคเหนือ

22 20p12s0073 ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายศุภโชค หนูปาน นายจิรายุ ชิณวงศ์ นาย Borey Sok ภาคใต้

23 20p12s0137 เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย (MultiEX) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์  
ภาคใต้

24 20p12s0201 โปรแกรมจัดตารางสอน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นายอานนท์ เทพโพธา  
ภาคใต้

25 20p12w0017 เอสเคปชาเลนจ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวปวิตรา จิรวีรกูล นางสาวอิสรีย์ สุทธิเชื้อชาติ นางสาวพิมพ์ชนก เมธาภัทร นางสาวพุธวดี ช่วงยรรยง ภาคตะวันตก

26 20p13c0178 ดิ การ์เดียน: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายทินกร ม้าลายทอง นางสาวจุฑาภรณ์ วิภัชภาคไพบูลย์ นางสาวนภัสสร พิทักษ์กชกร ภาคกลาง

27 20p13c0266 MathExpress: เครื่องมืออ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนตาบอด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายณัฐภัทร บุญประคอง  
ภาคกลาง

28 20p13c0279 แอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาวชนกนาถ จิตรสำราญ นางสาวมนัสดา สุวรรณกูฏ นายศรวัชร ตัณฑิกุล ภาคกลาง

29 20p13e0108 การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นายพันธุ์ธัช ศิริวัน นายสถาพร จิรธรรมกูล   ภาคตะวันออก

30 20p13i0077 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลนักเรียนพิเศษ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจารี ทองคำ นายธีรยุทธ คูณสุข นายจักรพงศ์ ปรีชาภรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 20p13s0188 เกมช่วยในการเรียนรู้หลายภาษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นางสาวสุกัญญา ฤทธานนท์  
ภาคใต้

32 20p13w0043 การวัดการเดินผ่านการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดที่ฝ่าเท้า โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายศุภกร สมนึก นายชยานันท์ เล็กสุนทร นางสาวกมลทิพย์ สายพิมพ์ ภาคตะวันตก

33 20p13w0097 เกมแข่งรถสำหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายธนศร ศรีสวัสดิ์ นายกิตติ เลิศปาน   ภาคตะวันตก

34 20p14c0044 ชัชวาล: ระบบวิเคราะห์วิดีโอรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายณัฐชนน นินยวี นายหฤษฎ์ โชคธนานุชิต นายเอกชา เตชะสุขนิรันดร์ ภาคกลาง

35 20p14c0341 เอ็มอาร์เชน - ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้บล็อกเชน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ นางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย   ภาคกลาง

36 20p14c0420 อินเสปคตรา: ระบบตรวจจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน นายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว ภาคกลาง

37 20p14c0528 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยคินเน็คท์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปกป้อง ส่องเมือง นายธนกร สว่างโลก นางสาวธนัญญา ธรรมไพโรจน์   ภาคกลาง

38 20p14e0072 ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควบคุมโดย Raspberry pi โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นายสิทธิชัย สันติวรกุล นายอกนิษฐ์ กนกนาค นายนราธิป ธัญญกุลสัจจา ภาคตะวันออก

39 20p14e0144 สมดุลธรรมชาติระหว่างพืชและปลา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวปรารถนา สุภรัตน์ นางสาวเบญจมาภรณ์ สิงห์กวาง   ภาคตะวันออก

40 20p14e0194 ซอฟต์แวร์เพื่อการคัดกรองแบบดิจิตอลสำหรับโรคต้อหิน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ นางสาวทิฆัมพร วิริยะพงศ์ไพรงาม นางสาวสุภนิชา สนิทกูล   ภาคตะวันออก

41 20p14i0296 ระบบตรวจจับและเเจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกริช สมกันธา นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์สด นายทยากร ศรีวงษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 20p14s0134 โมเดลจำลองการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นายธีร์ธวัช เขียวพิลาภ นายจิตรศิลป์ ฉิมแสง นางสาวหทัยชนก อินทนิน ภาคใต้

