กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย: จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำเนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ใน ระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่ม ขึ้นทุกปี
     ต่อมาโครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 11,267 โครงการ* จากข้อเสนอโครงการทั้งสิ้นกว่า 23,014 โครงการ* จาก 150 สถาบันการศึกษา*
     โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้สามารถผลิตและพัฒนา สร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีทักษะ ความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จำนวนไม่น้อย และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงการที่สร้างและพัฒนานักเขียนโปรแกรมอย่างแท้ จริง เพราะมีกระบวนการสร้าง พัฒนาและประเมินความสามารถที่ได้ผล มีระบบส่งเสริม พัฒนาทักษะและสนับสนุนผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้สนใจทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น โครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของโครงการ
     และในการแข่งขันครั้งล่าสุด ของ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นครั้งที่ 20 โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ 12 ประเภท คือ
     1. ระดับนิสิต นักศึกษา
         หมวด 11 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
         หมวด 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
         หมวด 13 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
         หมวด 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         หมวด 15 Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
     2. ระดับนักเรียน
         หมวด 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
         หมวด 22 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
         หมวด 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
     3. หัวข้อพิเศษ
         หมวด 31 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)
         หมวด 32 BEST 2017: การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest)
         หมวด 33 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)
         หมวด 34 การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
     มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 684 โครงการ* จากข้อเสนอโครงการกว่า 1,411 โครงการ* สำหรับในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ขึ้นในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (IT 2017) ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ของผู้พัฒนาทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมาหลายขั้นตอนจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง รวมเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันจำนวน 122 โครงการ*
หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ มีนาคม 2560