43 20p14s0147 ระบบจัดการเรียกใช้มัคคุเทศก์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายกิตติณัฏฐ์ พราหมหันต์ นายวัชรกานต์ ศุภพฤกษ์ นางสาวจุฑากาญจน์ แซ่ลิ่ม ภาคใต้

44 20p14s0149 เมต้าสปอยด์ด้วยโปรโตคอลเฮชทีทีพี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายพิสิฏฐ์ ทันศรี  
ภาคใต้

45 20p14w0016 เครื่องมือเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงชีวกลศาสตร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวกุลกนิช อยู่ภู่ นางสาวชยดา หอมศักดิ์มงคล นางสาวปิยาพัชร รุจิระชุณห์ ภาคตะวันตก

46 20p14w0083 ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนอัตโนมัติเพื่อการเกษตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายพรชัย เปลี่ยมทรัพย์ นายณัฐภาคย์ จิตรสังวรณ์ นางสาวอภิญญา แสนสีมนต์ นายณัสนนท์ บัวดอกไม้ ภาคตะวันตก

47 20p15c0179 แอปพลิเคชันมือถือและเว็บสำหรับแบ่งปันและเขียนเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบร่วมกันพร้อมการเพิ่มคำนิยามจากบริบท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวธนาภา ธำรงธัญวงศ์ นายธนู ชมญาติ   ภาคกลาง

48 20p15c0368 ระบบการจัดการการขนส่งสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวปัทมา เจริญพร นายกวิน นำชวนชัย นางสาวมุนินทร์ พรมโชติ นางสาวภัทรกันย์ สาสีมา ภาคกลาง

49 20p15c0478 โปรแกรมแจ้งและจัดการข้อมูลผู้กระทำความผิดบนทางเท้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายณัฐกมล ศิริภาณุรักษ์ นายวิรุฬห์ บุญชัยสิริพร   ภาคกลาง

50 20p15e0011 โปรแกรมประยุกต์ด้านการขนส่งแบบแบ่งปันการเดินทางร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล นายสิทธิศักดิ์ ตั้งประดิษฐ์ชัย นายชิตวร ภูวพานิช นางสาววริศรา ตั้งสัจจานุรักษ์ ภาคตะวันออก

51 20p15e0078 แอปพลิเคชั่นเพื่อดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางขนิษฐา นามี นายรัฐภูมิ บุญเกตุ นายธนภาส เลาหสินนุรักษ์   ภาคตะวันออก

52 20p15i0141 แอปพลิเคชันวงจรชีวิตแมลงเศรษฐกิจภาคอีสานด้วยเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นายวิศรุต มุงคุณ นางสาวจิราภรณ์ แก้วอุดร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53 20p15i0142 สนุกกับตัวเลข 3 ภาษาด้วยเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นางสาวสลิลดา เขตบุญไสย นางสาวเอื้อมเดือน ชาภูวงค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 20p15i0173 แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายภราดร รีชัยพิชิตกุล นายวิจิตกรณ์ อ่อนโก้ก นายอภิลักษณ์ พิมศรี นายพีระพงศ์ แนวประเสริฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55 20p15i0246 แอปสร้างและกรอกแบบฟอร์มด้วยเสียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ นายยศรวี สนิทอินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

56 20p15i0332 แอพพลิเคชันทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวชยาพร เเก่นสาร์ นางสาวอาริญา ศาลาสุข

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57 20p15i0431 แอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายพัทธนันท์ ติ่งพัฒนะ นายธวัชชัย ประชุมพันธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58 20p15n0200 ระบบจัดการข้อมูลสำหรับงานแสดงนิทรรศการโดยใช้การบริการการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอัญญา อาภาวัชรุตม์ นายธัชชัย เชื้ออุบล นายรัฐพล แก้วปินใจ   ภาคเหนือ

59 20p15s0144 ระบบจัดการที่จอดรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายนิสิทธิ์ ปาละนันท์  
ภาคใต้

60 20p15s0177 Happy Fine Day Advice: โปรแกรมแนะนำท่าบริหารการป้องกันโรคออฟฟิตซินโดรม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธเนศ ปานรัตน์ นายศราวิณ วีรเมธปกรณ์ นางสาววณิชยา แซ่เตียว นางสาวชลดา มลิวัลย์ ภาคใต้

61 20p15s0224 ระบบจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นางสาวมนัสพร ตรีรุ่งโรจน์ นางสาวภัทริกา ปรีดา นายกชนัฐ วิสกุล ภาคใต้

62 20p15w0019 บลูมบาลานซ์: แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการการบริโภคและการออกกำลังกาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวพิมพ์พักตร์นาถ สุนทรธรรม นางสาวพีรยา ถนอมบุญ นางสาวเบญจรัตน์ ติระศิริชัย ภาคตะวันตก

63 20p15w0022 การลบเงาในเอกสาร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายรวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ นางสาวจารวี มหาศิริ นายมนัญชัย โกมลวิจิตร นายณัฐตะวัน แดงเดช ภาคตะวันตก

ระดับนักเรียน

64 20p21c0081 กู้ภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายวัชรินทร์ ใหญ่เย็น นางสาวปณิดา สกุลวิเศษ นายธีรภัทร์ นิลาพันธุ์ ภาคกลาง

65 20p21c0103 เออเรอร์ 226 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายสุรเดช แดงเดช นายพุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล นายสรวิศ ลิมปนิธิวัฒน์ ภาคกลาง

66 20p21c0200 เจ้าหญิงกับโลกแห่งขนมหวาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวอาทิตญา หงอสกุล นางสาวปภาพินท์ จ่าเห็ม นางสาวรัตติกาล พิมสุด ภาคกลาง

67 20p21c0261 แสบซ่าท้าฝัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวสุภนิดา พลอยคำ นางสาวกมลชนก กลิ่นระรวย นายธนพล เย็นทรวง ภาคกลาง

68 20p21c0294 อลวนคนเเปรธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายพรชัย พุ่มภิญโญ นายเกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล   ภาคกลาง

69 20p21c0307 อโยธยาผงาด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ นางสาวพชานันทน์ กฤษณานนท์ ภาคกลาง

70 20p21c0585 แมทมินตัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทร์พงศ์ นางสาวปุณยภา วัฒนะโอฬาร นางสาวผการัตน์ คงไพสันต์ นางสาวปันท์ชนิต ถิงห์เจริญ ภาคกลาง

71 20p21e0006 แพนด้าแสบ แดนปลาดิบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายณัฎฐ์ ภิญโญ นางสาวนาถสุภางค์ จงเจริญ นางสาวแพรวา ทรงสถาพรเจริญ ภาคตะวันออก

72 20p21e0085 หอคอยแมวเหมียว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวขวัญจิรา อัชฌาศัย นายชินพัฒน์ เทาทองสุข นางสาวณิชกานต์ เชื้อไทย ภาคตะวันออก

73 20p21e0090 ตัวตลกต๊กกะใจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณภัทร นุเจิ้น นายเตชิต จันผกา   ภาคตะวันออก

74 20p21e0095 มนุษย์ร้ายในหุ่นเหล็ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายเย็นสิร ใจสุข นายธนวิชญ์ ตันเต็ง นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ ภาคตะวันออก

75 20p21e0109 ภารกิจรอดตาย 68 ล้านปีแสง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงศ์ นายอรรถนนท์ อู๋สูงเนิน นายฉัตริน มุกสกุล นายยศภัทร ปาณัฐโยธิน ภาคตะวันออก

76 20p21i0080 ความลับแห่งบ้านนางฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายวิทวัส สีทัดยศ นายเสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์ นายเสฏฐวุฒิ ตั้งสกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77 20p21n0017 สัมผัสนาทีสยอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายชาญชัย บุราโส เด็กชายอนิรุต แก้วสา   ภาคเหนือ

78 20p21n0080 การตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวนภหทัย สิทธิฤทธิ์ นายชวิน มาลีพัตร นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ ภาคเหนือ

79 20p21n0088 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายวรัญญู เนรังษี นางสาวพรประภา ฉายาพัฒน์ นางสาวภัทรสุดา พูนทาจักร์ ภาคเหนือ

80 20p21n0105 จะไปไหน! พี่อภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนโชติ สายทอง นายพีรัช ไชยวงค์ นางสาวพนิตนันท์ สะคำปัน ภาคเหนือ

81 20p21s0045 มหากาพย์วีรบุรุษถล่มดันเจี้ยน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายบูรพา กุลนิล  
ภาคใต้

82 20p21w0067 โปรเจ็ค-23 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายเมธี มีเเก้ว นายไพสิษฐ์ อิสรารีย์ นายณัฐวัฒน์ วุฒิกุล   ภาคตะวันตก

83 20p22c0245 ธันเดอร์ ผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวอาทิตยา สุดใจ นางสาวนัยวาณี วงษ์ปาน นางสาววรัทยา ศรีสุนทร ภาคกลาง

84 20p22c0438 อัลกอแล็กซี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ ภาคกลาง

85 20p22e0016 ความลับของหญิงสาว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวจิรัชญา เบญญากุล นางสาวฉัตรพร หัสคุณไพศาล นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์ ภาคตะวันออก

86 20p22e0042 ปฏิบัติการดูเเลสุขภาพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวสมิตา นิยมรัตน์ นางสาวณัฏฐวดี เธียรสินอุดม นางสาวธันยพร งามเสงี่ยม ภาคตะวันออก

87 20p22e0043 เมฆน้อย enjoy ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธนันญ์กรณ์ จิตรวิโรจน์ นางสาวอารยา ศรีน้อย นายอธิคม คะณา ภาคตะวันออก

88 20p22i0083 ผจญภัยอาณาจักรสัตว์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาวฐิตินันท์ จำปาหวาย นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล นางสาววนาลี ชูทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

89 20p22n0014 ฉัน ดวงดาว และสุริยะจักรวาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายธนัสชัย ชะนะบัว เด็กชายชวลิต ศิลาบุตร   ภาคเหนือ

90 20p22n0171 สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า นางสาวสรัลพร เจริญผล ภาคเหนือ

91 20p22n0173 กาลครั้งหนึ่งของ...พระราชา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวพลอยไพลิน จันกุนา นางสาวสุรีย์พร คำซอน นายลัทธพล เลาหพิบูลรัตนา ภาคเหนือ

92 20p22s0020 มหาธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม นายณัฐนัย ยาพระจันทร์ นางสาววรางคณา กลิ่นหอม นางสาวสุรีย์นิภา จินดารัตน์ ภาคใต้

93 20p22s0067 แพนตัสกับดินแดนอันเปลี่ยวร้าง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายศุภชัย บุญเจริญ นางสาวจิดาภา เถรว่อง   ภาคใต้

94 20p23c0491 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือการสร้างและวางแผนท่องเที่ยวในหนึ่งวัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางธันยธร ตวงวาสนา นายศุภณัฐ อเนกนำวงศ์  
ภาคกลาง

95 20p23e0064 ระบบควบคุมการปลูกผักสลัด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชลกันยานุกูล นางวรรณวณา ปัญญาใส นางสาวนวรรษวรรณ ประทีป นางสาวผกาสินี มารมย์ นางสาวมุทิตา แก้วโภคา ภาคตะวันออก

96 20p23n0056 แอพพลิเคชั่นระบบยืนยันตัวตนด้วยระบบคิวอาร์โค้ด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวพิมพ์ชมพู แก้วสูงเนิน นางสาวจิราธิป เกษามูล นางสาวกันต์ชิตา แสนศิริ ภาคเหนือ

97 20p23n0122 ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบสแกนบัตร (RFID) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ วงค์ปินใจ นายภูบดี กลิ่นโอชา นายหัสศวรรษ ทิพย์จักร   ภาคเหนือ

98 20p23n0233 ระบบบำบัดน้ำในบ่อกุ้งผ่านแอพพลิเคชัน Blynk โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายชวลิต ธิจันดา นางสาวมนัญชา เมืองคำ นางสาวพินทุสร เมืองชื่น นางสาวทิตยา ลำยู ภาคเหนือ

99 20p23s0015 ระบบช่วยเหลือนักเรียนและจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายปภาณ ยิวสิว นางสาวธมลวรรณ คงเกลี้ยง นายสุกฤษฏิ์ ส่งเสริม ภาคใต้

100 20p23s0086 แปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วยโครงข่ายประสาทเทียม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิชัย บัวเนี่ยว นายภทรกร นิจจรัลกุล นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง นายวิลดาน หลงลูวา ภาคใต้

101 20p23s0123 ราวตากผ้าอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายพัชรพล จริงจิตร นายรัฐกรณ์ พัฒโน นายชญานนท์ แซ่ลี้ ภาคใต้

102 20p23w0001 โปรแกรมยืนยันตัวบุคคลผ่านคลื่นสมองโดยใช้วิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลและใช้อัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายธีรภัทร์ สัตตบงกช นายวุตตินันท์ ผลดีเยี่ยม   ภาคตะวันตก

103 20p23w0003 ระบบการจัดการรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และแบ่งจ่ายทรัพยากรโดยใช้ Docker สำหรับการทำปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ  
ภาคตะวันตก

104 20p23w0028 ระบบประมวลผลและควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัติด้วย IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นางสาวสรชา แย้มนวล นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์ นางสาววรัญญา เฉยราษฎร์ ภาคตะวันตก

105 20p23w0032 แอพพลิเคชั่น แป้นพิมพ์อักษร braille ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายอายุวัต ปิณฑวิรุจน์ นายพัชรพล เจียรนัยปยุกต์ นายธนพนธ์ สุวรรณมณี ภาคตะวันตก

106 20p23w0104 กล้องตรวจจับอาวุธปืนโดยใช้การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายเมธี มีแก้ว นายธนัตถ์ หอมจันทร์ นายสุรชาติ คงกำเหนิด   ภาคตะวันตก

หัวข้อพิเศษ

107 20p31c0299 ซียูดีปแค็ช โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายบุญเสริม กิจศิริกุล นายดนุภัทร คำนวนสินธุ์ นายณัฐสิทธิ์ มหากุศลศิริกุล   ภาคกลาง

108 20p31c0512 โปรแกรมตรวจจับการคัดลอกภาษาไทยอย่างง่าย โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายพิพัฒน์ แซ่โง้ว นายนพดล สอดศรี นายทัศไนย บุตรหวาน ภาคกลาง

109 20p31i0226 ระบบการตรวจจับการคัดลอกผลงานแบบสองภาษา: ไทย-อังกฤษ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายสกรานต์ อาษานาม นายกิตติธร เสริมไธสง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110 20p31n0167 โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายพิมุกต์ธีร์ ใจกล้า นายดรันภพ เป็งคำตา ภาคเหนือ

111 20p32c0370 มานับกันเถอะ มีกี่คนอยู่ในวิดีโอ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายฐิติธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
ภาคกลาง

112 20p32c0396 ระบบตรวจนับจำนวนคนในภาพวีดีโอโดยใช้คอนโวลูชั่นนอลนิวรอลเน็ตเวิร์ค BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์  
ภาคกลาง

113 20p32i0364 การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101 BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

114 20p32i0402 ระบบตรวจจับใบหน้าแบบเร็วที่สุดสำหรับตรวจนับคน BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นายจิณณวัตร ทะลาสี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

115 20p32n0075 โปรเเกรมนับจำนวนคนในภาพวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายธีราพัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์   ภาคเหนือ

116 20p32w0047 ฮิวเมนเน็ต BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายภูมิ เวทยากร  
ภาคตะวันตก

117 20p33c0216 รังผึ้งอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง นายวัชริศ บุญยิ่ง นายทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร ภาคกลาง

118 20p33c0415 วีแคร์: แพลตฟอร์มสำหรับแนะนำการดูแลรถยนต์โดยอาศัยเทคโนโลยีไอโอที โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายณัฐพงศ์ ติวะวงศ์ นายคริษฐ์ มัชปาน นายธีทัต กอร์ปอริยจิต ภาคกลาง

119 20p33c0423 T²A: ระบบติดตามพิกัดและแจ้งเตือนสถานะของพัสดุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด นายอินทัช สินพูนภักดิ์   ภาคกลาง

120 20p33c0533 ระบบเครือข่ายวัตถุเคลื่อนที่อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพีรพล เวทีกูล นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์ นางสาววรรณิตา เถกิงศักดิ์ศิริ นายปณายุ คีลาวัฒน์ ภาคกลาง

121 20p33e0033 เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ นายศักดิ์สิทธิ์ เทพทัศน์ นางสาวประกายมาศ เพ็งศรี   ภาคตะวันออก

122 20p33e0060 โคมไฟแอลอีดีรักษาทารกตัวเหลือง Cerulean Mark 5s Smart Medical Edition โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยบูรพา นายนรรัตน์ วัฒนมงคล นายณัทกร เกษมสำราญ นายภูเบศวร์ พอดี นายพีรพล อินธิกาย ภาคตะวันออก

123 20p33i0105 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพีระ บุญฉลาด นางสาวพรธีรา สุธรรม นางสาวปรียาพร อินทะพันธ์ นางสาวสุวิมนต์ แก้วตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

124 20p33i0159 เปลพี่เลี้ยง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร นายภูวดล กาบคำ นายเทิดเกียรติ กำลังไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

125 20p33n0031 ทำอะไรอยู่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักริน ชวชาติ นายพัสกร โตวตระกูล นายพิศลย์ เรือนอินทร์ นายศรายุธ เตชะแก้ว ภาคเหนือ

126 20p33n0112 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบ ZigBee โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ นายอรรถพล วงษ์วิกิจการ   ภาคเหนือ

127 20p33s0130 ฟาร์มป่า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นายวรงค์รัชต์ มณีพันธ์ นายณัฐวัตร ทองอร่าม   ภาคใต้

128 20p33s0185 ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นายทศพล เหมนะ นายอุดม แนะแก้ว นางสาวศราวดี พุดขาว ภาคใต้

129 20p33s0195 หุ่นยนต์ปลูกผักสวนครัว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นางสาวเมธินี เดชชัยยันต์  
ภาคใต้

130 20p33w0030 เซเนริตี้: ระบบพรมอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการใช้พลังงาน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเพชร สัจจชลพันธ์ นายพิสิษฐ์ หล่อลักษณ์ นางสาววิชิตา เสือจุ้ย นางสาววิมลนันท์ พีระสินเจริญ ภาคตะวันตก

131 20p33w0049 ระบบการจัดการหนังสืออย่างฉลาดสำหรับหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหิดล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายชวัลวิทย์ กฤษณาวารุณ นายชิติพัทธ์ รัตนภิรมย์ นายภากร กอสนาน ภาคตะวันตก

132 20p34c0151 ระบบประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์หลังเกิดอุบัติเหตุ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวจันทนา จันทราพรชัย นายกัญจนสิทธ ทองเล็ก นายนรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ นายพชร ภัททิยธนี ภาคกลาง

133 20p34c0305 ระบบค้นหาร้านค้าออนไลน์ด้วยรูปสินค้า การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ นายธนวัฒน์ หลอดแก้ว นายณัฎฐ์ ชูกำแพง ภาคกลาง

134 20p34c0384 ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นายสิรภพ วงศ์สถาพรพัฒน์ นายปิยพนธ์ ตรังจิระเสถียร ภาคกลาง

135 20p34n0006 ระบบสรุปบทความภาษาไทยโดยอัตโนมัติ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายจิรายุส แก้วชื่น  
ภาคเหนือ

136 20p34w0060 เอสทรีทิช: แอพพลิเคชั่นประเมินสุนทรียภาพของภาพถ่ายด้วยการกำหนดคะแนน และให้คำแนะนำบนโทรศัพท์มือถือ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายพรพัฒน์ เพชรฉาย นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ   ภาคตะวันตก

137 20p34w0074 ซอฟต์แวร์พยากรณ์อาการกำเริบของโรคแพ้ภูมิตนเอง การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายวสุธร สนามชัย นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช ภาคตะวันตก